Varsling om rasisme, diskriminering og trakassering

Norges Skytterforbund og norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Har du opplevd eller har mistanker om rasisme, diskriminering eller trakassering i din idrettsklubb kan du på denne siden lese mer om hvordan du kan varsle enten din idrettskrets, Norges Skytterforbund eller Norges Idrettsforbund.

Det kan trolig i noen tilfeller fremstå som krevende å finne ut «hvor» eller «hvordan» du skal varsle. Les mer om dette under «Slik varsler du om rasisme, diskriminering og trakassering i NSF» lenger ned på denne siden. Det viktigste er at du varsler, så vil du alltid få hjelp og støtte rundt den videre prosessen.

I menyen under finner du informasjon om ulike temaer som berører varsling om rasisme, diskriminering og trakassering. Norges Idrettsforbund har også egne nettsider med mer informasjon om disse temaene.

Trykk for å velge:

Seksuelle overgrep og trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltolleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, livssyn, bakgrunn, etnisitet, funksjonshemming eller seksuell orientering.

Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norges Idrettsforbund har derfor i samarbeid med alle dets særforbund – inkludert Norges Skytterforbund – laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde i fra om seksuell trakassering og overgrep i idrettsklubber. Les mer under «Slik varsler du»

Politiattest

Norges idrettsforbund og Norges Skytterforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Nulltoleranse for rasisme og diskriminering. 

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme og diskriminering er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål.

Idrettens strategidokument 2019–2023, Idretten skal!, fastslår at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på rasisme og alle typer diskriminering i idretten.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling på bakgrunn av en persons kjønn, funksjonsevne, etnisitet, religion eller livssyn, seksuelle orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre diskrimineringsgrunnlag. Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er diskriminerende eller rasistisk, ikke motivet bak handlingen.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av rasisme og diskriminering i idrettssammenheng:

 • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. Det trenger ikke være et rasistisk motiv bak handlingen.
 • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten.

Norsk idrett har utarbeidet egne veiledere for henholdsvis håndtering av vold og trusler og seksuell trakassering og overgrep.

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar. Vold og trusler er ikke forenelig med idrettsglede.

Idrettens strategidokument 2019 – 2023, Idretten skal!, slår fast at «Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler.

Denne veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng.

Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for håndtering av vold og trusler i idrettssammenheng:

 • Alle saker skal tas alvorlig
 • Vold og trusler skal alltid få en konsekvens.
 • Alle har et ansvar for at idretten følger opp vold og trusler.
 • Vold som medfører kroppsskade og grove trusler skal alltid anmeldes til politiet.
 • Idretten skal bidra til at politi og rettsvesen håndterer saker som gjelder vold og trusler best mulig, ved å informere politiet om hendelser og om nødvendig selv anmelde.
 • Idretten skal aldri fraråde noen å anmelde en sak om vold og trusler til politiet.
 • Idretten skal ta vare på de involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem.
 • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd vold eller trusler opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltagelse i idretten.

Her finner du informasjon om hvordan du kontakter politiet.

Idrettslaget

Rasisme og diskriminering

Har du opplevd, sett eller hørt om rasisme eller annen diskriminering i idrettssammenheng?

Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med idrettslaget.

Du finner mer informasjon og veileder for håndtering av rasisme og diskriminering her.


Seksuell trakassering og overgrep

Har du opplevd eller har mistanker om seksuell trakassering i ditt idrettslag kan du følge denne veilederen og ta kontakt med din idrettskrets eller direkte med Norges Idrettsforbund.

Du finner mer informasjon og veileder for håndtering av seksuell trakassering og overgrep her.


Vold og trusler

Har du opplevd vold eller trusler i idrettssammenheng?

 • Ring politiets nødnummer 112 om situasjonen er akutt; hvis du trenger umiddelbar hjelp eller det er alvorlige kroppsskader.
 • Snakk med noen du stoler på, og få hjelp til å ta kontakt med politiet og idrettslaget.
 • Gi beskjed til styreleder eller daglig leder i idrettslaget ditt, slik at de kan følge opp saken.
 • Ved fysisk skade bør du gå til lege. Be legen skrive i journalen hva som har skjedd deg og be om utskrift av journalen som du kan ta med til politiet.
 • Idretten oppfordrer alle som opplever vold og trusler om å anmelde dette til politiet. For mer informasjon, se politiet.no eller kontakt politiet på 02800.
 • Du kan kontakte støttesenteret for kriminalitetsutsatte:
 • Du kan få bistand til å søke om erstatning ved å kontakte kontoret for voldsoffererstatning: voldsoffererstatning.no

Du finner mer informasjon og NIFs veileder for håndtering av vold og trusler i idretten her. 


Norges Skytterforbund

Har du opplevd eller har mistanker om rasisme, diskriminering eller trakassering som involverer ansatte, tillitsvalgte eller personer som har Norges Skytterforbund som oppdragsgiver tar du kontakt med NSFs generalsekretær. Kontaktinformasjon finner du her. NSF behandler da meldingen og jobber etter følgende punkter:

 • Alle saker og henvendelser skal tas på alvor.
 • Konfidensiell behandling, taushetsplikt.
 • Bare personer som må involveres, skal involveres.
 • Det oppnevnes to personer som i første omgang snakker med den som er utsatt for trakassering. Deretter en samtale med den andre parten. Alvorlige straffbare forhold bør meldes til politiet og den som er utsatt for trakasseringen motiveres til å anmelde forholdet.
 • Det opprettes et støtteapparat rundt den som er utsatt for overgrep, herunder involvering av fagpersonell.
 • Vurderer behov for juridisk bistand.
 • Vurdere eventuelle sanksjoner mot den som har stått for handlingen.
 • Hvis mistanke om trakassering viser seg å være ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig og de involverte informeres.