EUs våpendirektiv – oppdatering pr. 14. juni

Oppdatering pr. 14. juni: Ministerrådet i EU fremmet 10. juni 2016 forslag til nytt våpendirektiv. Ett av forsalgene går på å forby enkelte halvautomatiske rifler, samt å forby store magasiner ved at det settes en grense på 20 sk for pistol og 10 sk for rifle.
Totalt sett er Ministerrådets forslag adskillig bedre sett med skytterøyne i forhold til EU-kommisjonens opprinnelige forslag.

Les mer her:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/10-weapons-strengthen-control/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+agrees+negotiating+position+to+strengthen+control+of+firearms

***********

Pr. 9. mai: De ulike skytter- og jegerorganisasjonene i Europa legger for tiden ned et stort arbeid for å påvirke aktuelle instanser i EU før det foreslåtte våpendirektivet skal opp til endelig behandling. I løpet av mai måned skal Skytterforbundet og de nordiske søsterorganisasjonene møtes i Stockholm for å diskutere videre tiltak.

Det er flere komitéer innen EU som er involvert i arbeidet med våpendirektivet. Det er rom for en forsiktig optimisme ved at det ser ut til at skytter- og jegerorganisasjonenes intense arbeid med å påvirke i form av kunnskapsformidling og konsekvensbeskrivelser, bærer frukter. Diskusjonen i komiteene er adskillig mer edruelige enn det som var EU-kommisjonens utgangspunkt.

Det er interessant å registrere at flere av forslagene som diskuteres, f.eks. krav om oppbevaring i våpenskap, allerede er ivaretatt i eksisterende norsk våpenlovgivning, noe som viser at vi faktisk har en streng lovregulering sammenlignet med mange andre europeiske land.

Komitéen for Internal Market and Consumer Protection (IMCO) v/Vicky Ford er i sluttfasen med sitt forslag til direktiv. IMCO mener at EU-kommisjonens forslag om forbud mot enkelte typer halvautomatiske rifler ikke er faglig begrunnet og at de ulike kategoriene skal bestå med noen mindre justeringer. Det foreslås strengere regulering av alarm, signal og startvåpen. Videre går de for en løpende vurdering av sikkerhet, i.e. bakgrunnssjekk, medisinske forhold. Dette må ses i sammenheng med at IMCO også går inn for kontinuerlig vurdering av våpenlisenser, uten at de konkret går inn for et system med 5-års varighet. Se løpende oppdateringer fra IMCO her.

Det er noe mer usikkert hvor direktivet står i ministerrådets arbeidsgruppe (GENVAL) og Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).
GENVAL ser ut til å legge seg på en mer restriktiv linje enn IMCO. Selv om vi ikke er medlem av EU, kan også norske myndigheter fremme innspill mot denne arbeidsgruppa.

Det vil nok komme flere forslag til endringer fra de ulike aktørene frem mot endelig vedtak i Parlamentet. En forutsetning for at Parlamentet skal kunne vedta direktivet, er at det oppnås «enighet» mellom de forskjellige komiteene og gruppene.