LOV FOR OSLO SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND
(Stiftet 01.01.1976)

Vedtatt av Oslo Skytterkrets ting av 17.03.2016, godkjent av Norges Skytterforbund den 08.04.2016.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Oslo Skytterkretsformål er å arbeide for skyttersportens utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skytterforbund i alle spørsmål som gjelder sportskyting innen kretsen.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Oslo Skytterkretser opprettet av Norges Skytterforbund, og består av alle idrettslag innen Oslo Skytterkrets grenser som er medlem av Norges Skytterforbund. Oslo Skytterkrets grenser fastsettes av Norges Skytterforbund.

(2) Gjennom Norges Skytterforbund er Oslo Skytterkrets et organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(3) Oslo Skytterkrets skal følge NIFs og Norges Skytterforbunds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder Oslo Skytterkrets uavhengig av hva som måtte stå i Oslo Skytterkrets egen lov.

(5)Saker av felles interesse for idretten, bør forelegges Oslo Idrettskrets.

§ 3 Oppgaver

Oslo Skytterkrets skal:
a) Representere Norges Skytterforbund og bistå det i saker knyttet til skyttersporten.
b) Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver skyting. Bistå Oslo Idrettskrets i spørsmål av felles interesse for flere idretter.
c) Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste.
d) Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med Norges Skytterforbunds planer.
e) Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.
f) Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.
g) Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra Norges Skytterforbund og Oslo Idrettskrets.
h) Godkjenne klasseføringen av Oslo Skytterkrets skyttere.

§ 4 Kontingent

(1) Kontingenten fastsettes av skytterkretstinget og betales forskuddsvis.

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på skytterkretstinget. Styret kan anbefale overfor Norges Skytterforbund at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap i Norges Skytterforbund.

II TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon tilårsmøte/ting, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.
(4) Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning.
(5) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter skytterkretstinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslagtilsluttet Oslo Skytterkrets i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i særkretsen: medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
(3) Forslagsrett:
a) Styret i Oslo Skytterkrets har forslagsrett til og på skytterkretstinget.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd har forslagsrett til skytterkretstinget, og dets representant(er) har forslagsrett på skytterkretstinget.
c) Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 14(3), har forslagsrett til skytterkretstinget i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på skytterkretstinget innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
(4) Talerett:
a) Revisor har talerett på skytterkretsstinget i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på skytterkretstinget.

§7 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.
(2) En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan sammenlignes med et ansettelsesforhold.
(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.
(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.
(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.


§ 8 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til Oslo Skytterkrets

1) En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt.
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Oslo Skytterkrets er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i Oslo Skytterkrets.
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Oslo Skytterkrets vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.
(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§11 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) Oslo Skytterkrets er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

(2) Dersom Oslo Skytterkrets har en årlig omsetning på mindre enn kr 5 millioner, skal Oslo Skytterkrets følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser, men kan, etter beslutning av styret, velge å følge regnskapsloven. Dersom Oslo Skytterkrets har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer, skal Oslo Skytterkrets følge regnskapsloven og revisorloven, og skal alltid engasjere statsautorisert/registrert revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene. Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til Oslo Skytterkrets og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4) På Oslo Skytterkrets ting skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(5) Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom Oslo Skytterkrets har daglig leder skal også vedkommende signere.

(6) Oslo Skytterkrets kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Oslo Skytterkrets kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra Oslo Skytterkrets og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Oslo Skytterkrets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av Oslo Skytterkrets ting.

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Skytterkretstinget

(1) Oslo Skytterkrets høyeste myndighet er skytterkretstinget som avholdes årlig innen 31. mars.

(2) Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til de idrettslag som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før skytterkretstinget. Forslag som skal behandles på skytterkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før skytterkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til skytterkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før skytterkretstinget
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør skytterkretstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Skytterkretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På skytterkretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Representasjon på skytterkretstinget

(1) På skytterkretstinget møter med stemmerett:
a) Oslo Skytterkrets styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:
Lag med under 50 medlemmer kan stille med 1 representant
Lag med 50 til 150 medlemmer kan stille med 2 representanter
Lag med over 150 medlemmer kan stille med 3 representanter

(2) Representantene må være valgt på årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) Videre møter uten stemmerett:
a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
b) Kontrollkomiteens medlemmer.
c) Valgkomiteens medlemmer.
d) Revisorer.

(4) Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

§ 15 Ledelse av skytterkretstinget

Skytterkretstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å være valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter.

§ 16 Skytterkretstingets oppgaver

Skytterkretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for Oslo Skytterkrets i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjett for Oslo Skytterkrets.
9. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder, disse velges for 2 år og alternerende år.
b) 5 styremedlemmer (1 generelt styremedlem, og 1 styremedlem for hver gren (pistol, rifle, viltmål og leirdue)) og 4 varamedlemmer til grenledere. Disse velges for 2 år og annet hvert år så velges grenledere pistol og leirdue med varamedlemmer. Mellomliggende år velges generelt styremedlem, samt grenledere rifle og leirdue med varamedlemmer.
c) 2 revisorer
d) Representanter til ting i overordnete organisasjoner eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skytterkretsting.

Leder og nestleder velges enkeltvis og annethvert år. De øvrige medlemmer til Oslo Skytterkrets styret bør velges samlet de årene de er på valg. Deretter velges varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 17 Stemmegivning på skytterkretstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært skytterkretsting

(1) Ekstraordinært skytterkretsting innkalles av skytterkretsstyret med minst 14 dagers varsel etter:
a) Vedtak av skytterkretsstyret.
b) Vedtak av skytterkretstinget.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra minst ¼ av idrettslagene i Oslo Skytterkrets.

(2) Ekstraordinært skytterkretsting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.
(3) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på Oslo Skytterkrets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte og dokumentene skal være gjort tilgjengelig på innkallingstidspunktet.
(4) Et ekstraordinært skytterkretsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) Ekstraordinært skytterkretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

(6) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære skytterkretstinget hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære
skytterkretstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 19 Oslo Skytterkrets styre

(1) Oslo Skytterkrets ledes og forpliktes av styret som er Oslo Skytterkrets høyeste myndighet mellom tingene .

(2) Styret skal blant annet:
a) Iverksette skytterkretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
b) Forestå Oslo Skytterkrets daglige administrasjon, representere Oslo Skytterkrets utad og utøve faglige myndighet innen Oslo Skytterkrets grenser.
c) Påse at Oslo Skytterkrets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Oslo Skytterkrets har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
d) Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen og utarbeide terminlister for dette.
e) Utvikle Oslo Skytterkrets organisasjon og aktivitetstilbud.
f) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
g) Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.
h) Vurdere utdeling av kretsens følgende hedersbevisninger: Hederstegn og diplom. Regler for tildeling av disse i egne statuetter.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

§ 20 Valgkomité

Valgkomiteen velges på skytterkretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på skytterkretstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

§ 21 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 22 Avtaler og samarbeid mellom Oslo Skytterkrets og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom Oslo Skytterkrets og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 23 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 24 Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og styret i Oslo Skytterkrets kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 25 Lovendring

(1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært skytterkretsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Oslo Skytterkrets selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Norges Skytterforbund. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(4) I forbindelse med godkjenningen kan Norges Skytterforbund pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 26 og 27 kan ikke vedtas av Oslo Skytterkrets selv.

§ 26 Nedlegging– Sammenslutning

(1) Oslo Skytterkrets kan bare nedlegges av Norges Skytterforbund.

(2) Norges Skytterforbund har myndighet til å foreta sammenslutning av skytterkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.

(3) Vednedlegging eller annet opphør av Oslo Skytterkrets tilfaller Oslo Skytterkrets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Skytterforbund.

Lena Marie Ytterdahl
Styreleder
Oslo Skytterkrets

Arild Groven
Generalsekretær
Norges Skytterforbund

 

Lovtekst i signert form