1. mars, navneskifte: Norges Sportsskytterforbund

Fra 1. mars 2024 er navnet på vårt særforbund «Norges Sportsskytterforbund». Forkortelsen vår vil fortsatt være NSF. Logoen er i hovedsak beholdt, kun flere bokstaver i «logo-sirkelen». Navneskiftet ble vedtatt på vårt Forbundsting i april 2023, og søknad om endring av navnet på særforbundet ble godkjent av Idrettsstyret på sitt møte i januar 2024.

Argumentasjon for navneskiftet ble presentert slik til Forbundstinget i 2023, utdrag fra Tingdokumentet:

«Mange av våre klubber har i de siste årene byttet navn på sine klubber slik at hagle/rifle/pistol ikke er en del av klubbnavnet, men blitt erstattet av SPORTSSKYTING. Dette er noe forbundet har oppfordret til. Forslaget medfører at man går tilbake til det opprinnelige navnet på forbundet fra 1946. Bakgrunnen for dette er å øke assosieringen av vår aktivitet med sport og minske assosieringen med våpen. Det norske samfunn har vært og er i en endring der bruk av våpen ofte assosieres med krig, kriminalitet og myndighetsutøvelse.»

Videre ble det følgende angitt i søknaden til Idrettsstyret: «Bakgrunnen for endringen er et ønske om et navn som bedre beskriver aktiviteten i særforbundet kontra andre skytterorganisasjoner, inkludert det faktum at man er en del av norsk idrett under NIF-paraplyen.»

Navneendringen er altså et faktum fra 1. mars, med de praktiske utfordringer det vil medføre på kort sikt. Det har ikke vært målsetningen, verken praktisk eller økonomisk, å ha gjennomført endringen fullt ut fra Dag 1. Dette betyr at fysisk materiell med gammelt navn/logo ikke vil makuleres eller bortfalle fra 1. mars, men benyttes inntil videre. Dette av økonomiske og bærekraftsmessige årsaker. Dette gjelder følgelig bekledning, medaljer, diplomer, kursmateriell etc. Ny produksjon av fysiske elementer/materiell etter 1. mars vil selvsagt benytte nytt navn, og man vil følgelig få en periode med «begge deler».

Vår hverdag er jo blitt stadig mer digital, og det gjennomføres et løpende arbeid med å oppdatere alle digitale flater med nytt navn/ny logo. Dette gjelder blant annet vår hjemmeside, skyting.no og sosiale medier. Historisk materiale, også digitalt – altså ting som er produsert/offentliggjort før 1. mars – vil ikke rettes. Her vil gammelt navn opprettholdes, noe annet vil nærmest fremstå som historieforfalskning. Gamle navn og titler vil også opprettholdes på dokumenter og bildefiler fra før 1. mars.

I de tilfeller hvor våre medlemmer oppdager at «Norges Skytterforbund» eller den gamle logoen brukes, digitalt eller fysisk, på steder som ikke kan anses å være «historisk» betinget – vennligst gi beskjed til Forbundskontoret ved Dag Olav Rønning, helst via e-post: dag.ronning @ skyting.no. Forbundskontoret vil sette stor pris på slike tilbakemeldinger, slik at perioden med bruk og eksponering av gammelt navn og gammel logo blir så kort og lite omfattende som mulig.

Denne pragmatiske holdningen rundt navneskiftet – kall den gjerne «behovsbasert» eller med fokus på «kost/nytte» – vil trolig fremstå som irriterende, og kanskje også som feilslått av noen personer i vårt store og ikke alltid homogene skyttermiljø. Et slikt faktum må Forbundsstyret og generalsekretær leve med, samtidig som det bes om forståelse for beslutningen som er fattet, selv om man ikke nødvendigvis er enig.