Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering av koronaviruset både nasjonalt og internasjonalt. (Sist oppdatert: 19. november)

Nasjonalt:

Norges Skytterforbund (NSF) ønsker ikke at vår idrettsaktivitet skal bidra til at koronaviruset spres ytterligere. NSF følger råd og pålegg fra Norges idrettsforbund (NIF) og helsemyndighetene og tillater trening og idrettskonkurranser på medlemsklubbenes skytebaner så lenge man følger NIFs fellesidrettslige smitteveileder, NSFs særidrettslige koronavettregler som er skissert under og lokale tiltak i kommunen der man bor.

Oppdatering 9. november: NIFs fellesidrettslige smitteveileder oppdateres jevnlig. For å få en oversikt over hvilke tiltak som legges til eller endres, kan du følge med på endringsloggen her.

Oppdatering 5. november: Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak frem mot jul som også kan berøre idretten negativt. Tiltakene for kommuner med høyt smittepress inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten. Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet i kommuner med høyt smittepress.

I slutten av oktober ble det også klart at regjeringen har sett seg nødt til å stramme inn de nasjonale smitteverntiltakene ytterligere, som følge av en andre koronabølge som nå også dessverre rammer Norge.

De nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan som nevnt innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

For NSFs medlemmer gjelder det fremdeles å følge NIFs fellesidrettslige smitteveileder og NSFs særidrettslige koronavettregler, men dersom de lokale tiltakene i kommunen der du bor er strengere enn de nasjonale er det de lokale tiltakene som gjelder og skal følges.

Som følge av de nye tiltakene er lokalene til NSFs forbundskontor i Oslo stengt til og med 13. november, men forbundskontoret kan fremdeles kontaktes som vanlig via telefon og e-post. Bestilling av materiell vil også bli fulgt opp av forbundskontoret, men vi ber om at bestillinger sendes inn i god tid da det kan ta lengre tid å sende ut pakker på grunn av de nye tiltakene.

NIFs fellesidrettslige smitteveileder:

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved koronavirus for idrettslag og -foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

De enkelte særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene. Se under for NSFs særidrettslige koronavettregler.

Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år.

NIFs fellesidrettslige smitteveileder oppdateres jevnlig. For å få en en oversikt over hvilke tiltak som legges til eller endres, kan du følge med på endringsloggen her.

NSFs særidrettslige koronavettregler:

  1. All organisert skyting skal ha en ansvarlig arrangør, som blant annet skal følge opp smittevernreglene, herunder sørge for deltagerlister over alle som er tilstede.
  2. Hvis ikke punkt 1 kan oppfylles, kan det maksimum være 5 personer samlet i gruppe.
  3. Det skal til enhver tid være minimum 1m avstand. Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
  4. Det er tillatt å låne bort eget våpen og utstyr så lenge det følges rutiner for smittevern (jamfør neste punkt).
  5. Klubbvåpen kan under organisert trening, av ansvarlig arrangør lånes ut til medlemmer. Ansvarlig arrangør plikter da å sørge for at det oppnevnes en person som får ansvar for grundig overflatedesinfeksjon av utlånt våpen både før og etter bruk. Skytterne skal også vaske hendene med vann og såpe eller desinfisere hendene før og etter bruk.
  6. Ved liggende skyting skal skytteren benytte egne skytematter.

Ønskede rutiner for varsling av smitte:

  • Alle idrettslag/klubber bør varsle lokale helsemyndigheter og Norges Skytterforbund ved bekreftet smittetilfeller av koronavirus i klubben.
  • Norges Skytterforbund bør ha ansvar for å ha oversikt over tilfeller som oppstår i sin idrett, og varsle NIF. Her bør vi også sikre at personvernet ivaretas. For eksempel er det ikke behov for NSF eller NIF å vite navnet på den som er smittet, men alder, kjønn og idrett vil være tilstrekkelig.
  • Norges Skytterforbund varsler NIF via korona @ idrettsforbundet.no

I tillegg til idrettens koronavettregler har også mange kommuner egne regler i forbindelse med koronapandemien. Vi oppfordrer alle å ta kontakt med egen hjemkommune for å avklare disse før man setter i gang med idrettsaktivitet.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Utsettelser og avlysninger:

Flere arrangement står i fare for å bli avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruspandemien. For en oppdatert oversikt over hvilke arrangement som gjennomføres eller ikke, trykk på linken under:

Unntak for toppidretten (oppdatert 19. november):
I koronasituasjonen gis det både sentralt og lokalt unntak fra vedtatte retningslinjer for toppidrett. Det er avgjort at hvert enkelt særforbund selv skal definere hvilke utøvere som omfattes av dette. Norges Skytterforbund har nå definert dette begrepet gjeldende for den situasjonen vi er i akkurat nå.

Norges Skytterforbund har bestemt at alle utøvere på Skytterlandslaget 2021 – ELITE, UNG og treningsgrupper er innenfor begrepet toppidrett. Dette gjelder 65 utøvere i grenene rifle (inkludert viltmål), pistol og lerdue. Utøvere utover Skytterlandslaget, som ønsker lik status for å kunne opprettholde trening, bes sende kort søknad til sportssjef på mail tori @ skyting.no, for  individuell behandling av søknad. Dette gjelder utøvere med mål om å kunne representere Norge internasjonalt i 2021.

Ved økende smitte i landet og strengere krav fra myndighetene kan denne definisjonen strammes inn og gjelde færre utøvere. Da vil ny definisjon offentliggjøres på samme måte.

Internasjonalt:

Norges Skytterforbund forholder seg til rådene og anbefalingene fra FHI også når det gjelder vår toppidrettssatsing.

Vi oppdaterer våre planer for sesongopplegget og uttakskriterier for 2021 fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon som innebærer at vi må foreta justeringer. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert på planene for Skytterlandslaget 2021 via Skytterlandslagets nettsider her

Flere internasjonale stevner og mesterskap står i fare for å bli avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruspandemien. Vi oppdaterer vår arrangementskalender fortløpende etter hvert som vi mottar informasjon. Vi anbefaler at man holder seg oppdatert angående internasjonale stevner og mesterskap via vår arrangementskalender her.