OVERSIKT OVER DOMMERKURS SOM TILBYS I NSF

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter gitte lover og regler. NSFs klubber har jevnlig behov for nye dommere, og NSF oppfordrer engasjerte til å ta dommerkurs slik at konkurransene kan gjennomføres.

Kurs Gren Kort beskrivelse Målgruppe Støtte
Dommerkurs

Tid: 25t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF

Pistol
Rifle
Lerdue
Viltmål
Generelle forhold for dommeren.
Utstyr og ammunisjon.
Krav til baner, skiver og utstyr.
Fellesreglement og nasjonale bestemmelser.
Erfarne skyttere og ledere fra 16 år og oppover. Godkjent for VO-tilskudd + breddemidler*
Kurs i elektronikk 

Tid: 15t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF

Pistol
Rifle
Skivenes virkemåte, feilkilder, vedlikehold, systemets logg, godkjenning av elektroniske skiver.
Klassifikasjon. Beregning av skuddverdier.
Praktisk trening.
Dommere med godkjent dommerkurs. Godkjent for VO-tilskudd og breddemidler*
Feltdommer-kurs
Tid:
15t
Arrangør: Skytterkrets
Instruktør:
Godkjent kurslærer i NSF
Pistol Sikkerhet.
Krav til baner og skivemateriell.
Utstyr, våpen og ammunisjon.
Programmer, prosedyrer og konkurranseregler.
Funksjonærer og jury.
Skytteres og leders opptreden.
Klasseføring og resultatlister.
Erfarne skyttere og ledere fra 16 år og oppover. Godkjent for VO-tilskudd og breddemidler*

 

E-læring i forbindelse med nasjonalt dommerkurs

Alle som melder seg på nasjonalt dommerkurs skal ha gjennomført selvstudiumsoppgavene via NSFs e-læringsportal før de kan delta på kurs. E-lærings portalen finner du her:  kurs.idrett.no. Du logger deg inn ved å bruke samme brukernavn og passord som ved innlogging til Min Idrett. Dersom du aldri har vært innlogget hos Min Idrett før, må du opprette bruker der først. Etter at du har logget seg inn på e-læringsplattformen, skal du velge Norges Skytterforbund under fanen særforbund i toppmenyen. Du vil da få tilgang til selvstudiumsoppgaver Pistol eller Rifle som de skal gjennomføre i forkant av kurset. Deltakere som skal gå på dommerkurs i Lerdue eller Viltmål vil inntil videre få tilsendt selvstudiumsoppgaver pr e-post.

Jeg vil gå på dommerkurs. Hva gjør jeg?

Det første du kan gjøre er å sjekke om det er noen planlagte dommerkurs i din skytterkrets i kurskalenderen på www.skyting.no. Om det ikke er noen planlagte kurs i din krets, kan det kanskje være aktuelt å delta på dommerkurs i regi av en annen skytterkrets? Om dette ikke er aktuelt, så meld fra til skytterkretsen din om at du eller din klubb er interessert i å delta på dommerkurs. Skytterkretsen vil da arrangere kurs dersom det er nok interesserte deltakere. Det bør være minimum 8 deltakere for at vi skal gjennomføre dommer. Skytterkretsen kontakter forbundskontoret for hjelp til planlegging og organisering av dommerkurs.

Hva koster et dommerkurs?

Kursmateriell «Dommerkurs»: Kr 400 pr deltaker og inkluderer reglementer, lovverk, tøymerke «Nasjonal dommer» og kompetansekort.
Kursmateriell «Feltdommerkurs»: Kr 250 pr deltaker og inkluderer kompendium, reglement og lovverk, tøymerke «Feltdommer» og kompetansekort.
Kursmateriell «Kurs i elektronikk»: Koster kr 250 pr deltaker og inkluderer reglementer, lovverk, tøymerke «Dommer elektronikk».
NB! Kompetansekort og tøymerker sendes til den enkelte deltaker etter bestått eksamen.
Deltakeravgiften vil avhenge av skytterkrets/arrangørens økonomi. Kostnader som skal dekkes er honorar til kurslærer, leie av kurslokaler og mat til deltakere og kurslærer. NSF dekker overnatting og reise for kurslærer. Det mest vanlige er at skytterkrets/arrangør dekker disse utgiftene, og at deltakerne eller evt. klubb dekker utgifter til kursmateriell.

Hvem kan være kurslærer for de ulike dommerkursene?

Det er kun godkjente dommerinstruktører som kan være kurslærer for dommerkurs. Kursene gjennomføres i regi av krets. Under følger oversikt over våre godkjente dommerinstruktører.

Navn                         Gren  E-post Navn                      Gren E-post
Bjørn Haug Lerdue bfhaug @ broadpark.no Astrid Landsverk Pistol aftrab @ online.no
Stein Otto Strøm Lerdue  sos @ borghelse.no Andrew Walls Pistol andrwall @ online.no
Per Bjørnar Moen Lerdue pbj-moen @ online.no Eirik Jensen Pistol, Rifle eirik.jensen @ fylkestrafikk.no
Haldor Hinna Pistol h_haldor @ hotmail.com Helge Olden Pistol, Rifle hel-old @ online.no
Holger Vilter Pistol holgervilter @ gmail.com Helge Stubberud Pistol, Rifle helge-as @ hotmail.no
Terje Johansen Pistol terjejohansen47 @ yahoo.no Rune Sørlie Rifle rusoerl2 @ online.no
Knut Bakken Rifle knbakken @ yahoo.no

Støtte til gjennomføring av dommerkurs

Skytterkretsen/arrangør kan motta støtte til dommerkurs gjennom tre ulike ordninger:
1. Søknadsbaserte breddemidler: Søknadsfristen er 1. oktober hvert år, og støtten utbetales påfølgende år. Du finner Informasjon om denne støtteordningen her.
2. Voksenopplæringsmidler (VO-midler):  NSFs tre ulike typer dommerkurs er godkjent for VO-midler.  Når kurset blir registrert i Sportsadmin, vil arrangør motta VO-tilskudd. NSF sentral registrerer dommerkursene i Sportsadmin og utbetaler VO-midlene til arrangør påfølgende år. Satser:
a. Dommerkurs: kr 2200 pr kurs
b. Feltdommerkurs: kr 1320 pr kurs
c. Kurs i elektronikk: kr 140 pr kurs
3. Direkte utbetaling av breddemidler/kursstøtte: NSF utbetaler en kursstøtte på til sammen kr 100 000 hvert år. Dette utbetales til klubber og kretser som har gjennomført VO-godkjente kurs. Støtten baseres på antall registrerte kurs i Sportsadmin, og utbetales påfølgende år. Du kan lese mer om denne støtteordningen her.

Retningslinjer for gjennomføring av dommerkurs

NSF har utarbeidet retningslinjer for gjennomføring av dommerkurs. Det kan være greit å lese gjennom disse prosedyrene før man går i gang med planleggingen av kurset. Prosedyrene gir også oversikt over kostnader og materiell. Prosedyrene kan lastes ned her: Prosedyrer

Autorisasjon av dommere

Kravet til bestått dommerkurs er minst 85% riktige svar på eksamen. NSF kan etter bestått eksamen utstede dommerautorisasjon fra eksamensdato.

Oppdatering
Når nye reglement foreligger på norsk, så må alle nasjonale dommere gjennomføre oppdateringskurs innen 31.12 samme kalenderår. Oppdateringskurset kan gjennomføres som studiesirkel i klubb,  og deltakerliste for gjennomført oppdatering/studiesirkel skal sendes inn til Skytterkretsen. Skytterkretsen sender inn deltakerlistene til forbundskontoret som registrer dommeroppdatering som gjennomført i IKu (Idrettskurs), og utsteder nye kompetansekort som sendes ut til klubbene. Det vil bli utviklet materiell for dommeroppdateringen som skal benyttes til studiesirkelen i klubb.  Autoriserte dommer må delta på oppdatering og kan deretter autoriseres av kretsen for nye 4 år fra 31.12 oppdateringsåret.

Strykning av dommere
De som ikke deltar på oppdateringskurs innen 31.12 kalenderåret, vil miste sin dommerautorisasjon og må gjennomføre nytt dommerkurs og avlegge ny eksamen for å kunne bli reautorisert.

Krav til aktivitet
Det anbefales at dommer har et minimum aktivitetsnivå på 6 stevner (som standplassleder, skivedommer, klassifikasjonsjury eller banejury) i løpet av en 4 års periode.

Relevante dokumenter

Deltakerliste (som oppfyller kravet til personopplysninger i forhold til registering i Sportsadmin)
Forslag til invitasjon til dommerkurs