Oslo-idretten med full støtte til skytterne

– Vi er overveldet og svært takknemlig for støtten vi har fått fra hele Oslo-idretten i vår kamp for å få bygge ny etterlengtet skytebane på Åsland, sier Pål Tvedt på vegne av skytterne i Oslo Sør.

Det nye byrådet fjernet planlagte Åsland skytebane helt fra budsjettet og skrinla prosjektet som skulle iverksettes neste år. Men idretten i Oslo har reagert skarpt på dette og mener avgjørende prinsipper er brutt i denne saken. Fredag morgen kom uttalelsen fra Oslo Idrettskrets, et brev til alle politikerne i Oslo Bystyre, der det kreves at Åsland tas inn igjen.

– Måten vi frivilige i idretten i Oslo står sammen i denne saken kjennes både godt og inspirerende. Vi i skyttermiljøet i Nordstrand kan ikke takke nok for den støtten vi får. Samtidig er det de prinsipielle sidene ved saken som opptar også oss mest. Denne gang gikk det hardest utover oss, neste gang er det andre idretter som må lide, hvis politikerne i Oslo skal se bort fra Idrettsrådets prioriteringslister også i framtida, sier Pål Tvedt på vegne av Nordstrand skytterlag og Nordstrand sportsskyttere.

̊Uttalelse fra Oslo Idrettskrets – fredag 27.november 2015
Idretten i Oslo aksepterer ikke at skytebanen på Åsland skrinlegges, nærmest ved et pennestrøk. En slik avgjørelse uten noen dialog med idrettskretsen, uroer hele den organiserte idrettsbevegelsen i Oslo.
Det er ingen tvil om behovet for Åsland skytebane. Prinsdal skytebane ble nedlagt i 2007 med lovnader om erstatning. Åsland skytebane er vedtatt enstemmig av bystyret og midler er bevilget i flere omganger, og hele tiden med støtte fra Oslo Idrettskrets. Kostnadsøkningen i siste runde er i hovedsak en konsekvens av arbeidet med Follobanen – godkjent av Oslo kommune gjennom reguleringsvedtak.

– Det frivillige Skyttervesen ser med stor glede på at idretten samles rundt det prinsipielle i denne saken og legger press på politikerne i Oslo. Det er viktig at idretten alltid blir hørt og vi håper dette kan løse seg nå. Det er en enorm underkapasitet i skytebanetilbudet i Oslo og Åsland er helt nødvendig for utvikling av sporten i hovedstaden, sier Jarle Tvinnereim, generalsekretær i Det frivillige Skyttervesen.

– Jeg har jobbet med å finne ny lokasjon for Nordstrand-skytterne i over 40 år nå og håper virkelig dette kan løse seg. Vi har møtt stor forståelse fra de andre idrettene i Oslo og opplever styrken av fellesskapet som både en berikelse og forhåpentligvis en avgjørende faktor nå de neste ukene, sier Jan Tore Berg-Knutsen, president i Norges Skytterforbund.

̊Fortsettelse av uttalelse fra Oslo Idrettskrets – fredag 27.november 2015
Skyttersporten i Oslo trenger dette anlegget. Skytterne må i dag i all hovedsak ut av byen for å drive sin idrett. Anlegget bygges på den eneste måten som er formålstjenlig i en storby, inne i fjellet med mulighet for maksimal utnyttelse uten forstyrrelser for noen. Det oppleves som urimelig og uakseptabelt at en av landets største idretter ikke skal tilgodesees noen plass i Oslo som følge av statlig jernbaneutbygging.

Å bygge idrettsanlegg i Oslo er dessverre kostbart. Det gjelder for alle typer anlegg, også for Åsland. Prislappen for Åsland skytebane blir i samme størrelsesorden som en flerbrukshall og Oslo Idrettskrets mener at anlegget må realiseres også med de reviderte kalkyler som nå foreligger. Det blir et anlegg med lang levetid, og som sammenlignet med andre store idrettsanlegg vil være svært rimelig i drift. Det er også et anlegg som har potensiale for markedsinntekter gjennom utleie til politiet og Forsvaret i tillegg til et privat marked knyttet til jakt og fritid.

– Vi har bred støtte også fra idretten utenfor Oslo – fra andre lokale idrettsledere til langt inn i Idrettstyret. Mange har kontaktet oss de siste dagene. Vi opplever at også mange av de politiske partiene er på vår side i denne saken, og vi håper nå at Byrådet i Oslo kan finne penger til å gjennomføre Åsland og at vi samtidig får bygget en ny plattform for samarbeid de neste årene, bygd på tillit mellom politikerne og idretten, sier Pål Tvedt for skytterne i Oslo Sør.

Fortsettelse av uttalelse fra Oslo Idrettskrets – fredag 27.november 2015
Oslo Idrettskrets har funksjon som Oslo kommunes idrettsråd. En viktig oppgave i dette er å vekte ulike interessers behov og gjøre en samlet prioritering og anbefaling overfor kommunen i budsjettarbeidet. Det er en bred demokratisk prosess hvor det legges ned mye arbeid i innsamling, sammenstilling og vurdering av forslag på ulike nivåer. At det må foregå på denne måten er akseptert av det brede lag i lokalidrettens 1250 idrettslag og i over 80 ulike idretter.

Det har også vært et tydelig uttalt ønske fra politisk hold i Oslo kommune at idrettskretsen tar seg av denne jobben. I all hovedsak opplever vi også at prioriteringene blir fulgt når de tilgjengelige midlene for idrettsinvesteringer fordeles i rådhuset.

Oslo Idrettskrets oppfatter byrådets tilleggsinnstilling som et brudd med denne ordningen. Det er overraskende og skuffende, særlig etter at byrådserklæringen var så tydelig på idrettskretsens rolle. Det har utløst stor frustrasjon blant tillitsvalgte i idretten når idrettens prioriteringer ikke følges. Oslo Idrettskrets forventer at dette rettes opp ved neste korsvei, og at byråd og bystyre fortsatt vil ha tillit til idrettens egne prioriteringer.