Rundskriv fra Politidirektoratet om behandling av saker etter våpenloven

Når politidistriktene skal behandle våpensøknader og andre våpensaker, er det, sammen med våpenloven (fra 2018) og våpenforskriften (fra 2021), Politidirektoratets rundskriv som ligger til grunn. Politidirektoratet (POD) har nå sendt ut en ny versjon av dette rundskrivet:
Retningslinjer for behandling av saker etter våpenlova

Dette rundskrivet gjelder fra 12.12.2022 og erstatter tidligere rundskriv om temaet og «Våpenkompendiet» fra 2019.

Dokumentet er omfattende, men Norges Skytterforbunds (NSF) foreløpige kommentarer er positive. POD har ivaretatt de fleste av de kommentarene som vi sendt inn i høringen. Den nye forskriften gjør det på mange måter enklere for oss som sportsskyttere. Rundskrivet er, sammen med våpenforskriften, konkret og gjør det enkelt for skyttere og klubber å sette seg inn i gjeldende regelverk. I den grad det avdekkes punkter som kan misforstås, vil NSF be om avklaringer.

Vi oppfordrer alle skyttere og klubbledere å gå gjennom rundskrivet, sammen med våpenloven og -forskriftene legger de rammen for vår hverdag som sportsskyttere.

For å fremheve noen punkter:

Positivt:

  • Det er kommet tydelige og konkrete krav for utstedelse av kjøpetillatelser. (3.2)
  • Politiet kan nå gi løyve til kjøp av ett komplett skytevåpen til hver av NSFs godkjente program (3.2.1). Se her for oversikt over godkjente program.
  • Ombygningssett til pistol kan erverves uten ytterligere behovsprøving eller krav om ny øvelse (3.2.3)
  • Antall klubbvåpen skal sees i sammenheng med aktivitet og antall medlemmer (3.6)

Negativt:

  • Absolutt nedre aldersgrense for pistol er 18 år (ingen unntak for landslagsskyttere) (5.6)
  • Europeisk våpenpass skal kun utstedes for skarpe våpen. (Vi ønsket dette for ungdom og luftvåpen.) (9)

Ellers er det kommet mer konkrete krav til aktivitet for fortsatt å inneha våpen (1-3 treninger/konkurranser i løpet av de siste 5 år) og for fortsatt kunne ha reservevåpen (5.8.2.1).

Sammen med rundskrivet har POD sendt ut vedlegg:

Ang. Tekniske krav til skytebaner:
Politiet skal i henhold til våpenlov og -forskrift godkjenne og kontrollere sivile skytebaner. Utgangspunktet skal være krav til sikkerhet som fastsettes av POD. I 1988 ble det utarbeida en skytebaneforskrift som omfatter disse kravene, og POD har besluttet at denne enn så lenge skal videreføres. Det er derfor ingen endringer i vedlegg 2, sett i forhold til det som har vært gjeldende siden 1988. NSF håper at POD, nå som hovedrundskrivet er ferdig, i tiden framover vil prioritere arbeidet med å utarbeide en ny forskrift for skytebaner.

Ang. Instruks for skytebaner:
I rundskrivets kapittel 6  er det bestemt at man skal bruke den vedlagte malen eller en som DFS har utarbeidet, med de nødvendige tilpasningene som må gjøres ut i fra stedlige forhold og behov. Vi anbefaler at skytterklubbene bruker de malene som vi har lagt ut under «Dokumenter og skjemaer» på denne siden: https://www.skyting.no/breddeidrett/anlegg/. Disse malene er basert på DFS’ baneinstruks.