Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdet annet hvert år, neste gang i 2019.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2017

Tinget ble avholdt på Scandic Fornebu Hotel i Bærum 1.-2. april.

Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 99 representanter, totalt var det 86 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Se protokollen her. (Se også vedlegg til sak 7.1.A; NSFs lov fra 2015 og NSFs lov fra 2016.)

Sakspapirer: