Breddeidrett – Barn og ungdom

Lurer du på hvordan man begynner med rekruttering i klubben? Hva er barneidrettsbestemmelse? Hvilke konkurranser og tilbud finnes for ungdom i NSF?

Dette håper vi å kunne besvare på denne informasjonssiden. I menyen under finner du informasjon om en rekke ulike temaer som berører ungdom, og klubber som driver ungdomsaktivitet og rekruttering.

Trykk for å velge:

Skyt med oss er tittelen på NSFs satsing på rekruttering av nye skyttere. Det finnes flere ulike prosjekter, tips og triks som du kan lese mer om her!

Hva er barneidrett?

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Les mer om barneidrett på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Barneidrettsbestemmelsene

 1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
 3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
  a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
  b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
  c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
  d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
  e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
  f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
  g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.Se utdypning om barneidrettsansvarlig her.
 5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
 6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg. 

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge.

Dette gjelder også for skytesporten. Det er viktig at NSFs klubber som organiserer aktivitet for barn under 12 år gjør seg kjent med idrettens barnerettigheter og tilpasser aktiviteten. For eksempel ved å:
Tilrettelegge for utvikling av vennskap og sosialt på trening.
La barna være med å bestemme hva de skal gjøre på trening.
Prioriter egen treningstid til barna der aktiviteten er tilpasset deres nivå.
Jobbe for å holde kostnadene nede, ved at mesteparten av aktiviteten er med luftpistol eller luftrifle.

 1. Trygghet

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

 1. Vennskap og trivsel

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

 1. Mestring

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

 1. Påvirkning

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

 1. Frihet til å velge

Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.

 1. Konkurranser for alle

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

 1. På barnas premisser

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø. 

 1. Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Hva er ungdomsidrett?

Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole.

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

Les mer om ungdomsidrett på Norges Idrettsforbund sine nettsider her.

Retningslinjer for ungdomsidrett

Retningslinjene er et virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom som individ og aktive idrettsutøvere. Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

Det er imidlertid viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sitt idrettslag skal se ut.

Aktivitet

Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Dette betyr:

 • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil.
 • Ungdom skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne.
 • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål.
 • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner.
 • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e).
 • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap.
 • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov.

Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover).

Utdanning

Utdanningen i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Dette betyr:

 • Ungdom skal få tilbud om trener-, leder- og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere.
 • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig.
 • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta.
 • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov.
 • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
  •   Ungdom som gruppe.
  •   Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget.
  •   Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses.
  •   Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene.

Idrettslaget

Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Dette betyr:

 • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre.
 • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv.
 • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel. 
 • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter.

Foreldre har mulighet til å være en stor ressurs for klubbene våre rundt om i Norge, men ikke alle foreldre vet hvordan de best kan bidra. Deres holdninger kan bidra både positivt og negativt til barn og unges utviklingsmuligheter. Det er positivt at foreldre er engasjert i barnas idrett, men man må huske at det er barna som utøver idretten og de burde få tid og mulighet til å mestre på egenhånd.

Her ønsker vi å gi foreldre en kort og enkel innføring i skytesporten samt gi noen råd til hvordan man kan bidra i sin klubb.

Sikkerhet

Sikkerhet er det første barn og ungdom blir opplært i når de kommer på skytebanen, og god opplæring i håndtering av våpen gjør at alle kan føle seg trygge på skytebanen. Vær et godt forbilde og lær deg om våpensikkerhet du også.

Utstyr

Når du som forelder ikke kjenner til skytesporten kan dette med utstyr virke veldig komplisert. Når skal man kjøpe hva, og hva skal man kjøpe? Forhør deg med erfarne skyttere i klubben før du bruker mye penger på utstyr, og en del klubber har også mye utstyr til utlån!

Trening

En del unge skyttere synes ofte det er morsomt at foreldrene er med på trening og stevner, mens noen synes det er morsommere å være der på egenhånd. Det er viktig at du som forelder – uansett om du selv er skytter eller ikke – lar instruktøren i klubben være trener. Skyting kan se enkelt ut ved første øyekast, men det er utrolig mye teknikk som ligger bak! Dersom instruktøren ikke ønsker foreldre på standplass må det respekteres, ellers burde du være rolig på standplass og gi ros og støtte når skytteren kommer til deg.

Sosialt

Selv om skyting er en individuell idrett er det mye sosialt som skjer på skytebanen, husk at for en del ungdom er dette noe av det viktigste ved idretten. Og noe av det helt spesielle med skyting er at barn, ungdom, voksne og eldre gjerne trener og reiser på stevner sammen. Dette gir muligheten for en unik erfaringsutveksling!

Hva kan jeg som forelder bidra med?

Det er mange små og store oppgaver i en klubb, alt fra vaffelsteking til standplassleder. Spør gjerne noen i klubben om hva de trenger hjelp med. I skytesporten er man ofte aktiv veldig lenge og det er mange ulike oppgaver som må gjøres.

Se Norges Idrettsforbunds anbefalinger til alle foreldre som har barn i idretten her!

Ønsker du mer informasjon? Her finner du 2 brosjyrer fra Olympiatoppen om foreldrevett. En kortversjon og en brosjyre:

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Den nylanserte trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på din idretts-CV, du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine!

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi.

Hvordan jobber Norges Skytterforbund med dette?

 • Kartlegging av kostnader i idretten
 • Ulike støtteordninger til klubb og krets
 • Oppfordrer klubber til å ha utstyr til utlån
  • NSF har også utstyr til utlån for nye paraskyttere (LENKE)
 • Begrenser bruk av kostbart utstyr for barn og ungdom
 • Andre ting jeg ikke kommer på?

Hvordan kan idrettslag inkludere flere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn og barn og ungdom fra familier med lav inntekt?

Her finner du gode tips og råd basert på erfaringer fra idrettslag, idrettsråd og idrettskretser som daglig driver med inkluderingsarbeid. Økonomisk støtte til enkeltutøvere, lav pris på idrettstilbudene/gratis tilbud, samarbeid med aktører som er i kontakt med målgruppen og god informasjon til foreldre er virkemidler som fungerer for å få til rekruttering og ivaretakelse av målgruppene.

Les mer her.

Gratis trenerbesøk til din klubb – for godt til å være sant? 

Nei, det er det faktisk ikke!

Trenger trenere og/eller skytterne i ditt lag nye ideer til treningene? Hvorfor ikke få et gratis besøk av en inspirerende trener?

Hva er et trenerbesøk?

En trener fra trenerpoolen kommer på besøk til ditt lag og overtar treningen for den aktuelle målgruppen i klubben. Treneren er ansvarlig for innhold og undervisning på treningen/samlingen. Klubben må selv ta ansvar for eventuell påmelding, servering osv.

Hvordan få besøk?

Ta kontakt med forbundskontoret på følgende e-post:nsf @ skyting.nodersom klubben din ønsker besøk av gjestetrener. Informer i e-posten om når dere ønsker å få besøk og om det er noen spesielle temaer dere ønsker fokus på eller om dere ønsker å få besøk av en spesifikk trener.

Hva koster det?

NSF dekker reise og honorar til treneren. Det er med andre ord et gratis tilbud for klubben! Tilbudet skal i all hovedsak være et tilbud på den ordinære treningen og det skal ikke fungere som en vikartjeneste. Men der det er vanskelig å få til besøk i løpet av hverdagen kan man benytte helgen evt. lokale treningssamlinger.

Betingelser/vilkår

 • Alle avtaler om besøk gjennom NSFs Trenerpool må gå gjennom forbundskontoret
  • Det settes årlig av midler til dette formålet og man trenger derfor en oversikt over de som ønsker å benytte seg av trenerpoolen
 • Antall dager/besøk må avtales på forhånd før treningen/samlingen gjennomføres
 • Tilbudet er gratis for følgende målgrupper:
  • Barn og ungdom i alderen 13-25 år
  • Kvinner i alle aldre
  • Paraskyttere i alle aldre
 • En klubb kan få inntil 4 klubbesøk i året
  • Av 1 trener i inntil 8 timer
  • Av 2 trenere i inntil 4 timer.
 • Trenerbesøket kan arrangeres som…
  • En treningskveld
  • En treningsdag
  • En treningssamling over en helg (teller da som 2 trenerbesøk)
 • Trenere
  • NSFs administrasjon hjelper klubben å finne en passende trener til arrangementet
  • Klubbene har også mulighet til å komme med ønske om trener
 • Økonomi
  • Treneren fra trenerpoolen sender inn honorarskjema og refusjon for sine kostnader til NSFs administrasjon
 • Sende inn deltakerliste
  • Alle samlinger gjennom Trenerpool blir registrert i Idrettskurs. Vi trenger derfor at dere får klubben til å fylle ut vedlagt deltakerliste når du er på trenerbesøk, og sender den til breddeansvarlig i NSF når samlingen er avsluttet.

NSFs skyteskole er en grunnleggende opplæring for ferske skyttere. I løpet av 4 kurskvelder i klubben lærer du om sikkerhet, håndtering av våpen og grunnleggende skyteteknikk.

Målgruppen er unge skyttere i alderen ca 10-25 år, men klubben har også mulighet til å tilpasse kurskveldene til eldre nybegynnere.

Alle klubber som har arrangert en skyteskole på 4 kvelder kan søke om støtte til kostnader fra NSF.

Bilder av barn på nett

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder av barn på idrettslagenes nettsider og i sosiale medier. Som hovedregel skal det alltid hentes inn samtykke fra foresatte før publisering.

Les mer informasjon om dette på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Se Norges Idrettsforbunds retningslinjer for publisering av bilder og film av barn her.

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemning.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget.

Les mer informasjon om dette på Norges Idrettsforbunds nettsider her.

Hvert år kan det avsettes et beløp som skal utdeles unge lovende skyttere for å støtte og motivere til god og målrettet trening. Fordelingen gjøres av et stipendutvalg satt sammen av medlemmer fra Breddeidrettskomiteen.

Søknadsperioden er vanligvis februar-april hvert år. Det blir lagt ut mer informasjon på skyting.no og sendt ut til alle klubber når det er aktuelt å søke.

Hvem kan søke?
Medlemmer av lag som er registrert under Norges Skytterforbund kan søke stipend. Alle som fyller 18 år i løpet av kalenderåret og yngre kan søke midlene. Nedre aldersgrense er 13 år.

Tildelingskriterier

 1. Hvert år kan det avsettes et beløp som skal utdeles unge lovende skyttere. Breddeidrettskomiteen bestemmer ved budsjettbehandlingen størrelsen på beløpet som avsettes til formålet. 
 2. Breddeidrettskomiteen skal for hvert år sette sammen et stipendutvalg som vurderer søknadene. 
 3. Hensikten med stipendet er å motivere og støtte unge utøvere til å drive god og målrettet trening.
 4. Medlemmer av lag som er registrert under Norges Skytterforbund kan søke stipend. Alle som fyller 18 år i løpet av kalenderåret og yngre kan søke midlene. Nedre aldersgrense er 13 år.
 5. Stipendene skal utlyses på NSFs hjemmesider og gjennom andre relevante informasjonskanaler. Utlysningen skal inneholde informasjon om innhold for søknaden og frist for påmelding. 
 6. Søknaden skal fylles ut i Questback og skal minimum inneholde:
  a) Relevante personopplysninger (navn, adresse osv)
  b) Klubb- og grentilhørighet
  c) Øvelser utøver konkurrerer i
  d) Beskrivelse av målsettinger
  e)Beskrivelse av oppnådde resultater (mulighet for å laste opp filer)
  f) Andre relevante opplysninger som kan ha betydning for behandlingen av søknaden
  g) Om utøveren mottar midler/utstyr fra andre sponsorer
 7. Idrettskonsulenten i NSF tar imot og gjennomgår søknadene. Senest 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut skal søknadene oversendes til stipendutvalget.
 8. Under forutsetning av at det er verdige søkere, tildeles stipendet slik: 
  a) Minst en fra hver gren får stipend
  b) Hvert kjønn skal ha minst 1/3 av antallet tildelte stipend
  c) Resultater og plasseringer legges til grunn, og man må vurdere dette ut ifra nivået den enkelte har mulighet til å konkurrere på.
  d) Andre ting som kan vurderes er geografi (reisevei til trening og konkurranser)
 9. Når utvalget har behandlet søknadene skal søkerne underrettes om tildelingen og en navneliste med stipendmottakere publiseres på skyting.no.
 10. Stipendene utbetales til den enkelte etter at det er innsendt kvitteringer og billag fra inneværende år som viser at pengene er benyttet til aktiviteter relatert til vår virksomhet. 
 11. Klager på tildeling sendes til leder for stipendutvalget og behandles av stipendutvalget senest 14 dager etter at klagen er mottatt. 

Norma ungdomscup

Dette er en cup som skytes på klubbens hjemmebane, mens resultatene registreres på nett slik at skyttere fra hele landet kan følge med på hvordan de ligger an. Dette er en morsom cup som er enkel å arrangere! Det konkurreres i pistol og rifle.

Cupen er for ungdom fra 11-20 år. Det vil si fra klasse U12 til og med junior.

Les mer om Norma Ungdomscup her.

Landsstevnet for rekrutter

Landsstevnet for rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter i aldersbestemte klasser. Det største stevnet arrangeres  innendørs på 10m for pistol og rifle, det arrangeres også utendørs på 50m for rifle. Annet hvert år arrangeres Landsstevnet som en del av Ungdomslekene, som er et samarbeidsprosjekt mellom NSF og 14 andre idretter. Øvrige år arrangeres det av lokale NSF-klubber. Stevnet er åpent for alle uansett nivå, og en trenger ikke medlemskap i klubb for å delta.

Så samle alle ungdommene med foreldre – uavhengig av nivå og treningsmengde – og ta med dem på landsstevnet for rekrutter! Som klubb kan man gjøre litt ekstra ut av det å planlegge felles overnatting og måltid, dette er med på å gjøre det til en skikkelig sosial tur.

Du finner Landsstevnet for rekrutter i NSFs kalender her når dato for året er satt.

300-klubben

300 klubben er for de deltakerne som oppnår 300 poeng under landsstevnet for rekrutt og ungdom. Oppdatert 25.04.2017

Norgesmesterskap

Yngste klassen i norske mesterskap i NSF er klasse U16 og ifølge barneidrettsbestemmelsene kan ungdom delta i NM fra det året de fyller 13 år.