Takk for tilliten!

På vegne av det nyvalgte forbundsstyret vil jeg takke Forbundstinget og Norges Skytterforbund (NSF) for den tilliten som er vist oss. Vi skal gjøre vårt beste for at NSF utvikler seg i den retningen Forbundstinget har staket ut.

Det nye Forbundsstyret takker det avgående forbundsstyret med president Jan Tore Berg-Knutsen i spissen for deres gode innsats for alle medlemmer i Norges Skytterforbund de siste årene. Det gir et godt grunnlag for det arbeidet vi skal gjøre de neste månedene og årene.

På Forbundstinget hadde vi besøk fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Begge fortalte om behov for fornyelse i egen organisasjon og arbeidet var i gang. De berømmet NSF for at Forbundstinget hadde til behandling utvikling av organisasjonen, fornyelse trengs. Vi er meget fornøyd med at Forbundstinget vedtok den nye organisasjonsmodellen med overveldende flertall, men nå skal den implementeres.

Teknisk Komite (TK) og Toppidrettskomiteen (TIK) har definerte formål og mandater som gjør at disse komiteene kan komme relativt raskt i gang. Vi trenger litt mer tid for Breddeidrettskomiteen (BIK). Den store jobben de neste ukene blir å få alle praktiske ting på plass, avklaringer mellom utvalgene i BIK, opp mot TK og i forhold til Administrasjonen. Det er valgt meget dyktige ressurser i alle komiteene som jeg vet er topp motiverte for å ta fatt på arbeidet.

De siste månedene er det blitt tydeligere og tydeligere for meg at Norges Skytterforbunds største utfordring er å få aktivitet blant våre 30.000 medlemmer. Det må forbundsstyret legge bedre til rette for gjennom prioriteringer og arbeid i å styrke de organisasjonsledd som er nærmest medlemmene. I første omgang skal vi vesentlig styrke kontakten med kretsene og støtte og hjelpe dem i å utvikle seg til å støtte utviklingen i klubbene. Forbundsstyret vil ha månedlige møter med kretsene, første gang i siste halvdel av april. Kretsene vet mye mer om hvor skoen trykker i vår organisasjon og vi skal ta tak i de saker som kretsene ønsker støtte til.

Jeg er veldig for åpenhet. Vi skal etter beste evne sørge for at informasjon og kommunikasjon innen NSF blir bedre. Skyting.no er vår viktigste informasjonskanal, den skal ytterligere styrkes og forbedres. Innen BIK er det et eget informasjonsutvalg som bl.a. skal hjelpe alle medlemmer å finne den informasjonen de trenger. Administrasjonen har gjort en stor jobb med oppdatering av mange emner på skyting.no, dette må komme mer aktivt i bruk.

Digitaliseringen innen NSF har bare startet. Det er svært mange manuelle oppgaver vi kan automatisere og effektivisere. Jeg har deltatt på 14 kretsting de siste 2 månedene, ingen av disse kretsting har vært gjennomført likt. Det har lært oss at vi kan lage enkle hjelpemidler som gjør at dette blir enklere, men ikke minst må vi få et større engasjement fra klubber og medlemmer. Større engasjement får vi ikke uten at kretsting og det arbeidet kretsstyret gjør oppleves som utviklende for sporten, medlemmene og klubbene.

Til sist vil jeg rette en stor takk til Kirsti Jaråker for meget profesjonell ledelse av vårt Forbundsting sist helg. Du ledet Forbundstinget på en forbilledlig måte, men jeg er minst like imponert over hvordan du forbereder deg og rettleder oss andre slik at gjennomføringen av Forbundstinget fra alle parter blir så profesjonelt. Takk skal du ha!

Håvard Larsen
5. april