Hva betyr den nye våpenloven for deg?

Den nye våpenloven ble diskutert og vedtatt av stortinget 8. mars, for så å bli enstemmig vedtatt ved 2. gangs behandling 15. mars. Her er en kort oversikt over de viktigste punktene som berører deg som skytter.

Det var dissens i enkelte tilleggsforslag, men loven i sin helhet ble vedtatt uten motforestillinger.

Kort hva våpenloven vil bety av endringer for Norges Skytterforbunds (NSFs) skyttere:

  • Krav til vandel innføres som nytt kriterium ved godkjennelse av våpensøknader.
  • Felles krav til sikkerhetsopplæring av nye skyttere. Skytterorganisasjonene er forutsatt tatt med i arbeidet med utvikling av kurset.
  • Magasinbegrensning på 20 patroner for håndvåpen, slik det er regulert i EUs våpendirektiv. Forskriften vil regulere dette nærmere.
  • Det vil kunne gis dispensasjon for personer over 18 år til å kjøpe håndvåpen. Forskriften vil regulere dette og det er ventet en streng praksis. Dette har i mange år vært en fanesak for NSF, blant annet med tanke på problemet juniorskyttere som deltar i internasjonale stevner har i forbindelse med transport av våpen som de ikke selv eier.
  • Behovsvurdering vil fortsatt legges til grunn ved innvilgelse av kjøpetillatelser. (Jaktgarderoben ble økt fra 6 til 8 våpen).
  • Personer som ikke har våpenkort må ha politiets tillatelse til å låne våpen. Dette gjelder ikke utlån i forbindelse med opplæring og organisert trening, dvs. utlån under forsvarlig tilsyn.
  • Politiet får hjemmel til å kreve medlemslister fra klubbene. Tidligere har personvernhensyn krevd samtykke før slike opplysninger blir gitt.
  • Kravet om forhåndsvarsel ved kontroll av våpenoppbevaring i private hjem, er tatt ut av lovteksten. Forhåndsvarsel vil imidlertid bli regulert i våpenforskriften, dette fordi rutinemessig kontroll av privat våpenoppbevaring uten forhåndsvarsel ville stride mot Grunnlovens paragraf 102 om rett til respekt for privatliv.
  • Forbud mot enkelte typer halvautomatiske rifler. Dette vil ramme jegere og dynamiske skyttere. Det er her snakk om halvautomatiske våpen som opprinnelig var laget for militæret eller politiet. Men man har man også forbudt enkelte typer halvautomatiske rifler av «ikke-militær» opprinnelse som i mange år har vært tillatt til jakt. Mens det – etter strenge kriterier – er hjemlet dispensasjon for aktive dynamisk skyttere, er det mange jegere som nå må avhende sine rifler. Rifler som er lovlig kjøpt og har vært benyttet i årevis.

NSF og andre norske skytterorganisasjoner har fulgt prosessen nøye og bidratt med innspill. De har fått gjennomslag for mye, men ikke for alt. NSFs generalsekretær Arild Groven har innvendinger mot særlig to punkter i lovteksten. Det første er at forbudet mot enkelte typer halvautomatiske rifler får tilbakevirkende kraft i den nye loven:

– Det er en svært tvilsom praksis som her benyttes. Forbudet gjelder også tidligere, lovlig ervervede våpen og til overmål ytes det ikke økonomisk kompensasjon til de berørte jegerne, sier Groven.

Det andre er at kravet om forhåndsvarsel ved kontroll av våpenoppbevaring er tatt ut av lovteksten og nå heller er regulert i våpenforskriften.

– Jeg ser ingen legitim grunn til at forhåndsvarsel ikke skal være lovregulert og bestemmelsen burde løftes fra forskrift til lov, sier NSFs generalsekretær.

Justisdepartementet har startet arbeidet med ny våpenforskrift, et arbeid skytterorganisasjonene vil følge. Forskriften vil bli sendt på høring før den vedtas.