Konkurransereglementer

Her finner du Skytterforbundets fellesreglement og konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting.

Konkurransereglementene er delvis oversettelser av det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) regelverk (siste versjon fra 2018, med mindre tillegg i 2020); i tillegg kommer egne regelverk og regeltillegg for nasjonale øvelser innen lerdue, pistol og rifle. Du finner på disse sidene også Nordic Shooting Regions regler for nordiske øvelser, World Shooting Para Sports regler for funksjonshemmede skyttere og et utvalg av FITASCs regler.

Den offisielle, engelske versjonen av ISSFs regelverk fra 2018/2020 er å finne her: https://www.issf-sports.org/theissf/rules_and_regulations.ashx.
ISSF har også lagt ut diverse tillegg og fortolkninger: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/amendments_interpretation.ashx

De norske reglementene er også å få kjøpt fra NSF i hefteform (A5). For rifle og viltmål er reglene samlet i ett hefte pr. gren, for pistol er det separate hefter for internasjonale og nasjonale regler og for lerdue er det ett hefte for internasjonale øvelser og ett for Nordisk trap. Det er også et eget hefte for kvalifiserings-, sponsor- og antidoping-reglene. Alt kan bestilles via nsf @ skyting.no, se også NSF bestillingsliste med informasjon om priser etc.

Regelendringer foran 2021-sesongen

Se denne siden for en oversikt over endringer som er gjort i regeleverket foran 2021-sesongen.

En kortfatta liste over hva som er endret:

  • Det er utarbeida nye nasjonale pistolregler for feltpistol, og reglene for de nasjonale baneøvelsene og PPC er revidert.
  • Det er gjort endringer i flere punkter i Fellesreglementet, og tabell 1 (klasser og øvelser i apporberte stevner), tabell 3 (NM-øvelser lag), tabell 5 (merke/opprykkskrav) og tabell 6 (SH-øvelser/klasser) er oppdatert.
  • De internasjonale reglene for paraskyting er oversatt til norsk.
  • Det er utarbeida regler for en ny øvelse, Para Nordisk Trap.
  • Det er innført to nye lerdueøvelser; Engelsk sporting og Sportrap.
  • Det er gjort mindre endringer i de nasjonale riflereglene og i NAIS-reglene.
  • ISSFs og Anti-Doping Norges regler for antidoping er revidert.

Det kan over nyttår komme regelendringer fra ISSF, dette vil bli fulgt opp så snart vi mottar informasjon om dette.

NSFs fellesreglement (oppdatert pr. 10. september 2021)

Fellesreglementet 2021 (sist oppdatert 10. september 2021, etter vedtak i Forbundsstyret 24. august 2021)

Vedlegg:
Vedlegg 1 – Klasser og øvelser i approberte stevner (sist oppdatert 5. januar 2021)
Vedlegg 2 – Offisielle NM-øvelser 2021 (sist oppdatert mai 2018, mindre justeringer januar 2019)
Vedlegg 3 – Offisielle NM-øvelser, lag 2021 (sist oppdatert 10. desember 2020)
Vedlegg 4 – Rekordøvelser 2021 (sist oppdatert mai 2018, mindre justeringer mai 2020)
Vedlegg 5 – Merke-/opprykkskrav 2021 (sist oppdatert 5. januar 2021)
Vedlegg 6 – Tabell over paraøvelser/klasser (sist oppdatert 10. desember 2020)
Vedlegg 7 – Premieringstabeller

Generelle tekniske regler – ISSF

ISSF Generelle tekniske regler (2017, 3. utgave, gyldig fra 1.3.2020) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)
(gjelder alle skytegrener)

ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker pappskiver og samle det i et eget regelsett:
ISSF Regler for dømming av pappskiver (2017, justert versjon desember 2019)
(Gjelder pistol, rifle og viltmål. )

Lerdueregler

ISSF Lerdueregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.4.2020)
– omfatter Skeet, OL-trap og Dobbelttrap
FITASC Compak Sporting (2015) (sist oppdatert februar 2020)
Engelsk Sporting og Sportrap (2020)
Nordisk Trap-regler (sist oppdatert desember 2018)
PARA Nordisk Trap-regler (nye regler fra 2021)

For FITASC Sporting er reglene er ikke oversatt, se FITASCs regelside

Pistolregler

ISSF Pistolregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)
– omfatter regler for Luftpistol (inkl. standard og fallfigurer), Fin-/grovpistol, Fripistol, Standardpistol, Silhuettpistol
Nasjonale pistolregler – feltpistol og T96 (vedtatt november 2020, gjelder fra 2021)
Nasjonale pistolregler – Hurtigpistol, Fripistol B, Sprintluft, Luftpistol 40 skudd, NAIS, PPC 1500, og bestemmelser for ungdomsklassene (vedtatt november 2020, gjelder fra 2021)

Rifleregler

ISSF Rifleregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)
Nasjonale rifleregler (siste oppdatering desember 2020)
– omfatter nasjonale tilpasninger til ISSF-reglene og nasjonale bestemmelser for 300m, 15m og for ungdomsklassene

Viltmålregler

ISSF Viltmålregler (2017, 2. utgave gyldig fra 1.1.2018) (oppdatert med mindre endringer 8.10.2020)

Regler for sponsor / antidoping

Sponsor/antidoping-regler (ISSF 2017/2021)
(supplert med norske bestemmelser om antidoping, ajourført januar 2021)

Se også info om antidoping her.

Regler for para-skyting (funksjonshemmede)

World Shooting Para Sport (WSPS) er en del av Paralympics-organisasjonen og er det høyeste internasjonale organet for skyting for funksjonshemmede. De har et eget regleverk for sine konkurranser som brukes så langt det passer i nasjonale stevner i Norge. Konkurransene avholdes på de fleste områder etter ISSFs regelverk, og WSPSs regler tar bare for seg det som spesielt i arrangementer for funksjonshemmede. Se WSPS egne sider for ytterligere informasjon om paraskyting, inkl. regler for internasjonal klassifisering.

WSPSs konkurranseregler (norsk oversettelse, desember 2020)
Regler for Para Nordisk Trap (nye regler fra 2021)
Tabell over paraøvelser/-klasser (vedlegg 6 til Fellesreglementet)

* * * * *

Oppsummering av tidligere regelendringer

2020
ISSF har for 2020:
– vedtatt endringer i reglene for mix-lagøvelsene i luftpistol og og luftrifle
– tatt inn regler for mix-lagøvelsene i OL-trap og skeet (sistnevnte er også blitt en offisiell VM/WC-øvelse)
– innført «VAR» (videostøtte for dommerne) i VM/OL i skeet og OL-trap. De oppfordrer også andre arrangører av internasjonale stevner å ta i bruk systemet.

NSF har pga. blyforbudet som er innført, lagt inn noen nasjonale tillegg i de ulike lerduereglene.

2019
Foran 2019-sesongen ble det gjort en omfattende gjennomgang av nasjonale regler og nasjonalt konkurranseprogram (inkl. NM) som resulterte i et helt nytt nasjonalt pistolreglement, og et omarbeida fellesreglement. Det ble også gjort mindre endringer i det nasjonale riflereglementet, og Nordic Shooting Region foretok justeringer i reglene for Nordisk trap.

Fellesreglementet – oppsummering av endringer etter Forbundstinget 2019
Fellesreglementet – gjennomgang av endringer foran 2019-sesongen
Nasjonale rifleregler – gjennomgang av endringer 2019
Nasjonale pistolregler – gjennomgang av endringer 2019
Nordisk trap – Gjennomgang av endringer 2019

2018
ISSF vedtok i vinter endringer i OL-programmet, og disse endringene gjøres gjeldende allerede fra 1.1.2018:
– I luftpistol, luftrifle, 50m og 300m rifle match, 10m viltmål og alle tre lerdueøvelser skjøt kvinner senior færre skudd enn menn. Dette er nå endra, slik at kvinnenes og mennenes øvelser er like i seniorklassene.
– Som en konsekvens av at øvelsene 50m rifle 60 skudd liggende, fripistol og dobbeltrap ikke lenger er OL-øvelser, skal det ikke skytes finaler i disse øvelsene.
– Det er innført nye øvelser for mix-lag (en kvinne og en mann) i luftpistol, luftrifle og OL-trap.
– Endringene gjelder også de respektive juniorklassene (internasjonalt er det ikke juniorklasser for 300m rifle).
– I klassene for paraskyttere har WSPS gjort tilsvarende endringer for øvelsene der kvinner har skutt færre skudd enn menn. Det skal fortsatt skytes finale i paraskytternes 50m rifle 60 skdud liggende og i 50m fripistol.

Alt dette har medført endringer i regelverket fra 1.1.2018 både i de generelle tekniske reglene og i reglene for de fire grenene. I tillegg er det gjort mindre endringer flere steder i reglene, se denne  oppsummeringen:
Øvrige endringer i ISSF-reglene 2018 (pdf)

Endringer som er en følge av av den nye øvelsesprogrammet nevnt ovenfor er ikke tatt med i oppsummeringen. Det samme gjelder rettelser av reine skrivefeil, og endringer som bare berører arrangementet av VM og andre internasjonale mesterskap.

Nasjonale regler
Som en følge av ISSFs og WSPSs regelendringer har NSF gjort endringer i de nasjonale tabellene over klasser/øvelser i vanlige stevner og NM, rekordøvelser, SH-øvelser og klasseføringskrav.
Det er foretatt mindre, språklige rettelser i Fellesreglementet og i de nasjonale riflereglene.

Nordisk Trap
Reglene for Nordisk Trap er endret som en følge av ISSFs endringer i de generelle tekniske reglene og lerduereglene. I tillegg er det gjort noen mindre endringer i forhold til oversettelsen fra 2017.

Endringer i Nordisk Trap-reglene

2017
ISSF har foran 2017-sesongen vedtatt flere endringer i de generelle  match tekniske reglene og reglene for de 4 grenene.
Se en foreløpig gjennomgang av endringene her.

NSF har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017.
Se en oppsummering av disse regelendringene.

2016
Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol. Kvalifisering-, sponsor og anti-dopingreglene er også endret, men her dreier det seg i all hovedsak om bestemmelser som ikke berører den vanlige skytter i nasjonale stevner.

Se oppsummering av regelendringene her (pdf).

2015
Forbundstinget 2015 gjorde vedtak som medførte endringer i NSFs lov og i Fellesreglementet. Styret har dessuten gjort endringer i klasse/øvelsestabellene med gyldighet fra sesongstart:
Oppsummering av endringene (doc)

Fagkomiteene for pistol og rifle har gjort endringer i de nasjonale tilleggene:
Oppsummering av endringene (doc)

2014
Også foran 2014-sesongen gjorde ISSF en rekke endringer i reglene. Nedenfor finner du en gjennomgang av endringene, fordelt på grenene:
Generelle tekniske regler (pdf)
Lerduereglene (pdf)
Pistolreglene (pdf)
Riflereglene (pdf)
Viltmålreglene (pdf)

2013
ISSF gjorde store endringer i reglverket foran 2013-sesongen. Se disse sammendragene av endringene:
Regelendringer generelt
Endringer i finaleprogrammene