Breddeidrettskomiteen (BIK)

Breddeidrettskomiteen (BIK) har som formål å legge til rette for at aktiviteten hos forbundets medlemmer utvikles og økes. BIK skal støtte og hjelpe til i kretser og lag, basert på det daglige arbeidet som skjer i klubbene. BIK tar over oppgavene til det som før organisasjonsendringen i 2017 het fagkomiteer.

Navn
Rolle
Bosted
Telefon
E-post
Kenneth Eikenes Leder Oslo 908 64 806 ke.eikenes @ gmail.com
Thomas Strøm Nestleder Stavanger 924 50 812 thomas.strom @ lyse.net
Nils Joten Utvalgsleder Utvikling/opplæring Gjesåsen 957 87 082 nils.joten @ outlook.com
Torodd Laffen Solberg Utvalgsleder Informasjon Grimstad 908 49 356 formann.aask @ gmail.com
Paul Otto Vatne Utvalgsleder Anlegg/teknisk Skarnes 907 58 725 pov @ pvatne.com
Maren Galguften Lunsæter Utvalgsleder Ungdom Tromsø 934 50 848 maren_gl @ hotmail.com
Asta Kvalbein Utvalgsleder Arrangement Bryne 480 81 342 astask @ lyngholen24.no

Utvalgslederne i komiteen leder fem underutvalg i BIK:

Mer om disse kommer. 

Generelt om Breddeidrettkomiteen (BIK):

Formål

Breddeidrettskomiteens (BIKs) formål er å legge til rette for at aktiviteten blant våre mer enn 30.000 medlemmer utvikles og økes. BIK skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og lag basert på at det daglige arbeidet skjer i klubbene. BIK er eskaleringskomite for kretser og klubber, gjelder dog ikke lov- og organisasjonssaker.

Konstituering og sammensetning
 • Komiteens leder, nestleder og de 5 utvalgslederne velges på Forbundstinget for 2 år av gangen og sitter som faste medlemmer i Breddeidrettskomiteen (BIK).
 • Komiteens leder sitter i Forbundsstyret.
 • Begge kjønn skal være representert og være bredest mulig sammensatt med hensyn til kompetanse og bakgrunn.
Arbeidsform og fullmakter
 • Komiteen fordeler roller, oppgaver, ansvar og myndighet seg imellom så langt strukturen tillater det.
 • Breddeidrettskomiteen (BIK) skal støtte og hjelpe til med det som skjer i kretser og lag basert på at det daglige arbeidet skjer i klubbene.
 • Breddemiddelutvalget inngår i BIK.
 • BIK er eskaleringskomiteen for kretser og lag (gjelder ikke lov- og organisasjonssaker).
 • Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplan med budsjett i henhold til langtidsplanen og etter tildelte midler fra forbundsstyret.
 • I samarbeid med kretsene/distriktene sørge for å terminfeste stevner som gir skytterne et variert stevnetilbud. Ansvar og eierskap ligger hos klubbene og kretsene.
 • Implementerer/følger opp nasjonale regelverk, foreslår endringer i nasjonale reglement (TK ansvarlig).
 • Ivareta breddesatsningen gjennom å sørge for at alle grener og alle klasser blir inkludert.
 • Bidra i samarbeidet med andre nasjonale skytterorganisasjoner, gjennom å etablere møtepunkter.
 • Sørge for at trenere (til og med trener 2) utdannes og utvikles.
 • Skaffe arrangører av Norgesmesterskap og dele ut NM-medaljer, diplomer og lagplaketter.
 • Gi arrangementshjelp og støtte, spesielt til Norgesmesterskap, landskamper og Nordiske mesterskap (ikke ISSF & IPC-øvelser).
 • Sammen med Administrasjonen sørge for at informasjonen på skyting.no er mest mulig oppdatert, både gren-vis og innen utvalgenes mandater.
 • Avholde årlige fagkonferanser innen eller på tvers av grener eller en kombinasjon.
 • Komiteens møteprotokoll/referat sendes forbundets sekretariat og offentliggjøres på hjemmesiden til NSF. Avgi årsberetning via forbundsstyret til NSFs årbok.
 • Komiteen har rett til å fremme saker til behandling i Forbundsstyret innenfor komiteens formål, herunder endringer og tilpasninger i dette mandatet.
 • Komiteen avtaler i samarbeid med Forbundsstyret en hensiktsmessig kommunikasjonsform.
Økonomi

Utvalgets aktiviteter planlegges, budsjetteres og gjennomføres i samarbeid med og innenfor økonomiske rammer tildelt av Forbundsstyret og bestemt av BIK.