Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdes annet hvert år, neste gang i 2023.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2023

Tinget avholdes søndag 23. april på Thon Hotel Linne i Oslo.  Se innkallingen her.

Denne siden vil bli oppdatert med sakspapirer og annen informasjon når tingdatoen nærmer seg. Følg også med på informasjon fra kretsen, både når det gjelder valg av representanter og diskusjon rundt de sakene som skal opp til behandling på Tinget.

Totalt kan kretser og lag stille med 98 representanter på tinget, fordelt slik.

Ang. forslag som ønskes behandlet på Forbundstinget: Slike forslag må, i henhold til NSFs lov § 11 (og NIFs lov §2-16), være innsendt senest 23. mars 2023. Tidligere var fristen 10 uker, men i forbindelse med NIFs siste revisjon av lovnorm for særforbund, ble dette endret til 1 måned. Særlig med tanke på at påsken faller mellom forslagsfrist og tingdato, blir det kort tid for behandling av forslag. Forbundsstyret ber derfor om at forslag sendes inn to (2) måneder før Tinget, selv om den formelle fristen altså bare er på en måned. Både kretser og klubber kan sende inn forslag til behandling.

******

Forbundstinget 2021

Tinget ble avholdt digitalt søndag 25. april 09.00-15.00. Lørdag 24. april 09.00-12.00 ble det avholdt en gjennomgang av tingsakene for delegatene. Se innkallingen her.

Den viktigste saken som ble tatt opp til behandling var langtidsplanen for 2021–2024. Den fremlagte planen ble godkjent uten endringer. Av øvrige vedtak kan det nevnes at styret ble utvidet med to medlemmer, delvis fordi Idrettstinget har satt krav om at alle særforbund skal ha minst ett styremedlem som er 26 år eller yngre.

Sakspapirene kan lastes ned under:

Tinget ble gjennomført ved hjelp av møteverktøyet GoPlenum, som anbefales av NIF og har vært brukt med godt resultat hos andre særforbund i denne nedstengingsperioden.

Siden tinget ble avholdt digitalt, fikk alle ha mulighet til å følge med på diskusjoner og avstemninger via en livestream.

Ekstraordinært Forbundsting 2020

Trykk her for å lese mer om Ekstraordinært Forbundsting 2020.

Tingprotokollen