Norges Idrettsforbund viste frem tall på kjønnsbalanse i norske særforbund

Norges Idrettsforbund (NIF) presenterte i dag konkrete, faktabaserte tall på kjønnsbalanse i norske særforbund for første gang. Tallene viser at Norges Skytterforbund (NSF) er blant de mest mannsdominerte særforbundene i Norge.

NIF la i dag for første gang frem et kjønnsbarometer – en samlet faktabasert rapport som viser konkrete tall om kjønnsbalansen i norske særforbund. 53 særforbund er med i rapporten, som er basert på tall forbundene har rapportert inn selv. Rapporten har samlet tall om kjønnsbalanse i styreledelsen til forbundenes idrettslag, særkretser og regioner samt kjønnsbalansen i medlemsmassen forøvrig.

Rapporten viser tydelig at NSF er et svært mannsdominert forbund og ligger nesten helt nederst på oversikten over kjønnsbalanse i styreledelsen til særforbundene. Kun særforbundene for biljard og luftsport har færre prosent kvinner enn menn i lederstillinger enn NSF.

Imidlertid gjenspeiler prosentandelen mannlige ledere i NSF også medlemsmassen. Rundt 90% av NSFs aktive medlemsbase er menn mens andelen menn i NSFs styrer er 96%.

Tabellen viser antall styreledere – menn (blått) og kvinner (rødt) i idrettslag/særkretser og regioner. Kun særforbundene for biljard og luftsport har færre prosent kvinner enn menn i lederstillinger enn NSF.

Rapporten ble lagt fram som en del av NIFs innsats for å øke andelen kvinnelige ledere og trenere i idretten. Samlet sett i idretten viser rapporten at 74 prosent av alle styreledere i idrettslag, særkretser og regioner er menn. Bare 26 prosent er kvinner.

– Vi har ikke hatt så dyptgående statistikk på kjønnsfordelingen i norsk idrett tidligere. Vi har bare sett med våre egne øyne at menn er i flertall. Dessuten vet vi at det på trenersiden er svært få kvinnelige elitetrenere, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver organisasjonsutvikling i NIF.

I noen få særforbund er det imidlertid motsatt. Norges Håndballforbund, Norges Gymnastikk – og Turnforbund og Norges Rytterforbund har flere kvinner enn menn. I Norges Rytterforbund er hele 82 prosent kvinnelige styreledere.

– Det at Norges Rytterforbund har bare 18 prosent menn er igjen uheldig. Vi mener kjønnsbalanse i alle ledd er viktige, fortsetter Vanebo.

Det er en tydelig overvekt av menn i NSF, men andelen mannlige styreledere speiler også antall aktive mannlige medlemmer i forbundet.

Dette er første gang en samlet faktabasert rapport om kjønnsbalanse har blitt gjennomført:

– Uten fakta er det vanskelig å erkjenne utfordringen rundt kjønnsbalanse i idretten, og krevende å få satt i gang tiltak som treffer. Målet med å kartlegge kjønnsbalansen er å gi særforbundene faktabaserte tall slik at de kan bruke det videre i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen, sier Vanebo.

– Vi må ikke glemme at norsk idrett er blant verdens flinkeste når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Når det er sagt er det mange særforbund og idrettskretser som er godt i gang med arbeidet for å få flere kvinner opp i trener- og lederposisjoner. Det gjennomføres nettverksmøter for kvinnelige trenere og ledere, egne trenerkurs og egne mentorprogram for kvinnelige ledere, avslutter Vanebo, som gleder seg til veien videre.

Du kan laste ned hele presentasjonen om funnene i rapporten her.