Forbundskontingent 2024 og 2025

Vi vil minne om at Forbundstinget i 2023 vedtok å endre forbundskontingenten fra kr 350 til kr 450. For perioden 2025 – 2027 vil forbundskontingenten indeksreguleres etterskuddsvis etter konsumprisindeksen, avrundet til nærmeste kr 10. Det vil fortsatt være slik at klubbene ikke betaler forbundskontingent for de medlemmene som er 20 år eller yngre (dvs. for 2024, de som er født i 2004 eller seinere).

For 2025-kontingenten gjelder følgende: Statistisk Sentralbyrå melder i disse dager om en KPI-økning for 2023 på 5,5% (evt. 4,8 %, avhengig av hvilken prisindeks som brukes), noe som gir kr 450 + 5,5% = kr 474,75 som avrundes til kr 470. Forbundskontingent 2025 vil følgelig bli kr 470.