Positivt initiativ fra Nordland Politidistrikt

Like før nyttår mottok Bodø Sportsskytterklubb en henvendelse fra Nordland Politidistrikt (NPD) om klubben kunne stå som arrangør av et møte mellom NPD og pistolklubbene i Salten. Hensikten med møtet var å komme i en nærmere dialog med sportsskyttermiljøet representert med styrer og klubbrepresentanter.

Tekst: Hans Olav Bjelvin og Holger Vilter 
Foto: Bjørn Aage M. Orø

Innbydelsen ble sendt ut til alle klubbene i Saltenområdet inkludert også Salten Dynamiske Sportsskyttere. Det møtte representanter fra 6 klubber, totalt 20 personer. Fra Nordland Politidistrikt møtte Erik Christensen (t.h. på bildet), operativ tjenestemann, og Walter Pedersen (t.v.), leder for våpenforvaltningen i politidistriktet.

Fra klubbenes side ble det informert om baneanlegg, medlemstall og aktivitet. Politiet på sin side orienterte om omfanget av våpen i privat eie i Norge og kriminalitetsbildet der våpen og/eller våpeneiere har vært involvert. Det ble også informert om antallet brudd på våpenloven i Norge. Representantene fra NPD orienterte også om arbeidet med saksbehandling rundt våpensøknader, behandling av innleverte registrerte og uregistrerte våpen, samt oppfølging av våpenkort og våpen etter døde personer. Dette også sett i relasjon til at det 1. mars 2017, vil bli kunngjort et tredje våpenamnesti, da det fortsatt er en del gamle våpen som ikke er innlevert eller registrert.

Sentralisering av våpensøknader

I forbindelse med saksbehandlingen av våpensøknader, vil dette bli sentralisert innen hvert av de nye politidistriktene. For Nordland Politidistrikts vedkommende vil dette lokaliseres til et eget våpenkontor i Mosjøen. Søkerne skal fortsatt levere våpensøknader til sitt lokale politi-/lensmannskontor, mens saksbehandlingen og avgjørelsen vil finne stede ved det sentraliserte våpenkontoret. Med en slik sentralisering håper en at sportsskytterne skal oppleve en lik behandling av våpensøknader, uavhengig av lokale våpenkontorer som har vært tilfellet tidligere.

Det ble også påpekt at politiets hverdag ikke skal være noen bremsekloss i forhold til å fremme skyttersporten. Klubbenes gode moral og holdninger til skyttersporten bidrar også til å lette politiets arbeid i så måte. En åpen og konstruktiv toveiskommunikasjon mellom forvaltningsorganet og klubbene vil også bidra til at forvaltningen oppleves som konstruktiv og rettferdig i hvert enkelt tilfelle.

Felles ansvar

Politiets representanter framhevet det felles samfunnsansvar for at våpen ikke er, eller kommer i uønskede hender. Det være seg observasjon eller kunnskap om våpenbehandling eller livsførsel som vekker bekymring. I så måte har hver især et ansvar for å varsle om bekymringsfull atferd. Som utøvere av skyttersporten har enkeltpersoner og klubber, opinionens øyne rettet mot seg. Det er derfor i sportens interesse at den oppleves som edruelig, sikker og forvaltet på en skikkelig måte, som ikke bidrar til allmenhetens bekymring. Når dette er sagt, bør det poengteres at skyttersporten, med skyttere, klubber, kretser og forbund, har skjøttet sin tarv på en forbilledlig måte. Noe det står respekt av, da dette er en del av et felles ansvar som skyttere.

Hele møtet bar preg av en åpen dialog mellom Politiet og de frammøtte. I etterkant ble det gitt uttrykk for at møtet var meget nyttig.  Særlig i forhold til skytternes samhandling med Politiet som etat og videreføringen av sportsskyting som en akseptert idrett og sportsutøvelse i det norske samfunn. Det er berømmelsesverdig at Nordland Politidiskrikt tar dette initiativet. Håpet er at dette kan bære frukter i den forstand at andre politidistrikt ser nytten av liknende tiltak. En åpen dialog og et fruktbart samarbeidsklima er ikke bare et behov, men også en nødvendighet.