Kretsting 24.januar 2024

Kretstinget avholdes 24.1.2024 kl.19.00-21.00 på Løten ungdomsskole. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 10.1.2024

Innkalling er sendt alle klubber via e-post.

Valgkomiteen består av: Ståle Harang (Brumunddal PK), Linda Dalbakk og Even Nordsveen. Forslag på kandidater til styret må sendes: Ståle Harang, stahar @ online.no innen 5.1.2024.

Dokumenter:

Signert protokoll 2024

Endelig saksliste

Styrets årsrapport Hedmark skytterkrets 2023

Årsberetning viltmål og lerdue

Årsrapport pistol 2023

Årsrapport rifle 2023

Årsberetning 2023 Økonomiske forhold

Årsregnskap og noter 2023 HSK

kontrollkomiteens rapport

Statutter fom 2024

Statutter fom 2019

Budsjett 2024

 

Saksliste

 1. Godkjenne fremmøtte representanter
 2. Velge dirigent, referent, samt to til å signere protokollen.
 3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle regnskapet
  1. Regnskapet vil ikke bli opplest i sin helhet, delegatene må ha lest gjennom regnskapet og regnskapsberetningen på forhånd. Vi vil besvare eventuelle spørsmål, og kommentarer til regnskapet er alltid velkomment.
 6. Behandle kontrollutvalgets beretning
 7. Innkomne forslag og saker
 8. Fastsette kontingent
  1. Styret foreslår å la denne være uendret.
 9. Behandle budsjett.
 10. Valg
  1. Velge leder
  2. Velge nestleder 2024-2025
  3. Velge 2 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollutvalg
  4. Styret ønsker tingets fullmakt til selv å utpeke representanter til ting i overordnede organisasjonsledd.
  5. Velge 3 medlemmer til valgkomite

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.