Nytt våpendirektiv snart vedtatt

EU er i ferd med å ferdigstille nytt våpendirektiv. Selv om det ikke er formelt vedtatt av EU-parlamentet (plenumbehandling), er det mye som tyder på at direktivet blir vedtatt slik det fremkommer i offentlige dokumenter.

-Hvis målet er å redusere faren for terror ved bruk av skytevåpen, har det liten hensikt å legge ytterligere restriksjoner på lovlydige sportsskyttere og jegere, sier generalsekretær i NSF, Arild Groven.
– Det finnes store mengder illegale våpen i Europa, våpen som hovedsakelig stammer fra tidligere krigsområder som på Balkan. Vi snakker her bl.a. om helautomatiske rifler av typen Kalashnikov. Dette er våpen som allerede er forbudt å eie for sivile, uten at det selvsagt hindrer terrorister og kriminelle å få tak i disse.

Heldigvis åpner direktivet for at det kan gis unntak på flere områder. Det er også slik at enkelte forslag allerede er regulert i norsk våpenlovgivning, f.eks. krav til oppbevaring.

For halvautomatiske våpen settes en begrensning mht magasinkapasitet på hhv 10 patroner (rifle) og 20 patroner (håndvåpen). Skyttere som innehar større magasiner enn dette, risikerer tilbakekall av våpenkort. For NSF- skyttere isolert sett, er dette ikke noe stort problem da vi ikke har skyteprogram som krever mer enn 6 skudd pr. serie. Det er imidlertid et merkelig paradoks i forslaget, da det ikke er foreslått å forby magasin med kapasitet > 10/20 patroner. Skyttere med våpenkort kan mao ikke inneha magasinene, mens ikke-skyttere lovlig kan eie magasinene siden de heller ikke er registreringspliktig.

Det foreslås tidsbegrenset våpenkort for enkelte våpentyper. Det er å håpe at det systemet vi har med «løpende» vurdering her i landet er innenfor denne bestemmelsen. Hvis ikke ligger det an til et unødvendig byråkrati og en forvaltningsmessig utfordring for politiet. Kostnadene blir vel heller neppe tatt over statsbudsjettet.

Det ligger videre an til restriksjoner på signalvåpen, registreringsplikt for deaktiverte våpen og utvidede krav til merking av våpendeler.