Nytt navn godkjent: Norges Sportsskytterforbund

På Forbundstinget i april 2023 ble besluttet å endre navn på særforbundet.

Tingvedtaket var: «Forbundstinget gir Forbundsstyret mandat til å gjennomføre navneendring fra Norges Skytterforbund til Norges Sportsskytterforbund med tilhørende nødvendige endringer i loven og fellesreglementet. Endring i logo begrenses til navn i ringen.»

Rent formelt skal Idrettsstyret godkjenne en slik navneendring. Forbundsstyret besluttet på sitt møte i november å sende søknad til Idrettsstyret, basert på følgende vedtak i Forbundsstyret: «Norges Skytterforbund skifter navn til Norges Sportsskytterforbund pr 01.03.24.»

Idrettsstyret behandlet søknaden om navneendring på sitt møte 25.01, og den ble godkjent. Dette betyr at særforbundet fra 01.03.24 vil hete Norges Sportsskytterforbund. Det er videre besluttet av Forbundsstyret at særforbundet beholder forkortelsen NSF – man endrer IKKE til NSSF.

Det vil komme nærmere informasjon rundt praktisk gjennomføring av endringen. Det vil bli en glidende overgang, og det vil av praktiske og bærekraftsmessige årsaker ikke legges opp til destruksjon av eksisterende materiell i noen kategorier= man beholder/benytter nåværende materiell så lenge slikt materiell er tilgjengelig. Men alle nye bestillinger skal med umiddelbar virkning ta utgangspunkt i nytt navn. Klubber og kretser som har behov for justert logo, bes ta kontakt med Gyda Winther på Forbundskontoret. Andre spørsmål rundt navneendringen rettes til generalsekretær Per Iversen.