Regjeringens innstilling til våpenloven

Fredag 01.september kom Justisdepartementet og Regjeringen overraskende med en pressekonferanse vedrørende prop. 165 L, Lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, kalt Våpenloven. NSF fikk varsel om pressekonferansen en snau time tidligere. Stortinget skal behandle lovforslaget etter valget og deretter skal det utarbeides ny forskrift.

Regjeringen har lagt Våpenlovutvalgets innstilling til grunn slik Norges Skytterforbund har arbeidet for. Videre er, som ventet, EUs våpendirektiv implementert.

 

  • Det lovfestes forbud mot halvautomatiske rifler som opprinnelig er produsert for forsvar og politi. Det er dog hjemlet unntak for enkelte sportsskyttere.
  • Utvidet krav til vandelsattest når politiet innvilger kjøpetillatelser
  • Det blir ikke årlige gebyr på våpenkort, men det åpnes for tidsbegrenset varighet på våpenkort
  • I visse tilfeller må man ha politiets tillatelse til utlån

 

Det som blir viktig er arbeidet med ny forskrift. Våpenloven legger opp til at det i forskrift blant annet skal gis nærmere bestemmelser om hvilke våpentyper som skal forbys, evt. tidsbegrenset våpenkort, begrensninger på deler (f.eks. magasiner) etc.

Sammen med de andre skytterorganisasjonene kommer NSF til å følge dette arbeidet og NSF vil selvsagt være høringsinstans.

NSF vil internt arbeide for at interne konkurranser og organisert trening blir bedre dokumentert slik at forbundets medlemmer lettere kan dokumentere sin aktivitet med respektive våpen.