Direkte utbetaling av breddemidler 2015

Viser til tidligere utsendt informasjonsskriv om overgang fra søknadsbasert breddemiddelordning til direkte utbetaling til klubber. Utbetaling av breddemidler til klubber baseres nå på aktivitet som dokumenteres gjennom Idrettsregistreringen og Sportsadmin (kursaktivitet).

Beregningsgrunnlaget for utbetaling av breddemidler er nå klart, og vedlagt vil dere finne oversikt over hvilke klubber som vil motta utbetaling. Vi beklager at denne utbetalingen har blitt kraftig forsinket, men dette skyldes problemer med å få ut kursrapporter fra Sportsadmin etter en oppdatering av systemet. Vedlagt vil dere finne en oversikt som viser hvilke klubber som får tildeling basert på aktivitet dokumentert gjennom Idrettsregistreringen og hvilke klubber som får tildeling basert på kursaktivitet dokumentert i Sportsadmin.  Midlene blir overført til klubbenes kontonummer i løpet av et par uker.

Ordningen med bruk av breddemidler til elektroniske skiver og lerdueanlegg videreføres i 4 nye år, samt at det settes av midler til kretsene for å dekke kretsaktivteter som kurs og RTT/kretslag. Dette er fortsatt søknadsbasert, og breddemidler til disse tiltakene ble fordelt tidligere i år. Alle søkere skal ha mottatt svar på sine søknader. Ny søknadsrunde for denne ordningen er 1. Oktober 2015.

Beregningsgrunnlaget for direkte utbetaling av breddemidler:
• Idrettsregistreringen: Det tildeles vekttall til hver av målgruppene i tråd med politiske prioriteringer. Følgende målgrupper vil gis en høyere vekting: Barn (6-12 år), ungdom (13-19 år), unge voksne (20-25 år), kvinner og funksjonshemmede (uavhengig alder), der ungdomsgruppen 13-19 år og funksjonshemmede vil få høyest vekting. Det er medlemstall pr 31.12.2014 som klubbene har registrert i Idrettsregistreringen i januar 2015 som er utgangspunkt for tildelingen.
• Sportsadmin: Kompetansehevende kurs som er registrert i Sportsadmin i 2014. Det er kun kurs som er godkjent for VO-tilskudd som vil gi uttelling for utbetaling av breddemidler.

• Utgangspunkt: 900 000 kr til fordeling
– 250 000 kr til elektroniske skiver og lerdueanlegg (søknadsbasert)
– 200 000 kr til skytterkretser (søknadsbasert)
– 100 000 kr til kursstøtte (dokumentert gjennom Sportsadmin)
– 350 000 kr til aktivitetsstøtte (dokumentert gjennom Idrettsregistreringen)

Med vennlig hilsen

Lindis Græsdal
Utviklingsansvarlig
Norges Skytterforbund