Anlegg

Velkommen til NSFs side for anlegg! Målet med denne siden er å gi en samlet oversikt over tema med linker knyttet til anlegg og anleggsutvikling. Stikkord er i alfabetisk rekkefølge, og siden oppdateres jevnlig.

Anleggsbistand til klubbene

Klubber som har spørsmål rundt anlegg og/eller behov for bistand til et anleggsprosjekt, kan kontakte generalsekretær Per Iversen, primært via e-post: per.iversen @ skyting.no.

Henvendelsene vil bli vurdert utfra kost/nytte/relevans, og spørsmål og ønske om faglig bistand vil deretter i prioritert rekkefølge oversendes vår eksterne konsulent, anleggsrådgiver Tarjei Ravn og hans enmannsforetak Ravn Rådgivning. For hver henvendelse som oversendes Ravn Rådgivning vil det bli inngått en avtale mellom NSF og klubben, i dialog med Ravn Rådgivning, som gir klubben rett på gratis bistand innen gitte rammer. Avtalen vil omfatte et antall timer som kan disponeres til generell rådgiving, uttegning av baner med dataverktøy m.m.

Bistanden vil altså være kostnadsfri for våre klubber innenfor de avtalte rammene. Skulle det være aktuelt med mer omfattende bistand, åpner vi for at klubbene kan inngå en kommersiell avtale direkte med Ravn Rådgivning for ytterligere bistand. En slik avtale vil ikke iverksettes uten at NSF er innforstått med samarbeidet, dette så lenge klubbens henvendelse opprinnelig ble rettet til NSF. Vi understreker at NSF ikke vil ha noen kommersielle interesser i Ravn Rådgivning, og NSF vil ikke ha noen økonomiske interesser i eventuelt tilleggsarbeid som skulle avtales mellom klubb og Ravn Rådgivning. Denne modellen for anleggsbistand, som gjelder fra oktober 2023, vil bli evaluert i løpet av 1. halvår 2024, med mulige påfølgende justeringer basert på erfaringer og innspill fra brukerne.

Anleggsoversikt, eksisterende anlegg

NIF IT sine løsninger har en anleggsmodul hvor anlegg kan/skal registreres. Modulen er imidlertid mer et adresseregister/koordinater for hvor anlegget ligger, les mer her.

NSF bygger derfor et eget anleggsregister knyttet til SkytterAdmin 2.0, mer info om dette kommer etter hvert som det blir klart.

Anleggsoversikt, pågående prosjekter

NSF ønsker også å bygge opp en anleggsoversikt over pågående prosjekter, og mer info om dette vil komme her etter hvert som det blir klart. Oversikten inneholder relativt få opplysninger, detaljene har den respektive involverte klubb eller klubber.

Anleggsskisser til inspirasjon og idebank for klubber

NSF har laget flere tegninger/skisser for klubber og andre interessenter og du finner et utvalg av disse som kan brukes til inspirasjon og idebank for din klubb her:

  • 20 standplasser 25 meter, med de fleste funksjoner her
  • 7 standplassser ca 20 meter, ingen tilleggsfunksjoner her
  • 10 stanplasser 25 meter, 10 stanplasser 50 meter, fleste funksjoner her
  • Kombinasjonshall med inntil 74 standplasser 10-50 meter, begrenset funksjoner her

Dokumenter og skjemaer

Justisdepartementet og forskrift for bygging av skytebaner

Justisdepartementet har laget en egen forskrift for bygging av skytebaner. Last ned i pdf-format her. Der er laget et forenklet utdrag fra denne med noen av de mest sentrale sikkerhetsreglene som du kan laste ned her

Kulefang, oppsamling

Alle nye innendørsbaner må ha kulefang med oppsamling. Dimensjoneringen er avhengig av hvilke kaliber som banen godkjennes for. Se beskrivelser og eksempler her

Når det gjelder nye utendørsbaner er det ikke et påbud om kulefang med oppsamling, men flere og flere kommuner krever likevel dette. Eksempler fra Ørland PK og Løvenskioldbanen finner du her

Lys

Sola PK har gitt oss tilgang til deres FDV og noen tegninger og beskrivelser. Mer kan fås på forespørsel til Sola PK.

  • Lys Tegninger sosialt rom her
  • Lys Tegninger skytebane her
  • Valgt utstyr her

Defa
Defa har som leverandør av dette eksempelet tilbudt å utføre prosjektering av lys for våre klubber, der hvor de leverer lyskilder, samt å gi gode priser på disse videre til elektriker som monterer for dere. Eksempelet under er satt til 1200 lux, men kan enkelt endres opp til 2500 lux.

Kontaktperson hos Defa:
Cato Johannessen
catojohannessen @ defa.com

Miljø

Alle nye anlegg og rehabilitering av anlegg, innendørs som utendørs, må følge dagens regler for behandling av miljø og støy. Dette stiller krav til lys, kulefang med oppsamling, rikosjetthindrende oppbygging av banene, ventilasjon, osv. Se spesifikke beskrivelser og krav for hvert av områdene.

MVA-kompensasjon

Mest oppdatert informasjon om MVA-kompensasjon finner du på NIF sine sider her.

Norges Idrettsforbunds infosider om anlegg

NIF har en meget god nettside for anlegg. Her finner du støtte og svar på alle områder innen anleggsutvikling (som ikke er spesifikk skyte-anlegg). Spesielt er avsnittene om spillemidler og MVA-kompensasjon viktige. Du finner informasjonen her.

Spillemidler

Spillemidler skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Mest oppdatert informasjon om spillemidler finner du på NIF sine sider her.

Skytevoller

Tegningene under er eksempler på hvordan voller kan designes. Dette forutsetter at vollene etableres umiddelbart etter skivene. Kjernen av vollen kan etableres av hvilke som helst stedlige masser. Øverste 50 centimeter av KULEFANGET skal være rikosjettfrie masser, for eksempel sand, jord, bark osv.

Standplassbygg

Det bygges mange standplassbygg av god kvalitet. Tegningene fra Kristiansand Garnisons Pistolklubb og Kristiansand Pistolklubb sin nye bane på Farvannet er et godt eksempel:

Støy

For mange skytebaner er det stilt støykrav gjennom kommunal reguleringsplan. Støy fra skytebaner kan også være regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene har da vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er myndighet for slike tillatelser. Eksisterende baner blir ikke konsesjonsbehandlet med mindre det skjer endringer som forverrer støyforholdene. Retningslinjer og veiledning for støy finner du her

Tippemidler

Se «Spillemidler»

Ventilasjon

Ventilasjon er svært viktig på alle innendørsbaner. Det er flere måter å løse dette på. En svært effektiv løsning med stempeleffekt gjennom hele rommet opp til en lufthastighet på 0,4m/s til luft bak skytterne og avtrekk bak skiver, eventuelt et lite stykke fremover i tillegg.

I 2021 laget en bachelorgruppe ved Oslo Met, på oppdrag fra NSF, en oppgave på ventilasjon på skytebaner, med spesiell vekt på bly, vi publiserer denne med gruppens tillatelse:

Sola PK har bygd et anlegg som under normal bruk gir godt resultat. Tilluften kommer inn bak, lik inntil 10 000 m3 eller 500 m3 pr skytter, og hvor avsugene er fordelt over banen. Utdrag fra ventilasjonen på Sola PK sin bane:

Økonomi

Her finner du eksempler på kalkyle og finansieringsplan for anlegg. Dersom din klubb har eksempler du kan dele, send gjerne inn til forbundet, så kan flere ha glede av dette.

  • Eksempel på kalkyle for innendørs skytebane, 20*25m + 10*10m med dugnad kan lastes ned her.