Redegjørelse fra Norges Skytterforbund

En av våre mest profilerte utøvere i sin gren har benyttet egen Facebook-side og media til å fremme til dels sterk kritikk av organiseringen og ledelsen av toppidrettssatsingen i Norges Skytterforbund, samt uttak til VM og Nordisk Mesterskap. Norges Skytterforbund finner det betimelig å redegjøre for sin medlemsmasse om dette.

Bakgrunn
Skytterlandslaget ble etablert høsten 2016. Siden har utøver gjentatte ganger hatt negative utspill til det tilbud som blir gitt. Situasjonen eskalerte da VM-uttaket ble kjent i juli 2018, og i forbindelse med uttak til Nordisk noe senere.

Skytterlandslaget har en klar målsetting om å få frem gode internasjonale skyttere i alle disipliner. Norges Skytterforbund har erkjent at vi har en ekstra stor utfordring i pistoløvelsene. Der har vi fra 01.01.18 tilsatt en av verdens beste trenere, startet et arbeid mot unge skyttere, samt satt fokus på å få flere elektroniske 25-metersbaner og etablere regionale kompetansesentre, m.m.

Utøver har vært og er en meget god pistolskytter i norsk målestokk. Utøver har totalt 138 norske mesterskap og har også internasjonale seire i ikke-olympiske øvelser. I de pistoløvelsene det satses tyngst på internasjonalt har imidlertid suksess uteblitt. I totalt 84 konkurranser i OL-øvelser (hvorav 45 i silhuett) har han 9.plass i EM, 11.plass i EG, 12.plass i WC og 17.plass VM som sine beste resultater.

Uttak VM 2018
Uttaket i forbindelse med VM 2018 fulgte uttaksprosedyrer nedfelt i Toppidrettsplanen 2018 vedtatt av Toppidrettskomitéen. Uttakskriterier til VM for alle grener er godkjent av Toppidrettskomitéen og kommunisert i god tid før uttakskonkurranser og er publisert på skyting.no med tilgjengelighet for alle. Ved uttak til alle internasjonale samlinger og konkurranser er det fastsatt både sportslige kriterier og generelle kriterier knyttet til hvordan vi skal opptre som utøvere og lag.

Til årets VM var oppgitte kriterier for alle grener at utøvere som er reelle finalekandidater i individuelle OL-øvelser, eller reelle medaljekandidater som lag i OL-øvelser, er aktuelle for uttak hvis generelle uttakskriterier er innfridd. I øvrige øvelser er kriteriene at utøver må være reell medaljekandidat individuelt, eller som lag reell gullkandidat.

På pistol senior var ingen vurdert direkte til VM i henhold til uttakskriteriene. De to VM-uttatte skytterne ble tatt ut fordi dette er utøvere som er nært opp til ønsket nivå og har store forutsetninger for å lykkes i nær og lang framtid. Vi er stolte over å gi disse satsende utøverne muligheten i Sør-Korea og er trygg på at de vil være maksimalt forberedt og klar for å gjennomføre sitt aller beste.

Omtalte utøver ble til slutt kun vurdert i øvelsen silhuett, da han ikke er vurdert å innfri andre kriterier i andre øvelser. Hans resultat 580 poeng i VM-uttaksskytingen er svært tett opp til antatt finalegrense i kommende VM. Vi var likevel svært usikre da utøver både muntlig og skriftlig har forklart at han ikke får tid til nødvendig trening på grunn av sin jobbsituasjon. Han har også selv uttalt til sportssjef at han ble overrasket over å bli vurdert med kun dette ene resultatet å vise til.

Det ble derfor også sett på de generelle uttakskriteriene for å finne endelig avgjørelse. Disse kriteriene setter krav til blant annet evne til samarbeid med andre utøvere, trenere og ledere, noe som har vært utfordrende med nevnte utøver. Vår vurdering er at han totalt sett, alle kriterier sett under ett, ikke innfrir de krav vi stiller til deltakelse i VM.

Blant utfordringene på Skytterlandslaget Pistol er manglende trygghet blant utøvere i gruppa. Med mål om å legge premissene for arbeidet fremover innenfor Skytterlandslaget Pistol med forankring i utøvergruppa, møttes derfor alle utøverne til et felles møte og en ærlig diskusjon om kultur og væremåte 23. september 2017. Her var det flere punkter der utøveren kunne identifisere seg med de utfordringer laget hadde. Selve grunnlaget for dette møtet var utøvers utspill i media og på FB rett i forkant av EM 2017. Dette var bekreftelse på at ny kultur måtte etableres på Skytterlandslaget Pistol, da nestoren i gruppa bidro til å forstyrre mesterskapsforberedelsene for den norske troppen. Vi ønsker en kultur for større samhold og forståelse av hvordan lag og organisasjon skal fungere. Vi valgte et gruppearbeid på dette, selv om det store flertallet i gruppen utøvere var fremragende representanter for det vi ønsker å stå for.

Uttaket til VM 2018 fulgte fast prosedyre, hvor sportssjef etter samarbeid med landslagstrenere leverer innstilling og grundig redegjørelse av alle uttak til Toppidrettskomiteen. Toppidrettskomiteen kvalitetssikrer at uttak er i henhold til publiserte uttakskriterier.

Vi tar skarp avstand fra utøvers uttalelser til media om at han er utestengt fra Skytterlandslaget. Det er heller ikke riktig når utøver hevder å ha blitt beskyldt for å ha trakassert sine landslagskolleger gjennom 20 år. Dette er påstander fra utøver vi overhodet ikke kjenner oss igjen i. Utøver har valgt å presentere i sosiale medier kun utvalgte deler av vår kommunikasjon til ham, og har derigjennom gitt et ufullstendig og feilaktig bilde av saken. Vi finner det svært beklagelig at utøver har valgt å gjøre det på denne måten.

Uttak Nordisk Mesterskap
Utøver kontaktet sportssjef i april måned og klargjorde at hans to sønner ikke skal representere Norge internasjonalt i framtida. Bakgrunnen var at han ikke aksepterer retningslinjer for internasjonale oppdrag i regi av Skytterlandslaget. Dette ble klart uttrykt i tre mailer fra utøver/far. Sportssjef aksepterte hans avgjørelse og varslet Toppidrettskomiteen om dette. Senere har utøver sendt ny mail om at hans sønner kan få lov til å skyte Nordisk Mesterskap, og senere i media sagt at hans sønner er utestengt fra landslaget.

Norges Skytterforbund har en langsiktig toppidrettssatsing. Dette innebærer at utøvere eller utøveres foresatte ikke selv kan velge hvilke mesterskap de vil delta i. Vi ønsker å stimulere nye utøvere til satsing og benytter nordisk som en utviklingsarena for de som ønsker å satse på sporten sin. Dette skal være en plass for framtidas utøvere med et langsiktig perspektiv, og skyttere som ikke ønsker å skyte andre mesterskap eller internasjonale konkurranser er ikke i den kategorien. Slik drives toppidrettsarbeidet i Skytterlandslaget, og vårt forbunds samlede breddeidrettsarbeid er et velfungerende tilbud for de som av ulike årsaker ikke ønsker en toppsatsing.

Økonomisk støtte
Utøver gjentar stadig i sin kommunikasjon på Facebook og i media at han ikke får noen økonomisk støtte. Dette er beviselig feil. Siden Skytterlandslaget ble etablert har alle på laget blitt håndtert likt både sportslig og økonomisk (støtte fra Olympiatoppen er ikke medtatt i dette). Det finnes kun ett unntak når det gjelder det økonomiske. Vi har møtt utøverens egenbeskrevne livssituasjon med forståelse og utøveren har derfor fått mer økonomisk støtte enn de andre på Skytterlandslaget. Utøveren har de siste 8 måneder fått tre, i denne sammenheng, større utbetalinger til støtte og bistand for seg og sine to sønner. Ingen andre utøvere på Skytterlandslaget har mottatt tilsvarende godtgjørelse. Dette er ene og alene gjort for å møte utøverens utfordrende livssituasjon, og også med ønske om å gi en hjelpende hånd til utvikling av de unge skytterne i hans familie.

Oppsummering
Norges Skytterforbund har forsøkt å håndtere denne saken internt, men utøvers innlegg på Facebook 20. august gjør at vi ser oss nødt til å redegjøre for saken i sin helhet. Et velfungerende demokratisk organisert apparat står bak alle beslutninger, og beslutningene er tatt i henhold til prosesser som er gjort kjent for alle.

Utøvere følges opp av trenere, trenere følges opp av sportssjef, sportssjef har kontinuerlig dialog med tingvalgt Toppidrettskomité, og som i denne saken benyttes også de to tillitsvalgte utøverne i Skytterlandslaget for diskusjon og kvalitetssikring. Generalsekretær og styre har også vært delaktig i denne prosessen for å sikre at våre retningslinjer blir fulgt og utøvere blir ivaretatt.

Vi tar skarp avstand fra påstander om personkonflikt og beskyldninger om maktmisbruk. Vi beklager sterkt at utøveren har satt organisasjonen i et dårlig lys gjennom uberettigede beskyldninger og kommentarer, særlig på Facebook.

Vi har et profesjonelt drevet toppidrettstilbud der vi er påpasselig med å gi et likt tilbud til alle utøvere på Skytterlandslaget. Dette arbeidet bygger på retningslinjene vi nå har gjort grundig rede for. Disse retningslinjene ligger åpent på våre nettsider.

Vedlagt denne redegjørelsen ligger også de generelle retningslinjene for uttak i 2018 og de spesifikke retningslinjene for VM-uttak pistol. Det er med utgangspunkt i disse kriteriene vi tar våre avgjørelser.

Avslutningsvis opplyses at Norges Skytterforbund gjennomgikk og drøftet saken i møte med utøver og en representant fra hans klubb den 27. august 2018.

Vedlegg (trykk på linkene for å laste ned):

Generelle uttaksregler 2018

Uttakskriterier Pistol VM 2018

For Norges Skytterforbund,

Ingrid Stubsjøen
Leder Toppidrettskomitéen
Norges Skytterforbund