Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. 

Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker Norges Skytterforbund at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Jeg vil gå på trenerkurs. Hva gjør jeg?

Det første du kan gjøre er å sjekke om det er noen planlagte trenerkurs i din skytterkrets i kurskalenderen på www.skyting.no. Om det ikke er noen planlagte kurs i din krets, kan det kanskje være aktuelt å delta på trenerkurs i regi av en annen skytterkrets? Om dette ikke er aktuelt, så meld fra til skytterkretsen din om at du eller din klubb er interessert i å delta på trenerkurs. Skytterkretsen vil da arrangere trenerkurs dersom det er nok interesserte deltakere. Det bør være minimum 8 deltakere for at vi skal gjennomføre Trener 1 kurs. Skytterkretsen kontakter forbundskontoret for hjelp til planlegging og organisering av trenerkurs.

Hva koster et trenerkurs?

Kursmateriell koster kr 450 pr deltaker og inkluderer boken «Den coachende treneren – om å coache begynnere» og Førstehjelpspakken «MiniAnne». Kurshefte Trener 1 for den aktuelle gren kan lastes ned digitalt under e-lærings portalen https://kurs.idrett.no/ (NB! Må logge deg inn for å få tilgang). Deltakeravgiften vil avhenge av skytterkrets/arrangørens økonomi. Kostnader som skal dekkes er honorar til kurslærer, leie av kurslokaler og mat til deltakere og kurslærer. NSF dekker overnatting og reise for kurslærer. Det mest vanlige er at skytterkrets/arrangør dekker disse utgiftene, og at deltakerne eller evt. klubb dekker utgifter til kursmateriell.

Hvem kan være kurslærer for trenerkurs?

Det er kun godkjente kurslærere i NSF som kan holde trenerkurs. Pr dags dato er dette følgende kurslærere:

Kurslærer Gren
Christer Magnussen Pistol
Marianne Ullvassveen Pistol
Anne Grethe Jeppesen Rifle
Helene Rønningen Rifle
Leif Steinar Rolland Rifle
Ole Henrik Gusland Lerdue

Støtte til gjennomføring av  Trener 1 kurs

Skytterkretsen/arrangør kan motta støtte til Trener 1 kurs gjennom tre ulike ordninger:
1. Søknadsbaserte breddemidler: Søknadsfristen er 1. oktober hvert år, og støtten utbetales påfølgende år. Du finner Informasjon om denne støtteordningen her: https://www.skyting.no/organisasjon/vare-satsningsomrader/klubbdrift/fordelsavtaler/breddemidler/
2. Voksenopplæringsmidler (VO-midler):  NSFs Trener 1 kurs er godkjent for VO-midler.  Når kurset blir registrert i Sportsadmin, vil arrangør motta VO-tilskudd. NSF sentral registrerer trenerkursene i Sportsadmin og utbetaler VO-midlene til arrangør påfølgende år. Satser:
a. Trener 1: kr 3630 pr kurs
3. Direkte utbetaling av breddemidler/kursstøtte: NSF utbetaler en kursstøtte på til sammen kr 100 000 hvert år. Dette utbetales til klubber og kretser som har gjennomført VO-godkjente kurs. Støtten baseres på antall registrerte kurs i Sportsadmin, og utbetales påfølgende år. Størrelsen på tilskuddet fastsettes ut i fra antallet kurs som registreres. Du kan lese mer om denne støtteordningen her.

TRENER 1 PISTOL, RIFLE, LERDUE OG VILTMÅL*

Mål: Gjøre treneren i stand til å gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter. Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og ivareta utøverens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Målgruppe: Kurset er beregnet på foreldre, ungdommer, ledere og aktive som ønsker å arbeide som instruktører i klubben. Kursets deltakere må være minimum 16 år
Varighet: 45 timer undervisning + 45 timer trenerpraksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger. 15 av undervisningstimene gjennomføres som e-læring i forkant av kurshelgene.
Innhold: 15 timer fellesidrettslige moduler (e-læring): Trenerrollen, Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Aldersrelatert trening 1.
10 timer presisjonsidrettsmoduler: Presisjonsidrettenes egenart og mangfold, Mental trening, Den coachende treneren, Førstehjelp.
20 timer idrettsspesifikke moduler: Reglement, våpen og vedlikehold, Skytetekniske elementer, Oppvarming og uttøyning, Planlegging og gjennomføring av en treningsøkt.
Kursmateriell: Kurshefte «Trenerkurs 1» (for den aktuelle gren), boken «Den coachende treneren – om å coache begynnere» og førstehjelpspakken «MiniAnne».
Autorisasjon: Minimum fylt 16 år. Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis
Arrangør: Skytterkrets eller klubb
Kurslærer: Godkjent kurslærer i NSF
Støtte: Kurset er godkjent for VO-tilskudd og breddemidler

*Kursmateriell til Trener 1 Viltmål ferdigstilles våren 2018.

E-læring

Deltakerne skal gjennomføre 15 timer e-læring i forkant av kurset på følgende temaer: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader og Aldersrelatert trening.

E-læringsmodulene er å finne på denne plattformen: kurs.idrett.no. Logg deg inn ved å bruke samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett. Dersom du ikke har vært innlogget på Min Idrett tidligere, må du opprette bruker på www.minidrett.no først. Etter innlogging: Velg Trenerløypa nivå 1 toppmenyen og du vil få tilgang til alle modulene for Trener 1. Etter at modulene er gjennomført skal det sendes kopi av kursbevisene til lindis.Graesdal @ skyting.no slik at vi får registrert at modulene er gjennomført og tildele den enkelte kompetanse i Sportsadmin (idrettens kursportal).
På samme plattform, altså kurs.idrett.no, vil du få tilgang til kursheftet for Trener 1. Dette finer du ved å velge Norges Skytterforbund under særforbundsmenyen i toppmenyen.

 

TRENER 2 PISTOL OG RIFLE

Mål: Gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
Målgruppe:  Aktive trenere, med Trener 1-kompetanse som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.
Varighet: Minimum 75 timer undervisning + 75 timer trenerpraksis i egen klubb. Kurset arrangeres over to helger.
Innhold: Del 1: E-læring: Om Spiseforstyrrelser, Idrettsernæring, Aldersrelatert trening 2 og Antidoping/Ren Utøver.
Del 2: Kurshelg 1: Presisjonsidrett: Aldersrelatert trening, Mental trening for unge utøvere, Trenerrollen/coaching, Anatomi og Skadeforebygging, Treningsplanlegging.
Del 3: Kurshelg 2: Pistol/Rifle: Skytetekniske elementer, Treningsmetoder for skyttere, Aldersrelatert trening, NSF som organisasjon.
Del 4: Praksisoppgave: Med tema treningsplanlegging, mental trening og egen trenervirksomhet.
Del 5: Praksis: 75 timer trenerpraksis i egen klubb
Kursmateriell: Kurshefte «Trenerkurs 1» (for den aktuelle gren), boken «Den coachende treneren – om å coache begynnere» og førtehjelpspakken «MiniAnne».
Autorisasjon: Minimum fylt 16 år. Tilfredsstilt kompetansekravene i kurset. Deltatt på minimum 80% av undervisningen. Gjennomført obligatorisk praksis og praksisoppgave.
Arrangør: NSF. Kurset arrangeres annet hvert år i samarbeid med de andre presisjonsidrettene.
Kurslærer: Godkjent kurslærer i NSF

Relevante dokumenter

Deltakerliste (med innhenting av personopplysninger til registrering av kurs i Sportsadmin).
Forslag til invitasjon til trenerkurs
Rammverk Trenerløypa

Ettterutdanning

Etterutdanningen som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået treneren har. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1 gis mulighet for etterutdanning på samme nivå. Om man har gjennomført både Trener 1 og 2, kan man ta etterutdanningsmoduler både på Trener 1 og 2-nivå.

Tanken med etterutdanningen er at det skal være mulig å utvikle seg som trener på det nivået man jobber. For en trener som primært arbeider med nybegynnere, og har Trener 1-kurs, vil etterutdanning på Trener 1-nivå være riktigere enn å gå videre til Trener 2.

NSF har ikke kommet i gang med etterutdanningstilbudet enda da vi for tiden har fokus på å få utviklet trenerkurs på nivå 1 og nivå 2 i alle våre grener. Vi vil sende ut informasjon til alle trenere når det tilbys relevante etterutdanningstiltak i idrettskretsene og i andre særforbund.

 

bilde-trenerstigen

Oversikt over NSFs trenerutdanning. Det er kun utviklet materiell til nivåene Trener 1 Pistol, rifle og lerdue og Trener 2 Pistol og Rifle. Trener 1 Viltmål ferdigstilles våren 2018.