Kretsting 18.6.2020

Kretsting.

Signert protokoll Signert protokoll 18-6-20

Kretstinget avholdes 18.6.2020 kl. 18.00-20.00 på Myklegard. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 4.3.2020

Innkalling, budsjett og regnskap er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til i dette innlegget så fort de blir klare og senest 9.3.2020.

Valgkomiteen består av: Håkon Tøråsen(Namnå PK), Tom Håkonsen (Løiten sportsskyttere) og Sverre Lindstad (Løiten Sportsskyttere). Eventuelle frasigelser og forslag på kandidater til styret må sendes: Håkon Tøråsen 469 68 020, hatoe @ hotmail.no innen 29.2.2020.

Saksliste

 1. Godkjenne fremmøtte representanter
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to til å signere protokollen.
 4. Behandle beretning
  1. Årsrapport komplett 2019
 5. Behandle regnskap i revidert stand.
  1. Regnskapet vil ikke bli opplest i sin helhet, delegatene må ha lest gjennom regnskapet på forhånd. Vi vil besvare eventuelle spørsmål, og kommentarer til regnskapet er alltid velkomment.
  2. Regnskap 2019 HSK
  3. Revisjonsrapport
 6. Ny lovnorm, informasjon og konsekvenser
  1. Forslag ny lovnorm
  2. veileder-til-lovnorm-for-sarkretser-og-regioner
  3. Gjeldende lovnorm Hedmark skytterkrets
 7. Fastsette kontingent
  1. Styret foreslår å la denne være uendret.
 8. Behandle budsjett.
  1. Budsjett 2020 endelig
 9. Valg
  1. Velge nestleder, styremedlem og varamedlem
  2. Velge kontrollutvalg
  3. Styret ønsker tingets fullmakt til selv å utpeke representanter til ting i overordnede organisasjonsledd.
  4. Velge valgkomite
 10. Orienteringsak angående ekstraordinært forbundsting.

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.