Vestfold Skytterkrets
MØTEREFERAT KRETSTING 2022
Nystua – Nøtterø SKL – Torsdag 30.mars klokka 19.00

1. Dagsorden
Enstemmig godkjent

2. Valg av ordstyrer
Leder, Per Krogsæther, ble enstemmig valgt.

3. Valg av referent og signering av protokoll
Harald Enger ble valgt som referent.
Følgende ble valgt til å signere:
-Per Arne Iversen M. 97512671 – E. paivers @ gmail.com
-Katrine Gurrik M. 99027601 – E. katoes @ online.no

4. Godkjenning av innkalling
Enstemmig godkjent

5. Godkjenning av dagsorden
Enstemmig godkjent

6. Årsberetning
Leder leste opp beretningen. Både rifle og pistol refererer til gode resultater og ambisiøse mål mht. arrangementer. Farris pistol skal med hjelp fra flere klubber arrangere NM feltpistol i 2023 og har søkt om økonomisk støtte til dette.
Hagle har i den senere tid ikke rapportert om større aktivitet.
7. Regnskap og revisjonsrapport
Grunnet manglende aktivitet de siste årene er fullstendig regnskap ikke overlevert ny kasserer. Kontoutskriv viser at det det står ca. kr 500 000 på konto.
Det er ikke utarbeidet budsjett for 2023. Styret ble bedt om å gjennomføre dette. I tillegg ba generalsekretær i NSF, Per Iversen som var til stede, om at kontoutskrift for 2021/2022 gjennomgås for å få oversikt over historikken den senere tid.

8. Det var oppslutning om at styret får myndighet til å fordele en andel av kretsens midler til tiltak, dog iht. til budsjett og innenfor rimelige grenser. Det var enighet om å tildele «motivasjonsbidrag» til utøvere som er ute og konkurrerer samt de som satser og er på vei opp. Styret skal innhente forskjellig praksis og lage et forslag som sendes ut på høring i klubbene. Likeledes skal kretsens vedtekter gjennomgås av styret da disse fremstår som foreldet og trenger oppdatering. Styret legger fram et høringsnotat og budsjett før sommeren.

Det ble vedtatt å beholde kontingenten uendret.

9. Innkomne forslag
-Søknad fra TOP om støtte til kjøp av skivemateriell.
-Farris sportsskyttere har lagt inn søknad om støtte til deltagere på feltlandslaget i pistol.
Det ble poengtert at klubber som arrangerer åpne stevner prioriteres ved tildeling av midler.

10. Valg
Styret ble enstemmig gjenvalgt og består av:
Leder – Per Krogsæther
Nestleder – Espen Halvorsen
Kasserer – Thor Anders Gurrik
Styremedlemmer – Katrine Gurrik og Harald Enger

Til kontrollutvalg (tidl. Revisor) ble valgt:
-Per Arne Iversen M. 97512671 – E. paivers @ gmail.com
-Kjetil Sogshagen M. 41232072 – skogshagen @ gmail.com

Da ingen fra valgkomitéen møtte, ble kretsleder bedt om å kontakte valgkomité for fullmakt til gjenvalg.

11. Revisjon av liste over medlemslag
Leder ønsker å revidere listen over medlemslag.

12. Avslutning
Leder luftet muligheten søke om å arrangere NM luft pistol/rifle i 2025. Dette fikk oppslutning og bifalt av generalsekretæren.
Generalsekretæren holdt avslutningsvis et innlegg med info. om planer for NSF samt aktuelle ting saker.

Referent
Harald Enger

Per Arne Iversen Katrine Gurrik