Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdes annet hvert år, neste gang i 2021.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Ekstraordinært Forbundsting 2020

Trykk her for å lese mer om Ekstraordinært Forbundsting 2020.

Tingprotokollen

Forbundstinget 2019

Tinget ble avholdt på Scandic Airport Hotell på Gardermoen 5. mai. Se innkallingen her.

Kretsene kunne stille med til sammen 102 representanter, totalt var det 74 stemmeberettigede til stede; se delegatlista her.

Sakspapirer og protokoll:

Tingpapirene (alle sakspapirer, inkludert forslag, beretninger og regnskap er samlet i dette dokumentet)

Tingprotokollen