Para EM 10m Lohja, Finland (P, R, VI)

16. februar 2021 / / /