Her er støtteordningene din klubb må få med seg i 2017

Norges idrettsforbund har en rekke støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag og som kan generere penger i klubbkassa. De har nå laget en total oversikt over hvilke ordninger ditt idrettslag ikke bør gå glipp av i 2017. Noen få tastetrykk kan ofte gjøre stor forskjell for din klubbøkonomi.

Skattefradrag for gaver, spillemidler til utstyr, momskompensasjonsordninger, NIFs flyktningfond og støtte til idrettsskoler er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle!
– Det å drifte et idrettslag betyr også at man må følge med på alle ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer. Vi vet det til tider kan være krevende å følge med på alle mulighetene som finnes. Derfor har vi nå laget en oversikt over alle støtteordningene som eksistere, sier Anja Rynning Veum, utviklingssjef i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer nå alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene, slik at de ikke går dem hus forbi.
– De idrettslagene som legger ned litt ekstra innsats i å søke om midler vil få mye igjen. Et godt eksempel er vare- og tjenestemoms hvor alle idrettslag og bedriftsidrettslag, som har driftskostnader på under kr 5 millioner, kun skal rapportere ett enkelt tall og idrettslag kan allerede registrere dette under Samordnet rapportering. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader. Det er et godt eksempel på at noen få tastetrykk vil utgjøre en stor forskjell for klubbøkonomien, sier Veum.
– Jeg vil også anbefale idrettslag å stille opp på idrettsrådets årsmøte som behandler fordelingen av lokale aktivitetsmidler, sier Veum avslutningsvis.   

Under har NIF listet opp de aktuelle støtte- og tilskuddsordninger som gjelder i perioden januar til desember 2017:

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge (feb.)

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016. Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden. Søknadsfristen er til 3. februar 2017. Se egen fane «Utgifter til politi på arrangement for barn og unge. 

Skattefradrag for gaver (feb.)

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for 2016 er i 20. februar 2017. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. Se egen fane «Skattefradrag for gaver».

ExtraStiftelsen (feb.)

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2017 er 15. februar 2017. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette. Les mer om ExtraStiftelsen

NIFs flyktningfond (feb./mars)

I 2015 åpnet Idrettsstyret NIFs flyktningfond og åpnet opp for at idrettslag kunne søke om 25.000 kroner til aktivitetstiltak på flyktningmottak eller for å inkludere nylig bosatte i det lokale idrettslaget. Flere hundre idrettslag har klart å skape aktivitet takket være midler fra Kulturdepartementet, Mangfold og integreringsdirektoratet, IOC, Gjensidigestiftelsen, Utlendingsdirektoratet (UDI) og Kavlifondet.
I februar/mars vil Norges idrettsforbund igjen åpne opp for nye søknader fra idrettslag. Følg med på idrettsforbundet.no for når søknadsrunden åpnes.  www.idrettsforbundet.no

Inkludering i idrettslag (feb./mars)

Målet med Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er i dag begrenset til navngitte kommuner. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med. Les mer om inkludering i idrettslag

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg (mars)

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 142,9 millioner kroner til dette formålet i 2016. Søknadsfristen satt rundt 1. mars hvert år og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no

Lokale aktivitetsmidler (LAM) (juni-des.)

Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør bestemmes av idrettsrådet i plenum. Det ble i 2016 fordelt nærmere 316 millioner kroner til idrettslag. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettsråd vil skje fra slutten av juni og frem til 7. desember.

Les mer om LAM

Vare- og tjenestemoms (august)

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2016 ble 348 millioner kroner fordelt på 5562 idrettslag over hele landet. Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2017. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april.
Les mer om vare- og tjenestemomskompensasjon

Spillemidler til utstyr (september/oktober)

Norges idrettsforbund sender på høsten ut en e-post med detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen. Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen.  For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen. Utstyret må være kjøpt inn fra 1. januar 2017. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 244 millioner kroner til idrettslag og særforbund.
Les mer om spillemilder til utstyr

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (nov/des.)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de 92.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført i 2017.
Les mer om tilskuddsordningen

Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler (hele året)

Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Oppstartstøtten varierer fra 11.000-16.000 kroner. Utviklingsstøtte til idrettsskoler som har ligget nede er 8500 kroner.  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.
Les mer om oppstart- og utviklingsstøtte

Grasrotandelen (hele året)

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 5 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 5 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 5 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen på Norsk Tippings hjemmesider

Gode rabattordninger for idrettslag (hele året)

Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.