H.M. Kongens pokal har en lang tradisjon innen norsk idrett. Første kjente pokal ble delt ut i 1879, og innen skytteridretten ble pistolskytteren Knut Kvaal i 1928 den første som fikk pokalen. Siden 1947 er det med noen unntak blitt delt ut to pokaler hvert år, og siden 1981 har den gått til en av hvert kjønn. Det er Norges Idrettsforbund som avgjør hvor mange pokaler hvert særforbund får, men med unntak av Skiforbundet er den ingen idretter som får mer enn to. NIF stiller krav om at pokalen skal være den høyest rangerte premien i NM, og at den ikke skal deles ut i NM med dårlig kvalitet og kvantitet.

NSFs regler

Kriteriene for fordeling av NSFs pokaler har endret seg gjennom årene. Forbundstinget 2013 vedtok at pokalene skulle gå på rundgang mellom NSFs fire grener, og i 2014 ble de satt opp i Pistol. Tinget 2015 bekreftet vedtaket om rullering, og forbundsstyret vedtok 28. mai i år på grunnlag av dette følgende regler for fordelingen:

 1. Kongepokalen rulleres mellom fagretningene i følgende rekkefølge: Pistol, Lerdue, Viltmål, Rifle (med rulleringsstart 2014). Fagkomiteene skal ha ansvaret for fordelingen i de enkelte år, da slik at pokalen kun deles ut i olympiske eller paralympiske øvelser, med unntak for viltmål.
  Pokalen deles bare ut til gullvinnere i NM, i en av grenens OL/Paralympics/VM (ISSF)-øvelser.
 2. Pokalen kan deles ut til vinneren i en øvelse utvalgt av fagkomiteen på forhånd, eller til den av vinnerne i de aktuelle øvelsene som vurderes å ha det beste NM-resultatet, innledende skyting og finale sett under ett. For å avgjøre hva som er det beste resultatet, sammenlignes NM-resultatene med resultater som nylig er oppnådd i tilsvarende øvelse i internasjonale mesterskap/WC.
 3. Utover det ovenstående lager fagkomiteene fritt et opplegg for tildelingen; hvilket grunnlag som skal brukes (tabeller, skjønn…), hvem som tar avgjørelsen (komiteen sjøl, toppidrettsansvarlige, ad hoc-utvalg etc.), hvor pokalen skal deles ut etc. Fagkomiteen må også vurdere om nivået på vinnerresultatene er høyt nok til å ivareta NIFs kvalitetskrav.
  I forkant av sesongen legger komiteen opplegget for tildelingen fram for styret til godkjenning.
 4. Hvis deltakerhistorikk tilsier at det i den grenen som står for tur i rulleringsplanen ikke er tilstrekkelig antall deltakere i mesterskapsøvelsene for ett eller begge kjønn, kan styret i forkant av sesongen vedta at pokalen deles ut blant NM-vinnerne på tvers av alle grener. Det samme gjelder hvis man vurderer at nivået på aktuelle NM-deltakere som for lavt. Det utarbeides et eget regelverk for hvordan dette skal gjøres.

Dette innebærer at Kongepokalen i 2015 går til Lerdue, men forbundsstyret vurderte det dithen at det ikke er nok kvinnelige utøvere i OL-øvelsene i denne grenen til at NIFs minimumskrav til antall deltakere kan bli oppfylt. Punkt 5 trer derfor i kraft, dvs. at Kongepokalen for kvinner i 2015 deles ut til den skytter som har det beste resultatet i NM i utvalgte øvelser i alle 4 grener (inkl. lerdue), uansett deltakerantall i den enkelte øvelse.

Fordelingen vil skje etter følgende prinsipper:

 1. I de år der NIFs krav til antall deltakere/kvalitet på mesterskapet ikke oppfylles for den grenen der Kongepokalen opprinnelig er satt opp, fordeles pokalen til den skytteren som oppnår beste resultat som vinner i en av de følgende øvelsene i NM («beste resultat» omfatter både resultat fra innledende skyting og finale):
  Menn: De 9 OL-øvelsene (3 i hver gren) + 10m viltmål 30+30 skudd, 10m viltmål 40 skudd mix, 50m viltmål 30+30 skudd + IPC-øvelsene P1 (luftpistol 60 skudd, menn), P3 (25m finpistol, mix), P4 (50m fripistol, mix), R1 (luftrifle 60 skudd stående, SH1 menn), R3 (luftrifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R4 (luftrifle 60 skudd stående, SH2 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, SH2 mix), R6 (50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix)
  Kvinner: De 6 OL-øvelsene (2 i hver gren) + 10m viltmål 20+20 skudd, 10m viltmål, 40 skudd mix + IPC-øvelsene P2 (luftpistol 40 skudd, kvinner), P3 (25m finpistol, mix), P4 (50m fripistol, mix), R2 (luftrifle 60 skudd stående, SH1 kvinner), R3 (luftrifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R4 (luftrifle 60 skudd stående, SH2 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, SH2 mix), R6 (50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix)
 2. Fordelingen foretas av et utvalg satt ned av styret, og som består av en representant fra hver av fagretningene. Utvalgsmedlemmene kan være landslagstrenere, toppidrettsansvarlig i FK eller andre med toppidrettskompetanse. Visepresidenten leder utvalget.
 3. Utvalget står fritt i sitt arbeid. Som et hjelpemiddel i arbeidet utarbeider forbundskontoret en oversikt over vinnerresultater fra årets internasjonale mesterskap/WC (for viltmål, de siste års vinnerresultater), men utvalget må også bruke skjønn. Dette fordi det i finalen i flere av de aktuelle øvelsene ikke oppnås sammenlignbare resultater.

Se også NIFs regler for Kongepokalen.