Anleggsutvikling

 

Innledning

Målet med dette dokumentet er å gi en samlet oversikt over tema med linker knyttet til anleggsutvikling. Stikkord er i alfabetisk rekkefølge.

 

Anleggskonsulent
Norges Skytterforbund har en egen anleggskonsulent som gir råd og støtter alle behov knyttet til anlegg. Anleggskonsulenten nås på telefon 945 23 137 eller mail til: tarjei.ravn @ skyting.no

 

Anleggsoversikt, eksisterende anlegg

NIF IT sine løsninger har en anleggsmodul hvor anlegg kan/skal registreres. Modulen er imidlertid mer et adresseregister/koordinater for hvor anlegget ligger, se link her

 

NSF bygger derfor et eget anleggsregister knyttet til SkytterAdmin 2.0, mer kommer.

Anleggsoversikt, pågående prosjekter
NSF ønsker å bygge opp en anleggsoversikt over pågående prosjekter, den vil komme som link her. Oversikten inneholder relativt få opplysninger, detaljene har den respektive involverte klubb eller klubber.

 

Justisdepartementet
Justisdepartementet har laget en egen forskrift for bygging av skytebaner. Last ned i pdf-format her. Der er laget et forenklet utdrag fra denne med noen av de mest sentrale sikkerhetsreglene som du kan laste ned her

Kulefang, oppsamling
Alle nye innendørsbaner må ha kulefang med oppsamling. Dimensjoneringen er avhengig av hvilke kaliber som banen godkjennes for. Se beskrivelser og eksempler her

Når det gjelder nye utendørsbaner er det ikke et påbud om kulefang med oppsamling, men flere og flere kommuner krever likevel dette. Eksempler fra Ørland PK og Løvenskioldbanen finner du her

Kulefang, skytevoller
Se «Skytevoller»

Lys
Sola PK har gitt oss tilgang til deres FDV og noen tegninger og beskrivelser. Mer kan fås på forespørsel til Sola PK.

  • Lys Tegninger sosialt rom her
  • Lys Tegninger skytebane her
  • Valgt utstyr her

Miljø
Alle nye anlegg og rehabilitering av anlegg, innendørs som utendørs, må følge dagens regler for behandling av miljø og støy. Dette stiller krav til lys, kulefang med oppsamling, rikosjetthindrende
oppbygging av banene, ventilasjon, osv. Se spesifikke beskrivelser og krav for hvert av områdene.

MVA-kompensasjon
Mest oppdatert
informasjon om MVA-kompensasjon finner du på NIF sine sider her.

Norges Idrettsforbund
NIF har en meget god internett-side for anlegg. Her finner du støtte og svar på alle områder innen anleggsutvikling (som ikke er spesifikk skyte-anlegg). Spesielt er avsnittene om spillemidler og MVA-kompensasjon viktige. Du finner informasjonen her

Spillemidler
Spillemidler skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Mest oppdatert informasjon om spillemidler finner du på NIF sine sider her

Skytevoller
Tegningene under er eksempler på hvordan voller kan designes. Dette forutsetter at vollene etableres umiddelbart etter skivene. Kjernen av vollen kan etableres av hvilke som helst stedlige masser. Øverste 50 centimeter av KULEFANGET skal være rikosjettfrie masser, for eksempel sand, jord, bark etc.

Standplassbygg
Det bygges mange standplassbygg av god kvalitet. Tegningene fra Kristiansand Garnisons Pistolklubb og Kristiansand Pistolklubb sin nye bane på Farvannet er et godt eksempel:

Støy
For mange skytebaner er det stilt støykrav gjennom kommunal reguleringsplan. Støy fra skytebaner kan også være regulert gjennom tillatelse (konsesjon) etter forurensningsloven. Tillatelsene har da vanligvis støygrenser utendørs ved nærmeste bolig. Fylkesmannens miljøvernavdeling er myndighet for slike tillatelser. Eksisterende baner blir ikke konsesjonsbehandlet med mindre det skjer endringer som forverrer støyforholdene. Retningslinjer og veiledning for støy finner du her

Tippemidler
Se «Spillemidler»

 

Ventilasjon
Ventilasjon er svært viktig på alle innendørsbaner. Det er flere måter å løse dette på. En svært effektiv løsning med stempeleffekt gjennom hele rommet opp til en lufthastighet på 0,4m/s til luft bak skytterne og avtrekk bak skiver, eventuelt et lite stykke fremover i tillegg.

 

Sola PK har bygd et anlegg som under normal bruk gir godt resultat. Til luften kommer inn bak, lik inntil 10 000 m3 eller 500 m3 pr skytter, og hvor avsugene er fordelt over banen. Utdrag fra ventilasjonen på Sola PK sin bane:

  • Enkel beskrivelse her
  • Tegninger1 og 2