Lite dramatikk for NSF-skyttere i ny våpenforskrift

Den nye våpenloven trer i kraft 1. juni 2021, samtidig med ny våpenforskrift. For skyttere i Norges Skytterforbund medfører det nye våpenregelverket lite dramatikk.

Det nye regelverket viderefører i stor grad gjeldende rett. De fleste nye reglene i forskriften er en konsekvens av tilsvarende regler i den nye våpenloven. Som hovedregel vil alle løyver som er gitt etter det gamle regelverket fortsatt være gyldige.

– Det er så og si ingen dramatikk for NSFs skyttere i ny våpenforskrift, kommenterer spesialrådgiver Arild Groven i Norges Skytterforbund.

Krav for erverv av åpen til sportsskyting
Dagens krav om gjennomført sikkerhetskurs og medlemskap består. For rifle og hagle er kravet at søkeren skal ha gjennomført minst 6 organiserte treninger eller konkurranser, mens for erverv av pistol/revolver er kravet minst 10 treninger eller konkurranser de siste 6 måneder.

– Det som virkelig er bra er at forskriften slår fast at man kan erverve ett våpen til hvert godkjent skyteprogram. Dermed er den tidligere ofte kritiserte bestemmelsen om at man kun kunne erverve ett våpen hvis våpenet kunne benyttes til flere program, fjernet.

§4-8 i våpenforskriften slår videre også fast at aktive skyttere kan erverve reservevåpen. Kravet her er at søkeren har gjennomført minst 10 konkurranser, hvorav 5 er åpne stevner, eller har tatt del i internasjonale mesterskap.

Erverv av våpen for klubber
I et tidligere forslag til ny våpenforskrift var det en begrensning på 15 våpen per klubb. Dette er nå fjernet.

– Alle skytterorganisasjonene bemerket dette i høringen og det er nå hjemlet at klubbene kan erverve et antall våpen som står i rimelig forhold til antall betalende medlemmer og aktivitet, forklarer NSFs spesialrådgiver.

Krav til alder
– Foruten at man nå kan erverve ett våpen til hvert program, er dispensasjonsmuligheten fra alderskravet på 21 år for erverv av håndvåpen, det mest positive sett med NSFs øyne, bemerker Groven.

§7-2 i våpenforskriften slår fast at skyttere over 18 år, som har gjennomført minst 10 åpne stevner med den aktuelle våpentypen de to siste årene, kan få ervervstillatelse.

– Dette gjør det blant annet lettere for våre unge skyttere å reise med våpen når de deltar på stevner i utlandet, ved at de selv kan ta med våpenet, forteller Groven.

Kontroll av våpenoppbevaring
Forskriften slår fast at en våpeneier skal varsles minst 48 timer før det gjennomføres kontroll av våpenoppbevaring i privat bopel.

– Denne bestemmelsen ble etterlyst i ny våpenlov, men er heldigvis tatt inn i forskriften, legger Arild Groven til.