Her finner du offentlige lover og forskrifter som er aktuelle.

Den viktigste loven (m/tilhørende forskrift) for skytterne er denne:

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v (Lovdata) (vedtatt 20. april 2018, trådde ikraft 1. juni 2021)
Forskrift og skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (Våpenforskriften, Lovdata) (trådde ikraft 1. juni 2021)

I tillegg til Våpenloven og de tilhørende forskriftene bruker politidistriktene veiledninger fra Politidirektoratet som grunnlag når våpensøknader skal behandles. Dette har vært i form av rundskriv, og i 2019 ble det også utarbeidet et «Våpenkompendium», der alle skytterorganisasjonenes aktiviteter ble presentert sammen med de våpentyper som «hører til» aktivitetene/øvelsene. Rundskrivet og kompendiet ble i utgangspunktet forelda da ny våpenlov med forskrifter ble vedtatt i juni 2021, men siden Politidirektoratet ennå ikke har skrevet ferdig noe nytt rundskriv tilpasset ny lov, har de gått ut med informasjon om at «gammelt» rundskriv og kompendium skal gjelde så langt de passer:
Rundskriv fra Politidirektoratet til våpenkontorene (2005)
Våpenkompendium (2019)

Ett viktig punkt som er endret i de nye forskriftene og som dermed ikke er nevnt i rundskriv og kompendium, er at «Politiet kan gje løyve til erverv og innehav av eitt komplett skytevåpen, samt våpendelar til desse skytevåpena, for kvart godkjent skyteprogram» (våpenforskriftene §4-8). Her var det tidligere begrensninger som gjorde at mange skyttere måtte bruke våpen som ikke var optimalt for det enkelte program.

Skytebaneforskriften
Justisdepartementet har laget en egen forskrift for bygging av skytebaner. Den kan lastes ned i pdf-format herfra:
Forskrift for bygging av skytebaner (1988) (OBS! Denne forskriften er formelt opphevet, men inntil en ny versjon kommer, vil utgaven fra 1988 danne grunnlag for politiets arbeid med å godkjenne baner.) 

****** 

For søk etter andre lover og forskrifter, se: www.lovdata.no.