Dommerkurs pistol – Buskerud

17. november 2017 / / /

Invitasjon til kombinert NASJONAL-/FELTPISTOLDOMMERKURS HØST 2017

 

Nasjonaldommerkurset holdes fra fredag kl. 17.11.17 kl 18, og avsluttes søndag 19.11.17 kl. 18.

Feltdommerkurset holdes samme helgen, starter lørdag 18.11.17 ca kl.13, og avsluttes søndag 19.11.17

Ca kl. 18.

Kurslokalet er ikke helt avklart ennå, men er høyest sannsynlig i Drammensområdet.

Nøyaktig adresse og klokkeslett for Feltdommer lørdag sendes ut i god tid før kursstart.

Dersom Feltdommere ønsker en oppgradering til Nasjonaldommere, må de gjennomgå hele kurset.

Som Nasjonaldommer er man autorisert til å være dommer ved alle nasjonale pistolstevner.

Som Feltdommer er man autorisert til å være dommer ved kun nasjonale feltpistolstevner.

I tillegg skal alle deltakere gjennomføre en selvstudiums-oppgave, som e-læring, dvs internettbasert, som skal innlevers senest 1 uke før kursstart. Blir oppgaven ikke/for sent levert, kan vedkommende ikke delta på kurset.

Oppgavelink: https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=36, velg Felt– eller Nasjonaldommer.Til innlogging bruk din brukerkonto på MinIdrett.

Det anbefales sterkt at kandidatene bestiller Pistolregelverket i papirutgave på www.skyting.no.

Det er formelt ingen krav til deltagere, men søkeren bør ha interesse, skyte- og stevneerfaring.

Kurset avsluttes med ett 3t/hhv 2t-eksamen, og kravet til bestått er 85% riktig svar. Etter bestått prøve er det kretsen som søker om autorisasjon for vedkommende, og det er kun NSF som utsteder autorisasjon. Deltakere med dokumentert dysleksi/spesielle behov innvilges etter påmeldingen inntil 1 time ekstra på eksamen. Alternativ eksamensform avtales mellom kandidat som har spesielle behov, krets, og dommerinstruktør (DI).

Deltakere som ikke består eksamen kan gjennomføre en ny eksamen. Dette kan tidligst skje først to uker etter første avlagte eksamen.

 

PÅMELDING:

Deltakeravgift/Egenandel for dommerkurs er satt til kr. 400,- Kurskostnadene for øvrig dekkes av Buskerud Skytterkrets, enkel servering inkludert.

De 400,- kr skal forhåndsinnbetales på kretskontoen 2200 23 46838, merket DOMMERKURS HØST 2017, senest den

Klubbene oppfordres til å stimulere aktuelle søkere til å delta, og ser også for seg at klubbene gir deltakerne noe økonomisk støtte til reise og egenandel på 400,-kr.

BINDENDE påmelding skal tydelig merkes enten FELTPISTOLDOMMERKUS,

eller NASJONALDOMMERKURS, og skal inneholde

  • søkerens navn,
  • skytterID
  • riktig adresse,
  • fødselsdato,
  • klubbtilhørighet,
  • tlf.nummer
  • emailadresse, slik at materiellet og oppgaven kan sendes ut på en grei måte.

Kvittering for betalt egenandel skal vedlegges påmeldingen.

BINDENDE PÅMELDING mailes til peter @ toffyrn.net senest søndag den 01.10.2017.

Ved ikke fremmøtt betales egenandelen ikke tilbake. NB: FORBEHOLD OM MINST 8 DELTAKERE.

Blir kurset avlyst pga. for få deltakere betales egenandelen tilbake til avsenderkontoen.