Forbundstinget

Skytterforbundets forbundsting avholdes annet hvert år, neste gang i 2023.

Forbundstinget er NSFs høyeste organ. Her velges det styre og komiteer som skal lede forbundet kommende tingperiode, og det vedtas langtidsplaner og -budsjett som legger rammene for forbundets virksomhet framover.

Det tas beslutninger i lov- og regelspørsmål, og man behandler forslag som er kommet inn om ulike spørsmål av betydning for skytteridretten.

På forbundstinget møter representanter for skytterkretsene, samt for lagene i hver krets. Antall krets- og lagsrepresentanter fra hver krets avgjøres av antall medlemmer i kretsens lag.

Forbundstinget 2023

Se protokollen fra tinget her.

Tinget ble avholdt søndag 23. april på Thon Hotel Linne i Oslo. Se innkallingen her. Lørdag 22. april fra kl. 12.00 ble det bli avholdt et formøte, der tingdelegatene og styret drøfter tingsaker og andre viktige skytterrelaterte spørsmål. Breddeprisene for 2022 ble også delt delt ut. Tingforhandlingene ble strømmet, slik at interesserte kunne følge med hjemmefra.

Se tingdokumentet med sakliste, forslag til vedtak og sakspapirer her.

Totalt kunne kretser og lag stille med 98 representanter på tinget, fordelt slik. Totalt var det påmeldt 86 delegater, alle kretser var representert og de fleste kretsene stilte fulltallig.