Protokoll FS-møte nr. 6 – Skytternytt endres

Forbundsstyret var 14. februar samlet til sitt møte 6/2023-25. Foreløpig årsregnskap fra 2023 og budsjett for 2024 var av de saker som ble behandlet. Granåsen Skytehall og NSFs ønske om å være en aktiv bruker av dette flotte og viktige anlegget, stod også på dagorden, sammen med orienteringer til Forbundsstyret rundt ulike saker: Bærekraft, Idrettspolitikk, Løvenskioldbanen etc.

Videre ble det vedtatt en revitalisering av Skytternytt. NSF ønsker å gjøre publikasjonen mer attraktiv og leseverdig for større deler av vår medlemsmasse enn tilfellet har vært i de senere år. Dette søkes gjort ved å engasjere en profesjonell journalist og mangeårig skytter, Svein-Erik Tosterud, som både redaktør og lay-out-ansvarlig. Skytternytt vil fortsatt publiseres digitalt, 4 utgivelser planlegges i 2024, den første rett over påske. Det vil bli et utvidet fokus på «feature»-artikler og meningsytringer/innspill av ulike karakter, og kun unntaksvis mer nyhetsrelaterte artikler. (Nyheter dekkes på skyting.no og Facebook.) Målet er at Skytternytt skal bli mer interessant å lese, og kanskje til og med avstedkomme diskusjoner i miljøet vårt. Innholdet vil fornyes ved at vi knytter til oss nye skribenter, til dels honorert, fra ulike miljøer og ståsteder – samtidig som noen faste spalter fjernes. Følg med, og kom gjerne med innspill etter første 2024-utgave!

Du finner protokollen fra dette møtet og øvrige styreprotokoller her.