Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdet annet hvert år, neste gang i 2019.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2017

Tinget ble avholdt på Scandic Fornebu Hotel i Bærum 1.-2. april.

Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 99 representanter, totalt var det 86 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Protokollen fra tinget vil bli lagt ut så snart den er ferdigskrevet og godkjent. Fram til da, se her for resultatet av valget og en gjennomgang av de viktigste sakene.

Sakspapirer: