Løvenskioldbanen – neste steg

Løvenskioldbanen er Norges største sivile anlegg for skytesport og ble gitt i gave til Norges Skytterforbund (NSF) av Carl Otto Løvenskiold i 1951. I forbindelse med forberedelser og gjennomføring av Nordisk Mesterskap i 2018 på Løvenskioldbanen ble det veldig tydelig at skytteranlegget har store behov for oppgraderinger samtidig som støy og miljø er kommet mye mer på dagsorden. Skal Norges største privateide skyteanlegg fortsette å eksistere må det gjøres store miljøtiltak og fornyelser. Dette krever mye penger, penger som ikke medlemsorganisasjonen NSF kan bære. NSF har derfor opprettet et eget driftsselskap som skal forvalte og utvikle anlegget i fremtiden.

Når vi leser årbøkene til NSF fra 1950 og fremover, er det tre forhold vedrørende Løvenskioldbanen som går igjen i hver eneste årbok:

 • Løvenskioldbanen har stadig dårlig økonomi.
 • Det planlagte dugnadsarbeidet på anlegget er ikke utført.
 • Det er uenighet mellom NSF og leietagerne og mellom leietagerne.

Lerduebanen på Løvenskiold.

På Løvenskioldbanen skytes det totalt sett rundt 6 millioner skudd per år. Anlegget er en god arena der svært mange får et positivt forhold til skyting både som skyttere og jegere. Samtidig har det vært svært lite inntekter til Norges Skytterforbund til å drive banen og ikke minst til å utvikle den. Det har frem til for få år siden vært lite fokus på demping av lydstøy og å sikre naturen og miljøet på anlegget. Dette kan ikke fortsette.

Siden 2017 er det foretatt en rekke utbedringer og investeringer i regi av NSF og respektive leietagere. Vi nevner blant annet:

 • På miniatyrbanen er det etablert 24 standplasser med ny elektronikk, oppretting og isolering av den gamle bygningen, nye dører og nå sist kulefang med oppsamling for alle skivene. Det er etablert 10 standplasser for pistol med ny elektronikk, kulefang med oppsamling og isolert standplass. I tillegg er det en 10M luft standplass som vekselsvis kan benyttes for viltmål og rilfe/pistol.
 • Det er blitt etablert rensedammer for avrenning fra våtmarksområdet som fungerer både mot sørvest og øst. Her ble det levert en fyldig årsrapport til Statsforvalteren i begynnelsen av september 2021.
 • Standplasshuset til Bærum pistolklubb er kraftig opprustet.
 • På lerduebanen blir det samlet opp og deponert plastforladninger jevnlig og det er blitt gjort en overgang til miljøduer. Oppsamling av duer og forladninger er blitt gjort siden høsten 2020.

Men det må i tillegg til dette gjøres mye større fornyelser og miljøtiltak i tiden fremover. Dette krever mye penger som ikke medlemsorganisasjonen Norges Skytterforbund kan bære.

Hans Kristian Jensrud (t.v.) og Jan Erik Karlsen fra banestyret for 50 m-banen på Løvenskiold satt på sikkerhetsmerker etter å ha installert kulefangere på 50m-skivene i vår. Kulefangerne begrenser hvor mye bly fra skytingen som havner i naturen rundt banen. Foto: Svein-Erik Tosterud.

Noen planlagte tiltak de neste månedene er blant annet:

 • Deponering av duer og forladninger på lerduebanen. Dette er en stor og ikke minst kostbar jobb som derfor må deles på budsjettet for minst 2021 og 2022.
 • Feltarenaen (Svingen) skal ryddes, opprustes til 1 langhold og 3 kortholdsbaner med kulefang med oppsamling. Politiet vil bruke denne på dagtid. Også en stor investering som fordeles på minst 2021 og 2022.
 • Ny feltarena (Areal Nord) som skal etableres og skreddersys for Forsvarets bruk i ukedagene.
 • NSF søker Bærum kommune om at rensedammene som er opprettet skal bli varige tiltak.
 • NSF har i dag en bygning (Dælimosen 46) som vaktmester disponerer. Denne vil bli oppgradert inklusiv et nytt kontor og et møterom hvor NSF kan ta i mot gjester.

På ekstraordinært Forbundsting i august 2020 ble det derfor vedtatt å opprette to aksjeselskaper heleid av NSF. Det ene selskapet – NSF Arrangement AS – ble opprett i oktober 2020 og er nå helt og holdent konsentrert om å arrangere EM i luft våpen i Vikingskipet på Hamar i mars 2022. Det andre selskapet – NSF Løvenskioldbanen AS – er nå opprettet fra oktober 2021.

Særforbundet Norges Skytterforbund eier gavebrevet, eiendommen og alt det som følger med som konsekvens av det. NSF Løvenskioldbanen AS blir et driftsselskap som skal forvalte og utvikle eiendommen. Dette vil frigjøre kapasitet blant annet i NSFs administrasjon til å fokusere enda mer på medlemsorganisasjonen. Særforbundets inntekter vil være utleie av arealet til driftsselskapet og fakturering av timer som administrasjonen leverer til driftsselskapet (for eksempel vaktmestertjenester og avtaleforvaltning).

Rifletrening på Løvenskiolds 50m-bane under Nordisk Mesterskap i 2018.

Styret i det nyopprettede aksjeselskapet NSF Løvenskioldbanen AS består av:

 • Styreleder Håvard Larsen, president Norges Skytterforbund
 • Styremedlem Erik Thrane, Advokatfirmaet Thrane
 • Styremedlem Grete Rasmussen, miljørådgiver Multiconsult
 • Styremedlem Per Iversen, generalsekretær i Norges Skytterforbund
 • Styremedlem Amanda Kristine Hansen, styremedlem i Norges Skytterforbund

Morten Støen er tilsatt i 60% stilling som daglig leder og banemester for Løvenskioldbanen. Morten tiltrer fra 1. oktober 2021.

NSF er veldig fornøyd med å ha fått med så sterke faglige ressurser med på laget for å sikre fremtiden til Løvenskioldbanen!