Toppidrettskomiteen (TIK)

Toppidrettskomiteen skal sikre en bærekratig satsning på toppidretten i Norges Skytterforbund. Komiteen samarbeider nært med sportssjefen, som rådgiver og sparringspartner.

Navn
Rolle
Bosted
Telefon
E-post
Siri Mortensen Leder (permisjon) Løken, Aurskog-Høland
Morten Støen Nestleder* Asker 917 22 031 mstoeen @ online.no
Barbro Breivik Komitémedlem Skiptvet 911 81 928 bb @ barbrobreivik.com
Geir Magne Rolland Komitémedlem Straume 916 09 582 gegga64 @ gmail.com
Ingrid Stubsjøen Komitémedlem Trondheim 979 79 860 ingrid.stubsjoen @ gmail.com
Heidi Sørlie-Rogne Komitémedlem Strømmen 481 02 844 heisor73 @ gmail.com

* Fungerende leder i Siri Mortensens permisjonstid.

Generelt om Toppidrettskomiteen (TIK):

Formål

Toppidrettskomiteens (TIKs) formål er å sikre en bærekraftig satsning på toppidrett innen Norges Skytterforbund. TIK er rådgiver og sparringspartner for Sportssjefen.

Konstituering og sammensetning
 • Komiteens leder, nestleder og 3 komitemedlemmer velges på Forbundstinget for 2 år ad gangen og sitter som faste medlemmer i TIK.
 • Komiteens leder sitter i Forbundsstyret.
 • Komiteen skal være bredest mulig sammensatt med hensyn til kompetanse og bakgrunn.
Arbeidsform og fullmakter
 • Ansvar henger sammen med sportssjefens funksjonsbeskrivelse, men er ikke begrenset til denne.
 • Sammen med sportssjef utarbeide strategi, herunder visjon, målsetninger og strategiplan for toppidrettssatsningen i NSF og få denne godkjent i forbundsstyret.
 • Sammen med Administrasjonen sørge for utdannelse av trenere på nivå 3 & 4 og foreslå kandidater til utdannelse som internasjonale trenere (BIK har ansvaret for trenere på nivå 1 & 2).
 • Sportssjef utarbeider toppidrettsplan, godkjennes av TIK.
 • Budsjettering og økonomioppfølging toppidrett. Fastsette rammene for sportssjefen.
 • Ivareta toppidrettssatsningen gjennom;
  • å sørge for at alle grener blir inkludert
  • å sørge for at junior, senior og funksjonshemmede blir inkludert
 • Være rådgiver for sportssjefen ved treneransettelser.
 • Være rådgiver og sparringspartner for sportssjefen.
 • Være rådgiver for generalsekretæren ved ansettelse av sportssjef.
 • Ansvar for regional satsning (RTT).
 • Sørge for dialog med DFS, NJFF, Fitasc, osv vedrørende toppidrett.
 • Komiteens møteprotokoll/referat sendes forbundets sekretariat og offentliggjøres på hjemmesiden til NSF. Avgi årsberetning via forbundsstyret til NSFs årbok.
Økonomi

TIK legger i samarbeid med sportssjefen årlig fram forslag til budsjett basert på vedtatt toppidrettsplan for Forbundsstyret. Oppfølgingen av budsjettet ligger hos Administrasjonen.