Regelendringer foran 2022-sesongen

Forbundstyret gjorde på sitt møte 27. november disse vedtakene i regelrelaterte saker:

Generelt – ISSF-reglene

Nye ISSF-reglers gyldighet i konkurranser i Norge

Det kommer nytt regelverk fra ISSF fra 2022, der det bl.a. er varslet endringer i finalene, men vi vet ikke når reglene vil foreligge klar for oversettelse. NSF innfører normalt internasjonalt regelverk med ett års forsinkelse, men da OL ble forskjøvet med ett år, er vi på etterskudd med hensyn til OL i Paris 2024. 

Vedtak:

Nytt regelverk fra ISSF vil være gjeldende i NM 2022 for alle OL-øvelser, selv om regelverket ikke er oversatt til norsk. Så snart det nye regelverket er oversatt til norsk, vil det umiddelbart etter offentliggjøring bli gjeldende for alle ISSF-øvelser.

Endringer i Fellesreglementet

Omskyting i KM og DM feltpistol

Formuleringer i nye nasjonale regelverket for pistol og i Fellesreglementet har gjort at det har oppstått uklarhet om det kan benyttes omskyting i KM og DM.

Vedtak:
Fellesreglementet oppdateres med nytt punkt: 

2.6.3.2   I pistolfeltøvelser kan NM-reglene om omskyting ved poenglikhet gjøres gjeldende i KM og DM.

Fjerne tidsfristen for NM-søknader
I Fellesreglementets punkt 2.7.8.1 er det satt en frist for utlysning og tildeling av norgesmesterskap.
Dette har gjort at det har oppstått uklarhet rundt rutinene for saksbehandling av NM-søknader, når klubber søker om å holde NM mer enn 2 år fram i tid.

Vedtak:

Fellesreglementet oppdateres med ny tekst:

2.7.8.1   Breddeidrettskomiteen tildeler norgesmesterskap etter søknad fra klubbene. Tildeling skal, om det er mulig, finne sted seinest i mai året før arrangementsåret. 

Spesialpremier i NM

Det har «i alle år» vært delt ut ulike spesialpremier i mange av NM-øvelsene, men bestemmelsene for utdelingen av disse har aldri vært nedfelt i noe regelverk, men kun framkommet av ulike instrukser. Det er nå besluttet å samle reglene i et eget kapittel i Fellesreglementets del 3. Reglene, slik de nå er utformet, innebærer i liten grad endringer fra gjeldende praksis; det eneste er at NFFs ungdomsmedalje også settes opp i finfelt og at medaljene som deles ut i rifle, skal gå til beste skytter uansett kjønn.

Vedtak

Fellesreglementet oppdateres med nytt kapittel:

3.9 BESTEMMELSER OM SPESIALPREMIER I NM

3.9.1       Kongepokalen

3.9.1.1    Se egne regler i kap. 2.9

3.9.2       Forsvarssjefens premie

3.9.2.1    Forsvarsjefens premie deles ut til beste skytter uansett klasse i NM militærfelt

3.9.3       Breddeidrettskomiteens (BIKs) pokal

3.9.3.1    BIKs pokal deles ut til beste skytter uansett klasse annet hvert år i NM revolverfelt
(partallsår) og NM finfelt (oddetallsår).

3.9.4       Norges Forsvarsforenings medaljer

3.9.4.1    Forsvarsforeningens verneidrettsmedalje deles ut til:
– Beste skytter uansett klasse i NM grovfelt
– Beste skytter uansett klasse i NM grovpistol
– Beste skytter i NM 300m standardrifle 3×20 skudd

3.9.4.2    Forsvarsforeningens ungdomsmedalje deles ut til:
– Beste ungdoms-/juniorskytter i finfelt
– Beste ungdoms-/juniorskytter i finpistol, innledende 60 skudd
– Beste ungdoms-/juniorskytter i 300m fririfle 3×20 skudd

3.9.5.1    Regler ved poenglikhet

3.9.5.1    Om to eller flere skyttere ikke kan skilles etter gjeldende rangeringerregler (8.25.11.5 i
Nasjonale pistolregler for feltpistol og T96) i konkurransen om Forsvarssjefens premie
eller BIKs pokal, arrangeres omskyting etter samme regler som ved poenglikhet
(8.25.12.5, samme regelverk).

3.9.5.2    Om to eller flere skyttere ikke kan skilles etter gjeldende rangeringsregler i konkurransen
om Forsvarsforeningens medaljer, mottar begge/alle skytterne medalje.

Paraklasser i NM lerdue

De tre paraklassene i lerdue innføres som klasser i NM OL-trap og Nordisk Trap.

Vedtak

Tabell 2 i Fellesreglementet oppdateres med klassene SG-S, SG-L og SG-U i NM OL-trap og NM Nordisk Trap.

Ny klasseinndeling i NM viltmål

Vedtak

Tabell 2 i Fellesreglement oppdateres med nye viltmålklasser:
10m viltmål 40 skudd mixed – Menn, kvinner, junior menn, junior kvinner, V55

50m viltmål 30+30 skudd – Menn, kvinner, junior menn, junior kvinner, V55

50m viltmål 40 skudd mixed – Menn, kvinner, junior menn, junior kvinner, V55

Endringer i Fellesreglementet og Nasjonale rifleregler

Ny SH-klasse i rifle
Det er en høy terskel for rekruttering av blinde og svaksynte til skyting, dette siden det er behov for mye utstyr og vanskelighetsgraden er høy. Over lengre tid har man sett flere VI-skyttere som trener, men ikke deltar på stevner. For å sikre flere aktive og konkurrerende VI-skyttere etableres en ny klasse VI-åpen, for slik å senke terskelen for utstyr og øke muligheter for mestring. Denne klassen kan brukes som en nybegynnerklasse for nye skyttere, der de får skutt og føle mestring før de eventuelt går over til SH-VI. Dette blir en klasse med fokus på deltakelse heller enn prestasjon, med samme fleksible regler som øvrige SH-Åpen klasser.

Vedtak:

 • Tabell 1 i Fellesreglementet oppdateres med ny klasse:
  • SH-VI Åpen, 10m luftrifle
 • Følgende tekst legges inn i Nasjonalt regelverk for Rifle:
  Åpne klasser for SH-skyttere
  • For skyttere med bevegelsesnedsettelser: SH Åpen, 10m luftrifle. Reglene følger bestemmelsene for klasse R5 så langt de passer. Utøverne kan skyte med eller uten anlegg, etter eget valg.
  • For skyttere med bevegelsesnedsettelser: SH Åpen, 50m rifle. Reglene følger bestemmelsene for klasse R9 så langt de passer. Utøverne kan skyte med eller uten anlegg, etter eget valg.
  • For skyttere med synsnedsettelser: SH-VI Åpen, 10m luftrifle. Reglene følger bestemmelsene for klasse VI-P så langt de passer, men rifleskiven erstattes med pistolskive. Utøverne kan skyte med eller uten anlegg, etter eget valg.

Endringer i Fellesreglementet og Regler for Nordisk Trap

Ny klasse i Nordisk Trap

Unge utøvere i lerdue sliter med å konkurrere med de eldste ungdommene, bl.a. fordi det er vanskelig å beherske regelverkets krav om startstilling med haglen ved hofta når man venter på lerdua. Å innføre en U14-klasse med valgfri startposisjon vil gjøre det lettere for nye skyttere å delta i konkurranser uten å falle helt gjennom sett i forhold til de som har skutt en stund.

Vedtak

 • Fellesreglementets Vedlegg 1 og 2 oppdateres med klassene U14 og U16 i Nordisk trap.
   
 • Nordisk Trap-regelverket oppdateres med nytt punkt 9.8.5.1 (e):

              9.8.5.1 Fra det øyeblikket utøveren roper og til lerduen kommer til syne skal utøveren stå stille i KLAR- stilling med:

a)    Begge føtter helt innenfor standplassens grenser.

b)    Haglen holdt med begge hender (se figur 4) 

c)     Kolben i kontakt med kroppen

d)    Kolbekappens tå på eller under ISSFs offisielle markeringstape, klart synlig for dommeren når utøveren står korrekt plassert (se figur 4) 

e)    Utøvere i klassen U14 kan stå med haglen ferdig montert, valgfri startposisjon. (Skyttere som bruker valgfri startposisjon eller skyter montert kan ikke kvalifisere seg til landslaget)