Revidert lov for Skytterforbundet

NSFs styre vedtok på sitt møte 1. september revidert lov for Skytterforbundet slik at loven blir i samsvar med Norges Idrettsforbunds lovnorm for særforbund.

NIF har bestemt at når særforbund endrer loven sin for at den skal tilpasses lovnormen, skal endringene vedtas i styret, og trenger ikke bli lagt fram for forbundstinget, annet enn for informasjon. Den nye loven for Skytterforbundet er dermed gyldig fra den datoen den ble vedtatt.

Det er gjort til dels store endringer i loven denne gangen, lovteksten er bl.a. blitt tilnærma halvert i lengde. Men dette skyldes ikke at det er gjort store endringer i det reelle innholdet, men at NIF har endret strukturen på sitt lovverk. Store deler av lovnormen består nå bare av henvisninger til NIFs egen lov, istedenfor at man, slik det var tidligere, skriver ut i klartekst i særforbundslovene hva som gjelder . De som har jobbet litt med klubbens eller kretsens lov det siste året, vil kjenne igjen den samme strukturen der.

Fordelen med denne omleggingen er at når NIF gjør endringer i sitt lovverk, trenger ikke særforbundene (og kretser og klubber) i ettertid sørge for å revidere sine egne lover for at innholdet skal være i samsvar med NIFs lov. Ulempen er at man på mange områder i praksis må sitte med både egen lov og NIFs lov for å finne ut hva som gjelder.