Varsling om rasisme, diskriminering og trakassering

Norges Skytterforbund og norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Har du opplevd eller har mistanker om rasisme, diskriminering eller trakassering i din idrettsklubb kan du på denne siden lese mer om hvordan du kan varsle enten din idrettskrets, Norges Skytterforbund eller Norges Idrettsforbund.

Skytterforbundet ønsker å være en trygg arena for alle våre medlemmer. Det er viktig om du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du tenker at bryter med våre regler at du sier fra om dette. I Skytterforbundet tar vi alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor.

I menyen under finner du informasjon om ulike temaer som berører varsling om rasisme, diskriminering og trakassering. Norges Idrettsforbund har også egne nettsider med mer informasjon om disse temaene.

Trykk for å velge:

Hva kan du varsle om?

Du kan si fra om hendelser eller handlinger som du selv har opplevd, har direkte kjennskap til, har oppdaget, eller har hørt om fra andre.

Eksempler på temaer du kan si fra om er underslag av penger, trakassering fra trener, mobbing fra andre utøvere, juksing i konkurranser, rasistiske utrop, diskriminerende oppførsel m.m.

Hva betyr det å varsle og hvordan varsler du?

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i ditt idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta personen(e) som eventuelt er blitt utsatt for noe kritikkverdig, og hindre at det skjer igjen.

Det er viktig at du sier ifra der hendelsen har skjedd. Det vil si at du bør si fra direkte til en ansvarsperson eller leder for den aktiviteten du er med i eller arrangement du har deltatt på.

Du kan si fra skriftlig via varslingsskjema, over telefonen eller ved personlig møte. Om du velger å si fra muntlig, anbefaler vi uansett at du selv fyller ut skjema for varsling slik at du forklarer med egne ord hva som har skjedd. Lenke til varslingsskjema finner du her.

Hva bør du tenke på når du varsler?

Det er viktig at du som varsler føler deg trygg.  Her er noen råd og tips når du skal varsle:

 • Før du skriver inn i skjema eller snakker med en ansvarsperson – Oppsummer for deg selv hva som har skjedd, hvem som er involvert og hvor det har skjedd.
 • Prøv å være så konkret som mulig om det som har skjedd. Om det er flere hendelser, skill de gjerne fra hverandre og beskriv dem separat.
 • Har du noen form for dokumentasjon på det som har skjedd, send dette inn med varselet. Det kan være bilder, sms, chat-meldinger, e-post, film, lydfiler m.m.
 • Vet du om andre som enten har vært vitne til det som har skjedd eller opplevd lignende hendelser, inkluder gjerne navn og kontaktinformasjon til dem.

Hva skjer når du har sendt inn varselet?

Etter at du har sendt inn et varsel, vil saken bli tildelt til vår saksbehandlere for varslingssaker. Du har mulighet til å kommunisere med dem gjennom hele behandlingen. Om du ikke hører noe innen 2-3 dager, ta gjerne kontakt med oss for å være sikker på at varselet er mottatt.

Vi mottar alle varslingssaker gjennom løsningen Mitt varsel. Når et varsel sendes inn er det vår administrator (Helene Rønningen) som er den som vil ta imot varselet. Om du ønsker at første mottaker skal være en annen person, ta kontakt med oss over telefon.

Vi ønsker det skal være lav terskel for å si fra!

I Skytterforbundet håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet. I Skytterforbund bruker vi Mitt varsel. Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Administratorer for Mitt Varsel i NSF er:

Generalsekretær Per Iversen
Idrettskonsulent Helene Rønningen

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

Saksbehandler for Mitt Varsel er:

Idrettskonsulent Helene Røningen

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIF sine ressurssider om varsling. Se idrettsforbundet.no/varsling.

Si ifra her:

Mitt Varsel

Seksuelle overgrep og trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltolleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, livssyn, bakgrunn, etnisitet, funksjonshemming eller seksuell orientering.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Du finner Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep her.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norges Idrettsforbund har derfor i samarbeid med alle dets særforbund – inkludert Norges Skytterforbund – laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idrettsklubber. Les mer under «Slik varsler du»

Politiattest

Norges idrettsforbund og Norges Skytterforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Norsk idrett har utarbeidet egne veiledere for henholdsvis håndtering av vold og trusler og seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

 • Alle saker skal tas alvorlig
 • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.
 • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.
 • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.
 • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.
 • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.
 • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter politiet.

Hva er mobbing?
Mobbing er ei negativ handling fra en eller flere, retta mot en annen. Denne negative handlingen blir gjentatt, går over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenkelse. Det er den som blir mobbet som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenkelse, og det er trenere og ledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.

Norges idrettsforbund har laget råd og tips på hvordan du som trener eller leder skal forholde deg til mobbing og hvordan du skal ta tak i en mobbesituasjon.

Les mer om tema her.