Her finner du offentlige lover og forskrifter som er aktuelle.

Den viktigste loven (m/tilhørende forskrift) for skytterne er denne:

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v (Lovdata) (vedtatt 20. april 2018, trådde i kraft 1. juni 2021)
Forskrift og skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften, Lovdata) (trådde i kraft 1. juni 2021)

I tillegg til Våpenloven og de tilhørende forskriftene bruker politidistriktene veiledninger fra Politidirektoratet (POD) som grunnlag når våpensøknader skal behandles. I desember 2022 sendte POD ut rundskriv RPOD 2022/008 til politidistriktene:
Retningslinjer for behandling av saker etter våpenlova

Dette rundskrivet skal fra 12.12.2022, sammen med lov og forskrifter, danne grunnlaget for behandling av saker etter våpenloven. Tidligere rundskriv om temaet og «Våpenkompendiet» fra 2019 er dermed ikke lenger gyldige.

Skytebaneforskriften/mal for skytebaneinstruks
Politiet skal i henhold til våpenlov og -forskrift godkjenne og kontrollere sivile skytebaner. Utgangspunktet skal være krav til sikkerhet som fastsettes av PD. Disse tekniske kravene er nedfelt i en forskrift fra 1988, som fortsatt gjelder:
Forskrift for bygging av skytebaner (1988)

I forskriften inngår også en mal for skytebaneinstruks. I PODs rundskriv fra desember 2022 er det bestemt at man skal bruke denne malen eller en som DFS har utarbeidet, med de nødvendige tilpasningene som må gjøres ut i fra stedlige forhold og behov. Vi anbefaler at skytterklubbene bruker de malene som vi har lagt ut under «Dokumenter og skjemaer» på denne siden: https://www.skyting.no/breddeidrett/anlegg/. Disse malene er basert på DFS’ baneinstruks.

****** 

For søk etter andre lover og forskrifter, se: www.lovdata.no.