Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdes annet hvert år, neste gang i 2023.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2021

Tinget ble avholdt digitalt søndag 25. april 09.00-15.00. Lørdag 24. april 09.00-12.00 ble det avholdt en gjennomgang av tingsakene for delegatene. Se innkallingen her.

Den viktigste saken som ble tatt opp til behandling var langtidsplanen for 2021–2024. Den fremlagte planen ble godkjent uten endringer. Av øvrige vedtak kan det nevnes at styret ble utvidet med to medlemmer, delvis fordi Idrettstinget har satt krav om at alle særforbund skal ha minst ett styremedlem som er 26 år eller yngre.

Sakspapirene kan lastes ned under:

Tinget ble gjennomført ved hjelp av møteverktøyet GoPlenum, som anbefales av NIF og har vært brukt med godt resultat hos andre særforbund i denne nedstengingsperioden.

Siden tinget ble avholdt digitalt, fikk alle ha mulighet til å følge med på diskusjoner og avstemninger via en livestream.

Ekstraordinært Forbundsting 2020

Trykk her for å lese mer om Ekstraordinært Forbundsting 2020.

Tingprotokollen

Forbundstinget 2019

Tinget ble avholdt på Scandic Airport Hotell på Gardermoen 5. mai. Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 102 representanter, totalt var det 74 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Sakspapirer og protokoll:

Tingpapirene (alle sakspapirer, inkludert forslag, beretninger og regnskap er samlet i dette dokumentet)

Tingprotokollen