Endringer i fellesreglementet gyldig fra januar 2020

Forbundsstyret har vedtatt følgende endringer i Fellesreglementet, alt gjøres gyldig fra 1.1.2020:

2.7.7.1 Jury og Dommere:
Ny siste setning tilføyes:
TD skal innen 3 uker etter gjennomført mesterskap returnere sjekklister og rapport i utfylt stand til Teknisk Komité.

Nytt punkt, 2.8.2.4:
Deltakelse i internasjonale veteranmesterskap gir grunnlag for Norske rekorder i de aldersklassene som skytteren normalt tilhører i Norge.

Nytt punkt, 2.8.3.4:
For nye, rekordberettigede øvelser blir rekorder notert ved utgangen av andre kalenderår.

(Endringen innebærer regelfesting av gjeldende praksis.)

Eksisterende paragraf 2.8.3.4 får nytt nummer 2.8.3.5.

Nytt punkt, 3.8 Kamp- og konkurranseregler:
3.8.1 Sanksjoner for brudd på Idrettens barneidrettsbestemmelser
Idrettslag som er medlem av NSF samt tillitsvalgte tilsluttet medlemmer av NSF, kan straffes med bøter og/eller andre sanksjoner som angitt i NIFs lov 11-2 (1) bokstav a) – d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser.
Utøvere tilsluttet idrettslag som er medlem av NSF, kan straffes med utelukkelse etter NIFs lov 11-2 bokstav d) ved overtredelse av NIFs barneidrettsbestemmelser.

I tillegg har styret vedtatt å innføre en ny gruppe pistoløvelser, T96. Mer informasjon om dette i egen post her.