NSFs skytterkretser og klubber har tre muligheter til å motta kursstøtte

  1. Breddemidler – søknadsbasert: NSFs skytterkretser kan søke om støtte til gjennomføring av dommerkurs og trenerkurs. Søknadsfristen for dette er 30.november (i 2019). Du finner mer informasjon om støtteordningen her.
  2. Breddemidler – direkteutbetaling av breddemidler/kursstøtte: NSF utbetaler årlig kr 100 000 i kursstøtte til kretser og klubber. Begynnerkurs og sikkerhetskurs er godkjent for utbetaling av kursstøtte på klubbnivå.  Kursene må registreres i Idrettskurs via Min Idrett (www.minidrett.no). Det er kursansvarlig i klubben som har tilgang til å registrere kursene.
  3. Voksenopplæringsmidler (VO-midler): Idrettens kursvirksomhet rettet mot voksne som oppfyller gitte kriterier kan få tildelt voksenopplæringsmidler (VO-midler).  Kurs som idretten har registrert i registreringsportalen Idrettskurs, som tilfredsstiller Lov om voksenopplæring og tilhørende forskrifter, får økonomisk støtte, såkalte VO-midler. Tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittet av antall kurstimer som ble rapportert inn til Vox to foregående år. For 2016 og 2017 vil timesatsene være kr. 88,- og kr. 66,- for timer henholdsvis med og uten kurslærer.

Pr dags dato er følgende kurs og samlinger godkjent for VO-tilskudd:

Kurs på forbunds- og kretsnivå*
Dommerkurs (alle grener) – 25 t
Trenerkurs trener 1 (pistol og rifle) – 45 t
Trenerkurs trener 2 (pistol og rifle) – 75 t
Ungdoms- og trenersamling (regionale) – 8 t
Ledersamling (kretslederkonf., fagkonf.) – 12 t
Oppdateringssamling for dommerinstruktører – 12 t
Kurs i elektronikk – 16 t
Feltdommerkurs- 15 t

*Kursene på forbunds- og kretsnivå skal registreres av forbundskontoret. Utbetalingen av VO-tilskudd går til forbundskontoret, men overføres til arrangør påfølgende år sammen med direkteutbetalingen av breddemidler/kursstøtte.

Hvordan registrerer man kurs i Idrettskurs?

www.minidrett.no vil dere finne mer utførlig informasjon om hvordan dere skal komme i gang med registreringen, og også kontaktinformasjon til brukerstøtte og hjelp. NIF IT har også laget brukerveiledning som er tilgjengelig her.

Frist for å registrere kurs som er gjennomført i 2017 er 31. desember 2017.