Regelendringer 2016

Det ble foran 2016-sesongen gjort flere endringer i fellesreglementet og i de nasjonale reglene for rifle og pistol. Kvalifisering-, sponsor og anti-dopingreglene er også endret, men her dreier det seg i all hovedsak om bestemmelser som ikke berører den vanlige skytter i nasjonale stevner. Oppdaterte regler er å finne på regelsidene, og kan kjøpes i hefteform via nsf @ skyting.no, se også NSF bestillingsliste med informasjon om priser etc.

Nedenfor følger en oppsummering av regelendringene. I tillegg vil det i forkant av NM luftrifle komme nye regler for rifleøvelsen «Mixed team» (tidligere AIR50), for å få øvelsen i samsvar med det som gjelder internasjonalt og ble lansert i forkant av EM i Ungarn.

*********

Fellesreglementet og Bestemmelser om klasser og øvelser

Sikkerhet: Det er satt inn et nytt punkt 2.1.3 om sikkerhetsopplæring:
«NSFs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig sikkerhetsopplæring. Opplæringen kan skje med utgangspunkt i forbundets sikkerhetskurs eller med egenutviklet materiell.»
Åpen rekrutt: Det er gjort mindre tilpasninger i reglene om klasseinndeling, premiering og resultatlister ifm. med den nye klassen Åpen rekrutt i luftpistol og luftrifle, for utøvere under 11 år. Klassen er innført for å unngå at NSFs klassetilbud skal komme i konflikt med NIFs barneidrettsbestemmelser.
Lerdue: Det er innført veteranklasse (V55) i øvelsene Skeet, OL-trap og Dobbeltrap. Klassene skal brukes i NM, og det kan settes norgesrekorder.
Rifle: Tabell 5 om merke- og opprykkskrav er justert for å bli i samsvar med øvrig internasjonalt og nasjonalt regelverk.

Generelt teknisk reglement (alle skyttergrener) – ISSF

Pkt. 6.2.2.2: Det nasjonale tillegget om unntak for luftvåpen fra kravet om sikkerhetsflagg, er strøket.

Nasjonale pistolregler

Feltpistol: I punkt 8.25.2.7, 8.25.2.10 og 8.25.7.8 er det gjort endringer som innebærer at våpen skal være plassert i hylster, sekk, koffert e.l. når skytteren forflytter seg mellom standplasser.
Ungdomsklassene: Det er gjort endringer som følge av det er innført en ny luftpistolklasse, Åpen rekrutt, for utøvere under 11 år. I klassen konkurrerer man etter samme regler som for U12, men det settes ikke opp en rangert resultatliste.
PPC: Det er gjort prinsippvedtak rundt tilpasning av internasjonalt reglement til norske konkurranser og om NM-programmet. Men her gjenstår det å detaljutforme de nye bestemmelsene.

Nasjonale rifleregler

Seeding: Det er satt opp nærmere beskrivelse av hvordan seedede skyttere skal plasseres på standplass.
Tabell over rifleøvelser: Tabellen er forenklet, for ikke å overlappe med tabellen over «Øvelser og klasser i approberte stevner» i Bestemmelser om klasser og øvelser.
Norgesrekorder og tangeringer: Punktet er justert for å komme i samsvar med bestemmelsene om norgesrekorder i Fellesreglementet.
Ungdomsklassene:
– Åpen rekrutt: Det er gjort endringer som følge av det er innført en ny luftrifleklasse, Åpen rekrutt, for utøvere under 11 år. I klassen konkurrerer man etter samme regler som for U12, men det settes ikke opp en rangert resultatliste.
– Heltall: Det er satt inn et punkt om resultater; der det presiseres at det skal brukes heltall i alle ungdomsklassene, også der man bruker desimaler i øvrige klasser.
– Landsstevnet: I 4.3.2 er det presisert at Landsstevnet følger samme regler som vanlige konkurranser, med de unntak som er angitt.
– Skytestøtter: Det er satt inn et nytt pkt. 6.2 om utforming av skytestøttene for de yngste skytterne.

Kvalifiserings- og sponsorregler / Anti-dopingregler

ISSF-reglene er oppdatert etter endringer som kom i fjor. Det dreier seg hovedsakelig om endringer i anti-dopingreglene som følger av endringer i det internasjonale anti-dopingbyråets (WADAs) regelverk. Lite av dette, om noe, berører den vanlige skytter i konkurranser i Norge.
Det er også gjort endringer i tillegget der de norske anti-dopingreglene blir gjennomgått. Her er det ingen realitetsendringer, men bestemmelsene rundt medisinsk fritak generelt og unntaksbestemmelsene om betablokkere spesielt er gjort tydeligere.