Presidenten har ordet 5/6

Jan Tore Berg-Knutsen

Vi har en svært aktiv organisasjonskomité med pådriveren Håvard Larsen i spissen. Han har initiert en bred demokratisk prosess med det klare mål at alle skal bli hørt og besøkt. I tiden frem til Forbundstinget i april 2017 får vi store utfordringer. Det som nå skjer, krever at vi alle har omstillingsvilje. Vi mener tiden er inne til omfattende endringer av Forbundet og organisasjonen som sådan.

Jeg anmoder alle om å ha et åpent sinn når det gjelder endringer. Uten en klart definert forandringsvilje, kommer vi ikke videre i det jeg vil kalle en modernisering av forbundet og oppbyggingen av vår organisasjon. Uten nødvendige endringer, ingen utvikling organisatorisk sportslig. Vi har allerede gjort noe, for sportssjef er ansatt og i fullt arbeid med nyutvikling. En kjensgjerning vi bør ta innover oss: Vi er best av de nest beste. Men i det harde internasjonale idrettsklima er det dessverre ikke godt nok. Vi mangler et par trinn på å nå toppen. Vi må erkjenne at Olympiatoppen (OLT) hadde større forventinger til oss enn det vi greide å oppnå i RIO. Sannsynligvis blir 2017 et forberedelsesår før innsats mot OL i Tokyo 2020. Til den nye innsatsen trenger vi en endret organisasjon som vi nå tilstreber å få til, men da må du være med og ha et åpent sinn for endringer. For meg er endringen vi skal og må gjennom, svært viktig. Stort sett er det som kommer, noe Forbundstinget i 2017 må ta standpunkt til. Organisasjonsendringene vil ikke minst styrke arbeidet mot klubber og skytterkretser innen områder som bl.a. skytebaneanlegg og rekruttering. Breddeaktiviteten vil få et markant løft med den nye organisasjonsmodellen og det vil være mulig å støtte klubbene på en bedre måten enn det som er tilfelle i dag.

Vi har fortsatt store utfordringer med vårt eget anlegg på Løvenskioldbanen. Fylkesmannens miljøavdeling er svært opptatt av forurensingene ved lerduebanene. Mesteparten av de forurensede områder ligger utenfor vår eiendom, og her trengs det et ustrakt samarbeid for å sikre miljøet. Det skal vi med forenede krefter få til, men det er ingen lett vei å gå. Løvenskioldbanen er vår høyborg og vi vil gjøre den så god som mulig. Det krever omtanke, samarbeid og penger. Her gjør styremedlem Ole Henrik Gausland og vår general – sekretær Arild Groven et framifrå arbeid og her gjelder det å stå på og ikke gi opp. Vi er på Løvenskioldbanen og vil være der i årene som kommer. Vi arbeider ufortrødent videre.

Våpenlovsendringer vil vel komme. Vi har sluttet oss til det meste av det Våpenlovutvalget foreslo så langt tilbake som oktober 2011. Det man nå venter på, er EU kommisjonens vurderinger. Jeg føler at det ikke er en alt for stor utfordring. Vi har en gjeldende våpenlov som er ganske streng. Det vi opplever i media og annet, er noe som ikke kan reguleres ved lov: nemlig ulovlig våpeninnehav. Man kan ikke være så naiv at man mener at våpenloven vil endre på kriminelle elementers omgang med våpen. Her er det etter mitt skjønn kun hardreaksjonen på ulovlig bruk og innehav som må straffes strengt. Norsk våpenlov må tilpasses de legitime behov for idrettslig utfordring og lovlig jaktaktivitet. Vi som er registrerte våpeneiere, overholder så vel lagrings- som bruksmessige bestemmelser. Landets 500 000 registrerte våpeneiere er en ansvarlig gruppe personer med bevissthet for det ansvar det er å eie og bruke våpen legitimt under ivaretakelse av all nødvendig sikkerhet. Vi har et styrevedtak på at Skytternytt skal legges ut digitalt på våre nettsider. Den som ser bunken med returnerte Skytternytt i kassevis etter hver utsending, skjønner at noe må gjøres. Forbundet kan ikke korrigere adresser hvis det ikke gjøres lokalt. Jeg selv er glad i Skytternytt på papir, men innser at tiden også her krever forandring. Vi får håpe at det blir en god løsning å ha dagsaktuell informasjon på nettsiden. Siste forbundsting ga sin tilslutning til at det kunne gjøres endringer, og det skjer ved årsskiftet.

Jan Tore Berg-Knutsen
President