Seksuell trakassering og overgrep

Seksuelle overgrep og trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltolleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, livssyn, bakgrunn, etnisitet, funksjonshemming eller seksuell orientering.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norges Idrettsforbund har derfor i samarbeid med alle dets særforbund – inkludert Norges Skytterforbund – laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idrettsklubber.

Veilederen finner du på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Har du opplevd eller har mistanker om seksuell trakassering i din idrettsklubb kan du følge denne veilederen og ta kontakt med din idrettskrets eller direkte med Norges Idrettsforbund.

Har du opplevd eller har mistanker om seksuell trakassering som involverer ansatte eller personer som har Norges Skytterforbund som oppdragsgiver tar du kontakt med NSFs generalsekretær Arild Groven på telefon 21 02 98 52 eller e-post arild.groven @ skyting.no. NSF behandler da meldingen og jobber etter følgende punkter:

  • Alle saker og henvendelser skal tas på alvor.
  • Konfidensiell behandling, taushetsplikt.
  • Bare personer som må involveres, skal involveres.
  • Det oppnevnes to personer som i første omgang snakker med den som er utsatt for trakassering. Deretter en samtale med den andre parten. Alvorlige straffbare forhold bør meldes til politiet og den som er utsatt for trakasseringen motiveres til å anmelde forholdet.
  • Det opprettes et støtteapparat rundt den som er utsatt for overgrep, herunder involvering av fagpersonell.
  • Vurderer behov for juridisk bistand.
  • Vurdere eventuelle sanksjoner mot den som har stått for handlingen.
  • Hvis mistanke om trakassering viser seg å være ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig og de involverte informeres.

Politiattest

Norges idrettsforbund og Norges Skytterforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Les mer om søknad og fremvisning av politiattest her.