Kretsting 18.januar 2023

Kretstinget avholdes 18.1.2023 kl.19.00-21.00 på Myklegard. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 4.1.2023

Innkalling er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til ut her så fort de blir klare og senest 11.1.2023.

Valgkomiteen består av: Sverre Lindstad (Løiten Sportsskyttere), Ståle Harang (Brumunddal PK) og Linda Dalbak. Forslag på kandidater til styret må sendes: Ståle Harang stahar @ online.no innen 8.1.2021.

Dokumenter:

Signert protokoll 2023

Endelig saksliste

Årsrapport Hedmark Skytterkrets 2022

Årsrapport økonomiske forhold 2022

Årsrapport pistol 2022

Årsrapport Rifle 2022

Årsrapport viltmål 2022

Årsregnskap og noter 2022

Årsrapport kontrollkomite 2022

Budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling 2022

 

Saksliste

 1. Godkjenne fremmøtte representanter
 2. Velge dirigent, referent, samt to til å signere protokollen.
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskapet
  1. Regnskapet vil ikke bli opplest i sin helhet, delegatene må ha lest gjennom regnskapet og regnskapsberetningen på forhånd. Vi vil besvare eventuelle spørsmål, og kommentarer til regnskapet er alltid velkomment.
 6. Behandle kontrollutvalgets beretning
 7. Innkomne forslag og saker
 8. Fastsette kontingent
  1. Styret foreslår å la denne være uendret.
 9. Behandle budsjett.
 10. Valg
  1. Velge leder
  2. Velge nestleder 2023-2025
  3. Velge 2 styremedlem og 2 varamedlem 2023-2025
  4. Velge 2 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollutvalg
  5. Styret ønsker tingets fullmakt til selv å utpeke representanter til ting i overordnede organisasjonsledd.
  6. Velge 3 medlemmer til valgkomite

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.