Konkurransereglementer

(For nye regler fra 2019, se nederst på siden)

Her finner du skytterforbundets fellesreglement og konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting.

Konkurransereglementene er i hovedsak en oversettelse av det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) regelverk (siste versjon fra 2018); for pistol og rifle er det i tillegg tatt med nasjonale bestemmelser/unntak/tilpasninger. I tillegg finner du på disse sidene Nordic Shooting Regions regler for nordiske øvelser, World Shooting Para Sports regler for funksjonshemmede skyttere og et utvalg av FITASCs regler.

Den offisielle, engelske versjonen av ISSFs regelverk for 2017 er å finne her: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/english_rulebook.ashx.
ISSF har også lagt ut diverse tillegg og fortolkninger: http://www.issf-sports.org/theissf/rules/amendments_interpretation.ashx

Reglementene er også å få kjøpt fra NSF i hefteform (A5), ett hefte pr. gren og et eget hefte for kvalifiserings-, sponsor- og antidoping-reglene. Grenheftene inneholder de generelle reglene og de respektive grenreglene (for pistol og rifle også nasjonalt tillegg). De kan bestilles via nsf @ skyting.no, se også NSF bestillingsliste med informasjon om priser etc.

NSFs fellesreglement (alt oppdatert pr. 25. april 2018)

Fellesreglementet 2018 (sist oppdatert april 2018)
Klasser og øvelser – reglement (sist oppdatert april 2018)
og tilhørende tabeller:
Tabell 1-Klasser_øvelser_approberte_stevner 2018 (sist oppdatert april 2018)
Tabell 2 – Offisielle NM-øvelser 2018 (sist oppdatert april 2018)
Tabell 3 – Offisielle NM-øvelser, lag 2018 (sist oppdatert april 2018)
Tabell 4 – Rekordøvelser 2018 (sist oppdatert april 2018)
Tabell 5 – Merke-/opprykkskrav 2018 (sist oppdatert april 2018)
Tabell 6 – SH-tabell (sist oppdatert april 2018)

Generelle tekniske regler

ISSF Generelle tekniske regler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018)
(gjelder alle skytegrener)

ISSF har fra 2017 valgt å trekke ut de særskilte bestemmelsene for stevner der man bruker pappskiver og samle det i et eget regelsett:
ISSF Regler for dømming av pappskiver (2017)
(Gjelder pistol, rifle og viltmål. )

Lerdueregler

ISSF Lerdueregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018)
– omfatter Skeet, OL-trap og Dobbelttrap
FITASC Compak Sporting (2015)
Nordisk Trap-regler (2018)

For FITASC Sporting er reglene er ikke oversatt, se FITASCs regelside

Pistolregler

ISSF Pistolregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018)
Nasjonale pistolregler (2017) (oppdatert mai 2017)
– omfatter regler for Feltpistol, Hurtigpistol, Fripistol B, Sprintluft, NAIS, og bestemmelser for ungdomsklassene.

Rifleregler

ISSF Rifleregler (2017, 2. utgave, gyldig fra 1.1.2018)
Nasjonale rifleregler 2018 (oppdatert april 2018)
– omfatter nasjonale tilpasninger til ISSF-reglene og nasjonale bestemmelser for 300m, 15m og for ungdomsklassene.

Viltmålregler

ISSF Viltmålregler (2017, 2. utgave gyldig fra 1.1.2018)

Regler for sponsor / antidoping

Sponsor/antidoping-regler (ISSF 2017)
(supplert med norske bestemmelser om antidoping, ajourført 2017)

Se også info om antidoping her.

* * * * *

Regler for para-skyting (funksjonshemmede)

World Shooting Para Sport er en del av Paralympics-organisasjonen og er det høyeste internasjonale organet for skyting for funksjonshemmede. De har et eget regleverk for sine konkurranser som brukes så langt det passer i nasjonale stevner i Norge. Konkurransene avholdes på de fleste områder etter ISSFs regelverk, og WSPSs regler tar bare for seg det som spesielt i arrangementer for funksjonshemmede.

WSPS Technical Rules and Regulations (2017)
WSPS Appendices (tillegg til reglene) (2017)
WSPS Clarifications (nærmere forklaring til noen regelpunkter) (2017)

* * * * *

Oppsummering av regelendringer

2018
ISSF vedtok i vinter endringer i OL-programmet, og disse endringene gjøres gjeldende allerede fra 1.1.2018:
– I luftpistol, luftrifle, 50m og 300m rifle match, 10m viltmål og alle tre lerdueøvelser skjøt kvinner senior færre skudd enn menn. Dette er nå endra, slik at kvinnenes og mennenes øvelser er like i seniorklassene.
– Som en konsekvens av at øvelsene 50m rifle 60 skudd liggende, fripistol og dobbeltrap ikke lenger er OL-øvelser, skal det ikke skytes finaler i disse øvelsene.
– Det er innført nye øvelser for mix-lag (en kvinne og en mann) i luftpistol, luftrifle og OL-trap.
– Endringene gjelder også de respektive juniorklassene (internasjonalt er det ikke juniorklasser for 300m rifle).
– I klassene for paraskyttere har WSPS gjort tilsvarende endringer for øvelsene der kvinner har skutt færre skudd enn menn. Det skal fortsatt skytes finale i paraskytternes 50m rifle 60 skdud liggende og i 50m fripistol.

Alt dette har medført endringer i regelverket fra 1.1.2018 både i de generelle tekniske reglene og i reglene for de fire grenene. I tillegg er det gjort mindre endringer flere steder i reglene, se denne  oppsummeringen:
Øvrige endringer i ISSF-reglene 2018 (pdf)

Endringer som er en følge av av den nye øvelsesprogrammet nevnt ovenfor er ikke tatt med i oppsummeringen. Det samme gjelder rettelser av reine skrivefeil, og endringer som bare berører arrangementet av VM og andre internasjonale mesterskap.

Nasjonale regler
Som en følge av ISSFs og WSPSs regelendringer har NSF gjort endringer i de nasjonale tabellene over klasser/øvelser i vanlige stevner og NM, rekordøvelser, SH-øvelser og klasseføringskrav.
Det er foretatt mindre, språklige rettelser i Fellesreglementet og i de nasjonale riflereglene.

Nordisk Trap
Reglene for Nordisk Trap er endret som en følge av ISSFs endringer i de generelle tekniske reglene og lerduereglene. I tillegg er det gjort noen mindre endringer i forhold til oversettelsen fra 2017.

Endringer i Nordisk Trap-reglene

2017
ISSF har foran 2017-sesongen vedtatt flere endringer i de generelle  match tekniske reglene og reglene for de 4 grenene.
Se en foreløpig gjennomgang av endringene her.

NSF har vedtatt endringer i de nasjonale pistolreglene, gjeldende fra 1.1.2017.
Se en oppsummering av disse regelendringene.

2016
Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol. Kvalifisering-, sponsor og anti-dopingreglene er også endret, men her dreier det seg i all hovedsak om bestemmelser som ikke berører den vanlige skytter i nasjonale stevner.

Se oppsummering av regelendringene her (pdf).

2015
Forbundstinget 2015 gjorde vedtak som medførte endringer i NSFs lov og i Fellesreglementet. Styret har dessuten gjort endringer i klasse/øvelsestabellene med gyldighet fra sesongstart:
Oppsummering av endringene (doc)

Fagkomiteene for pistol og rifle har gjort endringer i de nasjonale tilleggene:
Oppsummering av endringene (doc)

2014
Også foran 2014-sesongen gjorde ISSF en rekke endringer i reglene. Nedenfor finner du en gjennomgang av endringene, fordelt på grenene:
Generelle tekniske regler (pdf)
Lerduereglene (pdf)
Pistolreglene (pdf)
Riflereglene (pdf)
Viltmålreglene (pdf)

2013
ISSF gjorde store endringer i reglverket foran 2013-sesongen. Se disse sammendragene av endringene:
Regelendringer generelt
Endringer i finaleprogrammene

Nye regler for 2019

Her finner du de reglene som vil være gjeldende fra 2019, etter den omfattende gjennomgangen av nasjonale regler og nasjonalt konkurranseprogram (inkl. NM) som ble startet opp i 2017 og avslutta i juni 2018.

Regler
Fellesreglementet 2019
Nasjonale rifleregler 2019
Nasjonale PPC regler 2019

Tabeller
Klasser/øvelser i approberte stevner
Offisielle NM-øvelser
Offisielle NM-øvelser – lag
Rekordøvelser
Opprykk- og merkekrav
SH/para-øvelser