Kretsting 15.3.2021

Kretstinget avholdes 15.3.2021 kl. 18.00-20.00 på Myklegard. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1.3.2021
Innkalling er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til ut på https://www.skyting.no/organisasjon/klubber-og-kretser/kretser/hedmark-skytterkrets/ så fort de blir klare og senest 8.3.2021.
Valgkomiteen består av: Tom Håkonsen (Løiten sportsskyttere), Sverre Lindstad (Løiten Sportsskyttere) og Ståle Harang (Brumunddal PK). Forslag på kandidater til styret må sendes: Tom Håkonsen tom.haakonsen @ live.no innen 1.3.2021.

Saksliste
1. Godkjenne fremmøtte representanter
2. Velge dirigent, referent, samt to til å signere protokollen.
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning
5. Behandle regnskapet
a. Regnskapet vil ikke bli opplest i sin helhet, delegatene må ha lest gjennom regnskapet på forhånd. Vi vil besvare
eventuelle spørsmål, og kommentarer til regnskapet er alltid velkomment.

6. Behandle kontrollutvalgets beretning
7. Innkomne forslag og saker
8. Fastsette kontingent
a. Styret foreslår å la denne være uendret.

9. Behandle budsjett.
10. Valg
a. Velge leder
b. Velge nestleder
c. Velge styremedlemmer og varamedlemmer.
d. Velge 1 varamedlem til kontrollutvalg
e. Styret ønsker tingets fullmakt til selv å utpeke representanter til ting i overordnede organisasjonsledd.
f. Velge valgkomite

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.