Debatt: Færre kretser eller nye regioner?

Organisasjonsutvalget fikk mange innspill om at antall kretser er for stort, at arbeidsmengden for kretsene er for stor og at NSF burde innføre regioner (som dagens distrikter?) slik som f.eks. Norges Sykkelforbund har gjort med suksess. Forbundsstyret ønsker at debatten tas i hele organisasjonen.

Av president Håvard Larsen

Norges Skytterforbund har i dag 20 kretser. Forbundsstyret har mulighet for å beslutte at to kretser slås sammen, men ikke å beslutte en større organisasjonsendring. Forbundsstyret legger derfor opp til at dette skal diskuteres bredt i organisasjonen herunder på Skytterkonferansen 2018 og tas opp til formell beslutning på Forbundstinget i 2019.

Kretsene skal være bindeleddet mellom klubbene, sentrale komiteer og Administrasjonen. I Fellesreglementet heter det;

Kretsstyret er forbundets regionale, faglige myndighet og skal representere forbundet og arbeide for utvikling av sportsskyting innenfor rammen av forbundets skyteprogram.

Det skal:

 1. Stimulere til samarbeid mellom lagene i kretsen, administrere og organisere skyting, med det formål å høyne aktiviteten så vel som det regionale og nasjonale nivå.
 2. Anbefale opprettelse og nedleggelse av lag overfor Idrettskretsen.
 3. Foreslå og fastsette årlig kontingent fra lagene, søke om økonomisk støtte fra forbund og idrettskrets, og innenfor kretsen medvirke til at det økonomiske grunnlag for lag og krets blir best mulig.
 4. Arrangere kretssamlinger, ta ut skyttere til kretslag og i samarbeid med andre kretser, planlegge og gjennomføre interkretskamper og eventuelle distriktsmesterskap.
 5. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap og dele ut KM-medaljer.
 6. I samarbeid med Breddeidrettskomiteen og lagene, fastsette stevner på termin­listen som gir skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjons­oppgaver.

Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste som klubbene har lagt inn i terminlisten på skyting.no. I den grad det er nødvendig for å unngå stevnekollisjoner skal nabokretser involveres i kretsens terminlistearbeid.

 1. Forestå den regionale opplæring av idrettsfaglige og administrative tillitsmenn i samsvar med forbundets planer. Særidrettsuavhengige kurs og opplæring av tillitsvalgte forestås av den enkelte Idrettskrets.
 2. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av baneanlegg.
 3. Kretsstyrene har rett og plikt til å fremme forslag på kandidater til forbundets tillitsverv overfor forbundets valgkomité.

Forbundsstyret og Administrasjonen har lagt opp til at kretsene sørger for bredere forankring til alle klubber som er i respektive krets. Mange kretsledere melder imidlertid tilbake at antall oppgaver er for mange, at de ikke rekker med dem og at det er svært vanskelig å følge opp og støtte klubber innen alle grener. Forbundet har 520 klubber, men i mange av dem er aktiviteten begrenset.

Samtidig opplever Forbundsstyret at informasjon ut til klubbene og kommunikasjon med klubbene ikke er god nok. Det «stopper opp» i kretsene. Færre kretser vil neppe hjelpe på det. Vi bør altså se på hvilke oppgaver bør og/eller må kretsene og/eller regionene ha.

Et «radikalt» forslag kan være at «de nye kretsene eller regionene» kun har følgende oppgaver;

Kretsstyret/regionstyret representerer forbundets regionale og faglige myndighet i koordinering av sportsskyting innen alle grener og klasser.

Det skal:

 1. I samarbeid med Breddeidrettskomiteen og lagene, fastsette stevner på termin­listen som gir skytterne et variert stevnetilbud i forhold til mesterskap og representasjons­oppgaver.
 2. Samordne lagenes stevnesøknader og utarbeide terminliste som klubbene har lagt inn i terminlisten på skyting.no. I den grad det er nødvendig for å unngå stevnekollisjoner skal nabokretser/naboregioner involveres i kretsens/regionens terminlistearbeid.
 3. Bidra til at krets/regionmesterskap og distriktsmesterskap blir arrangert innen alle grener i NSF.

Medlemmene betaler i dag en kretskontingent som er svært ulik fra krets til krets. Den varierer fra kr 30 til kr 100 pr år. Regner vi et snitt på kr 60 er dette mer enn 2 millioner kroner pr år. Samtidig har kretsene bankinnskudd på mellom kr 120.000 og kr 540.000. Regner vi et snitt på kr 200.000 pr krets utgjør dette for 20 kretser minst 4 millioner kroner. Utnytter vi disse ressursene optimalt i dag? Kan klubbene og sentrale komiteer bruke disse pengene bedre?

La oss ta debatten. Kom med innlegg til nsf @ skyting.no, med «Innlegg til krets-debatt» i tittelfeltet. Alle innleggene setter det nedsatte utvalget sammen som del av saksunderlaget til Skytterkonferansen 26.-28. januar 2018. Utvalget ledes av Line Teppdalen og Tom Lauritzen. På Skytterkonferansen blir det egne diskusjonsfora og vi oppdaterer om debatten underveis på www.skyting.no under headingen «Skytterkonferansen 2018».