Breddeidrettskomiteen (BIK)

Breddeidrettskomiteen (BIK) har som formål å legge til rette for at aktiviteten hos forbundets medlemmer utvikles og økes. BIK skal støtte og hjelpe til i kretser og lag, basert på det daglige arbeidet som skjer i klubbene. BIK tar over oppgavene til det som før organisasjonsendringen i 2017 het fagkomiteer.

 

Navn
Rolle
Bosted
Telefon
E-post
Thomas Strøm Leder Stavanger 924 50 812 thomass @ skyteidrett.no
Rune Kristian Hansen Nestleder Hommelvik 918 97 683 runekh @ skyteidrett.no
Kenneth Eikenes Utvalgsleder Anlegg/IT Oslo 908 64 806 kennethe @ skyteidrett.no
Hilde Johansen Ertnes Utvalgsleder Arrangement Sarpsborg 400 22 176 hilde.belgen.johansen @ outlook.com
Ann Jeanette Brevik Utvalgsleder
Representasjon
Oslo 412 09 311 annjb @ skyteidrett.no
Linda Pettersen Utvalgsleder Ungdom og rekruttering Skien 911 99 213 petters172 @ gmail.com
Bjørn Martin Bruun Utvalgsleder Utvikling, opplæring og dommerutdanning Stjørdal 913 22 324 bjornmartinbruun @ hotmail.com

 

Utvalgslederne i komiteen leder fem underutvalg i BIK:

 • Anlegg, teknologi og infrastruktur
 • NM, arrangement generelt, terminliste
 • Representasjon, dvs. internasjonal representasjon utenfor TIKs ansvarsområde: Nordisk trap, feltpistol, PPC, veteranmesterskap
 • Ungdom
 • Utvikling, opplæring, dommer

Det vil i løpet av våren/forsommeren komme informasjon om utvalgenes medlemmer og hovedarbeidsområder.

Generelt om Breddeidrettkomiteen (BIK):

Formål

Breddeidrettskomiteens (BIKs) formål er å legge til rette for at aktiviteten blant våre mer enn 30.000 medlemmer utvikles og økes. BIK skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og lag basert på at det daglige arbeidet skjer i klubbene. BIK er eskaleringskomite for kretser og klubber, gjelder dog ikke lov- og organisasjonssaker.

Konstituering og sammensetning
 • Komiteens leder, nestleder og de 5 utvalgslederne velges på Forbundstinget for 2 år av gangen og sitter som faste medlemmer i Breddeidrettskomiteen (BIK).
 • Komiteens leder sitter i Forbundsstyret.
 • Begge kjønn skal være representert og være bredest mulig sammensatt med hensyn til kompetanse og bakgrunn.
Arbeidsform og fullmakter
 • Komiteen fordeler roller, oppgaver, ansvar og myndighet seg imellom så langt strukturen tillater det.
 • Breddeidrettskomiteen (BIK) skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og lag basert på at det daglige arbeidet skjer i klubbene.
 • Breddemiddelutvalget inngår i BIK.
 • BIK er eskaleringskomiteen for kretser og lag (gjelder ikke lov- og organisasjonssaker).
 • Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplan med budsjett i henhold til langtidsplanen og etter tildelte midler fra forbundsstyret.
 • I samarbeid med kretsene/distriktene sørge for å terminfeste stevner som gir skytterne et variert stevnetilbud. Ansvar og eierskap ligger hos klubbene og kretsene.
 • Implementerer/følger opp nasjonale regelverk, foreslår endringer i nasjonale reglement (TK ansvarlig).
 • Ivareta breddesatsningen gjennom å sørge for at alle grener og alle klasser blir inkludert.
 • Bidra i samarbeidet med andre nasjonale skytterorganisasjoner, gjennom å etablere møtepunkter.
 • Sørge for at trenere (til og med trener 2) utdannes og utvikles.
 • Skaffe arrangører av Norgesmesterskap og dele ut NM-medaljer, diplomer og lagplaketter.
 • Gi arrangementshjelp og støtte, spesielt til Norgesmesterskap, landskamper og Nordiske mesterskap (ikke ISSF / WSPS-øvelser).
 • Sammen med Administrasjonen sørge for at informasjonen på skyting.no er mest mulig oppdatert, både grenvis og innen utvalgenes mandater.
 • Avholde årlige fagkonferanser innen eller på tvers av grener eller en kombinasjon.
 • Komiteens møteprotokoll/referat sendes forbundets sekretariat og offentliggjøres på hjemmesiden til NSF. Avgi årsberetning via forbundsstyret til NSFs årbok.
 • Komiteen har rett til å fremme saker til behandling i Forbundsstyret innenfor komiteens formål, herunder endringer og tilpasninger i dette mandatet.
 • Komiteen avtaler i samarbeid med Forbundsstyret en hensiktsmessig kommunikasjonsform.
Økonomi

Utvalgets aktiviteter planlegges, budsjetteres og gjennomføres i samarbeid med og innenfor økonomiske rammer tildelt av Forbundsstyret og bestemt av BIK.