Trenerutdanning

Trykk for å velge:

Jeg vil gå på trenerkurs. Hva gjør jeg?

Sjekk om det er noen planlagte kurs i nærheten av der du bor, dette kan du se i NSFs kurskalender.

Om det ikke er planlagt noen kurs bør du ta kontakt med din lokale skytterkrets for å melde interesse for kurs. Du finner en liste over kretsene og kontaktinformasjon her.

Hva koster det å delta?

I kursmateriellet inngår boka «Den coachende treneren – om å coache begynnere» som kan kjøpes fra NSF for kr 149,- + porto. Oftest bestiller kursarrangøren denne boka på vegne av deltakerne. Kurshefte Trener 1 for den aktuelle gren kan lastes ned digitalt fra NIFs e-læringsportal: https://ekurs.nif.no/ (NB! Du må logge deg inn for å få tilgang).

Deltakeravgiften vil avhenge av skytterkretsens/arrangørens økonomi.

NSF oppfordrer klubbene til å dekke kostnadene for sine deltakere, da deltakeren kommer tilbake fra kurs med verdifull kompetanse som kan være nyttig for klubben.

Hvordan foregår kurset?

Trener 1-kurset (pistol, rifle, lerdue) består av 45 timer teori/undervisning og 45 timer praksis. Undervisningen foregår over 4 dager fordelt på 2 helger, mens resten gjøres hjemme med en innleveringsoppgave, e-læring og trenerlogg.

Trener 2-kurset (pistol, rifle) består av 75 timer teori/undervisning og 75 timer praksis. Undervisningen foregår over ca. 5 dager fordelt på 2 helger, mens resten gjøres hjemme med en innleveringsoppgave, e-læring og trenerlogg.

Hva må jeg gjøre for å bestå kurset?
 • Nedre aldersgrense for å delta er 16 år.
 • Kravet til oppmøte på kurset er 80 %.
 • Gjennomføre E-læring.
 • Gjennomføre Trenerattesten.
 • Fullføre innleveringsoppgaven og sende til idrettskonsulent i NSF.
 • Gjennomføre praksis og levere inn trenerlogg til idrettskonsulent i NSF.
Hvem kan arrangere trenerkurs?

Trener 1 – Det er hovedsakelig skytterkretsenes sitt ansvar å arrangere kurs, men det er også åpent for at klubber kan arrangere kurs.

Trener 2 – Dette kurset arrangeres ca annet hvert år av NSF sentralt.

Hvor begynner vi?

Finn noen helger hvor det er aktuelt for dere å arrangere kurs (2 helger) og velg en person til å være ansvarlig for kurset. Ta deretter kontakt med idrettskonsulent i NSF for hjelp til å finne en kurslærer.

Deltakere

Vi anbefaler 8-12 deltakere på et kurs.

Nedre aldersgrense for å delta på trenerkurs er 16 år.

Hvordan beregner vi kostnader?

NSF dekker reise og overnatting for kursholder. Resten av kostnadene må dekkes av kretsen og gjennom deltakeravgiften. Noen av kostnadene er:

 • Kursmateriale (kr 149,- + porto, per deltaker)
 • Honorar kursholder (kr 10 000,-)
 • Bespisning (anbefaler at det serveres en varm lunsj pga lange kursdager)
 • Leie av lokale?
Støtte til gjennomføring av kurs

Skytterkretsen/arrangør kan motta støtte til Trener 1 kurs gjennom tre ulike ordninger:

 1. Søknadsbaserte breddemidler:
  Les mer om dette her
 2. Voksenopplæringsmidler (VO-midler):
  NSFs Trener 1 kurs er godkjent for VO-midler.  Når kurset blir registrert i Idrettskurs, vil arrangør motta VO-tilskudd på kr 3630,- per Trener 1-kurs. NSF sentral registrerer trenerkursene i Sportsadmin og utbetaler VO-midlene til arrangør påfølgende år.
 3. Direkte utbetaling av breddemidler/kursstøtte:
  NSF utbetaler en kursstøtte på til sammen kr 100 000 hvert år. Dette utbetales til klubber og kretser som har gjennomført VO-godkjente kurs. Støtten baseres på antall registrerte kurs i Sportsadmin, og utbetales påfølgende år. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut i fra antallet kurs som registreres. Du kan lese mer om denne støtteordningen her.
Hvem kan holde trenerkurs?

Det er kun godkjente kurslærere i NSF som kan holde trenerkurs. Pr dags dato er dette følgende kurslærere:

Kurslærer Gren
Christer Magnussen Pistol
Marianne Ullvassveen Pistol
Ingeborg Gran Pistol
Vivi-Ann Vestmo Pistol
Helene Rønningen Rifle
Leif Steinar Rolland Rifle
Ole Henrik Gusland Lerdue
Nyttige maler

Trenerløypa

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Les mer om trenerløypa på NIF sine sider.

Trener 1

(pistol, rifle, lerdue, viltmål*)

Mål: Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Målgruppe: Kurset er beregnet på foreldre, ungdommer, ledere og aktive som ønsker å arbeide som instruktører i klubben. Nedre aldersgrense er 16 år.
Varighet: 45 timer undervisning + 45 timer trenerpraksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av undervisningstimene gjennomføres som e-læring i forkant av kurshelgene.
Innhold: 15 timer fellesidrettslige moduler (e-læring): Trenerrollen, Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Aldersrelatert trening 1.
10 timer presisjonsidrettsmoduler: Presisjonsidrettenes egenart og mangfold, Mental trening, Den coachende treneren, Førstehjelp.
20 timer idrettsspesifikke moduler: Reglement, våpen og vedlikehold, Skytetekniske elementer, Oppvarming og uttøyning, Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.
Kursmateriell: Kurshefte «Trenerkurs 1» (for den aktuelle gren) og boka «Den coachende treneren – om å coache begynnere».
Autorisasjon: Minimum fylt 16 år. Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis.
Arrangør: Skytterkrets eller klubb
Kurslærer: Godkjent kurslærer i NSF
Støtte: Kurset er godkjent for VO-tilskudd og breddemidler

*Kursmateriell til Trener 1 Viltmål er under utvikling

Trener 2

(pistol, rifle)

Mål: Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Målgruppe:  Aktive trenere, med Trener 1-kompetanse som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 75 timer undervisning + 75 timer trenerpraksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger.
Innhold: Del 1: E-læring: Om Spiseforstyrrelser, Idrettsernæring, Aldersrelatert trening 2 og Antidoping/Ren Utøver.
Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett: Aldersrelatert trening, Mental trening for unge utøvere, Trenerrollen/coaching, Anatomi og Skadeforebygging, Treningsplanlegging.
Del 3: Kurshelg 2: Pistol/Rifle: Skytetekniske elementer, Treningsmetoder for skyttere, Aldersrelatert trening, NSF som organisasjon.
Del 4: Praksisoppgave: Med tema treningsplanlegging, mental trening og egen trenervirksomhet.
Del 5: Praksis: 75 timer trenerpraksis i egen klubb
Kursmateriell: Kurshefte «Trener 2 presisjonsidrett» og diverse litteratur.
Autorisasjon: Minimum fylt 16 år. Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis og praksisoppgave.
Arrangør: NSF. Kurset arrangeres annet hvert år i samarbeid med de andre presisjonsidrettene.
Kurslærer: Godkjent kurslærer i NSF

Etterutdanningen som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået treneren har. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1 gis mulighet for etterutdanning på samme nivå. Om man har gjennomført både Trener 1 og 2, kan man ta etterutdanningsmoduler både på Trener 1 og 2-nivå.

Tanken med etterutdanningen er at det skal være mulig å utvikle seg som trener på det nivået man jobber. For en trener som primært arbeider med nybegynnere, og har Trener 1-kurs, vil etterutdanning på Trener 1-nivå være riktigere enn å gå videre til Trener 2.

NSF har foreløpig et begrenset tilbud på etterutdanning, da vi for tiden har fokus på å få utviklet trenerkurs på nivå 1 og nivå 2 i alle våre grener. Vi vil sende ut informasjon til alle trenere når det tilbys relevante etterutdanningstiltak i idrettskretsene og i andre særforbund.

Du kan også sjekke ut NSFs kurskalender.

Deler av NSFs trenerutdanning er nettbasert. Du kan allerede nå gjennomføre den nettbaserte delen av utdanningen, og fullføre kurset når det settes opp trenerkurs og dommerkurs i din skytterkrets eller klubb. Du kan også ta e-læringen uavhengig av om du er påmeldt et trenerkurs eller ikke.

 1. Gå inn på NIFs e-læringsportal
 2. Logg inn med samme innlogging som Min Idrett
 3. Velg «Trenerløypa» i toppmenyen for å se hvilke e-kurs som finnes

E-kursene som inngår i Trener 1 er:

 • Trenerrollen Trener 1
 • Barneidrettens verdigrunnlag
 • Idrett uten skader
 • Paraidrett
 • Aldersrelatert trening 1

E-kursene som inngår i Trener 2 er:

 • Om spiseforstyrrelser
 • Idrettsernæring
 • Aldersrelatert trening 2
 • Ren Utøver