Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdet annet hvert år, neste gang i 2017.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2017

Tinget blir avholdt på Scandic Fornebu Hotel i Bærum 1.-2. april.

Se innkallingen her.

Kretsene kan stille med til sammen 99 representanter, se oversikten her.

Sakspapirer: